Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Yêu cầu ngân hàng khấu trừ thuế: Có thể phát sinh tranh chấp

Yeu cau ngan hang khau tru thue co the phat sinh tranh chapQuy đnh ngân hàng có nghĩa v khu tr, np thay nghĩa v thuế ca t chc, cá nhân nước ngoài có hot đng kinh doanh thương mi đin t có phát sinh thu nhp t Vit Nam s gây khó khăn và ri ro cho ngân hàng trong quá trình thc thi trên thc tế.

Trao đi xung quanh D án Lut Qun lý thuế, Lut sư Trn Minh Hi - Giám đc điu hành BASICO cho rng, Điu 27 D tho Lut Qun lý thuế đt ra quá nhiu trách nhim cho ngân hàng. Vi nhng quy đnh đưa ra trong D tho, điu hin nhiên ngân hàng phi b sung thêm nhiu quy trình nghip v, nhân s phc v đ thc thi các trách nhim như thu thp, tng hp d liu thông tin, đi soát x lý d liu v np thuế, hoàn thuế đin t; thc thi lnh khu tr, trích chuyn; báo cáo thông tin tài khon...

Mt s quc gia phát trin ti châu Âu, đin hình như Thy Sĩ đương nhiên cũng quy đnh v s h tr gia ngân hàng và cơ quan nhà nước trong lĩnh vc qun lý thuế. Tuy nhiên, phm vi phi hp được làm rõ và trong nhiu trường hp, trách nhim phi hp ca ngân hàng ch đt ra trong hot đng tư pháp, x lý sai phm thuế. Nhiu trường hp, cơ quan thuế khi mun yêu cu ngân hàng cung cp thông tin tài khon hoc thc hin trích tin t tài khon khách hàng thì phi có cơ s, chng c rõ ràng và phi thông qua lnh t Tòa án có thm quyn. S phi hp ca ngân hàng phi trên cơ s bo đm quyn được bo v thông tin cá nhân, tài sn ca các cá nhân, t chc.

Mt s ý kiến cho rng, d tho lut quy đnh NHTM phi cung cp thông tin tài khon ca khách hàng là người np thuế m ti ngân hàng cho cơ quan qun lý thuế là vi hiến. Quan đim ca ông như thế nào?

Ý kiến cho rng d tho quy đnh như vy vi hiến không phi là không có cơ s. Điu 21 Hiến pháp quy đnh mi người có quyn bt kh xâm phm v đi sng riêng tư, bí mt cá nhân và thông tin v đi sng riêng tư, bí mt cá nhân s được pháp lut bo đm an toàn. S là hp lý nếu như ngân hàng cung cp thông tin khách hàng theo yêu cu t cơ quan thuế trong nhng trường hp lut đnh rõ ràng v v vic sai phm thuế mà cơ quan thuế có quyn yêu cu ngân hàng cung cp.

Tuy nhiên, vi quy đnh nêu trên có th hiu theo nghĩa khách hàng là người np thuế mà m tài khon ti ngân hàng, thì ngân hàng phi lp tc chuyn giao các thông tin tài khon cho cơ quan thuế, bao gm c trường hp có hay không có yêu cu c th. Điu đó s làm phá v mi năng lc bo mt thông tin ca ngân hàng, s làm cho quyn được bo v thông tin ca khách hàng không được bo đm. Thông tin tài khon là mt trong nhng bí mt cá nhân thuc đi sng riêng tư ca công dân. Nếu khách hàng không có sai phm, không thuc trường hp xác minh, theo dõi… thì đúng ra h có quyn được bo v bí mt cá nhân như nguyên tc hiến đnh.

Vy ông đánh giá thế nào v quy đnh liên quan đến trách nhim ca NHTM trong vic phi khu tr, np thay nghĩa v thuế phi np ca khách hàng?

Quy đnh ngân hàng có nghĩa v khu tr, np thay nghĩa v thuế ca t chc, cá nhân nước ngoài có hot đng kinh doanh thương mi đin t có phát sinh thu nhp t Vit Nam s gây khó khăn và ri ro cho ngân hàng trong quá trình thc thi trên thc tế. Có ba ri ro có th thy rõ như sau:

Th nht, nghĩa v khu tr thuế to thêm trách nhim, gánh nng cho ngân hàng trong công tác tng hp thông tin, x lý đi soát d liu, xác đnh cơ s thu nhp nào là thu nhp chu thuế, thuế sut là bao nhiêu... Điu này làm tiêu tn thi gian, chi phí ca ngân hàng, nh hưởng đến hiu qu kinh doanh ca ngành Ngân hàng.

Th hai, khi thc hin vic khu tr thuế, np thay nghĩa v thuế cho khách hàng, ngân hàng đang t đy mình vào kh năng có th phát sinh tranh chp vi khách hàng. Bi khách hàng có quyn không đng ý s tin thuế ngân hàng trích t tài khon mà không có s đng ý ca h. Tranh chp s phát sinh và người b kin có th là ngân hàng ch không phi cơ quan thuế. Vì suy cho cùng, ngân hàng là ch th chu trách nhim trước khách hàng v vic qun lý tài khon ca khách hàng, ch không phi là cơ quan thuế.

Th ba, ngân hàng còn có ri ro b truy thu thuế. Gi s, ngân hàng có hàng nghìn tài khon ca t chc, cá nhân nước ngoài có hot đng kinh doanh thương mi đin t phát sinh thu nhp t Vit Nam. Vy, nếu quy đnh khu tr thuế là trách nhim ca ngân hàng, thì v nguyên tc cũng có th xác đnh hu qu chế tài cho vic không khu tr thuế đúng lut cũng có th thuc v ngân hàng. Ai s chu trách nhim trước s tin thuế không khu tr đúng theo đòi hi? Liu ngân hàng có vô can?

Cơ quan thuế là đơn v chuyên v nghip v qun lý, thu thuế, được trang b cơ s, điu kin đ tiến hành các nghip v này, có quyn hn và chu trách nhim v kết qu ca hot đng thu thuế. Nhưng hóa ra mi công vic x lý, qun lý thuế như khu tr thuế, np thay thuế... đu do ngân hàng s dng ngun nhân lc, chi phí, thi gian, phương tin công c ca mình thc hin. Đng thi cũng chính ngân hàng phi t gánh chu nhiu ri ro trong thc hin trách nhim v thuế. Vy vi ni dung d tho có khác gì ngân hàng đang làm thay trách nhim ca cơ quan thuế.

Vy theo ông, Ban son tho cn sa đi và b sung nhng quy đnh như thế nào liên quan đến nghĩa v và trách nhim ca ngân hàng?

Nên phân đnh rõ ràng đâu là hot đng kinh doanh ngân hàng trong quá trình phi hp vi cơ quan thuế đ loi b ra khi quy đnh v trách nhim bt buc phi thc hin ca ngân hàng. Điu này cho phép ngân hàng có quyn tiến hành hoc t chi tiến hành da trên yếu t li ích kinh doanh và tha thun vi khách hàng, tránh nh hưởng đến quyn li ca ngân hàng.

Cn hn chế bt ni dung quy đnh cho phép quá d dãi can thip vào thông tin bí mt tài khon ca khách hàng ti ngân hàng. Nên theo hướng ngân hàng ch có nghĩa v cung cp thông tin khi có yêu cu t cơ quan tư pháp hoc c th hóa nhng trường hp hu hn mà ngành thuế được quyn yêu cu ngân hàng cung cp thông tin v khách hàng.

Nếu đt trng tâm qun lý thuế bng các quy đnh siết cht quá mc quyn li ca khách hàng ti ngân hàng có th to ra nghch cnh khách hàng không còn an tâm s dng dch v ngân hàng đ gi tin; không còn nhìn nhn ngân hàng như t chc bo v tài sn ti ưu cho h. Điu đó khiến uy tín cũng như hot đng kinh doanh ca ngân hàng s chu tác đng xu.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 3382 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.