Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

5 trường hợp phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

5 truong hap phong toa von va tai san cua chi nhanh ngan hang nuoc ngoaiNgân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư s 27/2018/TT-NHNN ngày 22/11/2018, quy đnh các trường hp phong ta, chm dt phong ta vn và tài sn ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhm bo v quyn li ca người gi tin, tránh trường hp tu tán tài sn ra ngoài lãnh th Vit Nam.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết đnh phong ta vn và tài sn ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong 5 trường hp sau:

Mt là, giá tr thc ca vn được cp ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài gim thp hơn mc vn pháp đnh liên tc quá thi gian 06 tháng.

Hai là, vi phm t l bo đm an toàn trong hot đng ngân hàng quy đnh ti Điu 130 Lut các t chc tín dng và Ngân hàng Nhà nước đã có văn bn yêu cu khc phc nhưng không có bin pháp khc phc hoc không khc phc được trong thi hn theo yêu cu ca Ngân hàng Nhà nước.

Ba là, s l lũy kế ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài ln hơn 50% giá tr ca vn được cp và các qu d tr ghi trong báo cáo tài chính đã được kim toán gn nht.

Bn là, Ngân hàng Nhà nước đã có yêu cu nhưng ngân hàng m không thc hin đúng các nghĩa v đã cam kết đi vi chi nhánh hot đng ti Vit Nam.

Năm là, khi có thông tin v vic ngân hàng m có du hiu mt kh năng chi tr, mt kh năng thanh toán hoc b cơ quan có thm quyn ca nước nguyên x đt vào tình trng kim soát đc bit hoc có yêu cu phi gii th, thanh lý, phá sn, hoc b rút giy phép thành lp và hot đng.

Ngân hàng Nhà nước thc hin phong ta vn và tài sn theo mt hoc mt s cách thc như: Yêu cu chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được chuyn vn, tài sn ra nước ngoài; Phong ta vn, tài sn ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang gi ti Ngân hàng Nhà nước; Yêu cu chi nhánh ngân hàng nước ngoài gi vn, tài sn vào Ngân hàng Nhà nước và phong ta vn, tài sn ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài gi vào; Yêu cu t chc tín dng nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang gi vn, tài sn phong ta vn, tài sn ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài gi ti t chc tín dng đó; Hoc yêu cu chi nhánh ngân hàng nước ngoài gi vn, tài sn vào mt t chc tín dng và yêu cu t chc tín dng đó phong ta vn, tài sn ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài gi vào.

Theo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước s xem xét, quyết đnh chm dt phong ta vn và tài sn ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong 3 trường hp: Khi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã khc phc được các vi phm, tn ti; Khi ngân hàng m đã thc hin đúng các nghĩa v đã cam kết đi vi chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cu ca Ngân hàng Nhà nước; Khi Ngân hàng Nhà nước nhn được thông tin t cơ quan có thm quyn ca nước nguyên x v vic ngân hàng m đã khc phc được các tn ti.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhim cung cp đy đ, trung thc, chính xác, kp thi thông tin, tài liu v thc trng t chc và hot đng khi Ngân hàng Nhà nước có yêu cu trong trường hp chi nhánh ngân hàng nước ngoài có du hiu thuc mt hoc mt s trường hp phong ta vn và tài sn quy đnh ti Thông tư này.

Thông tư s 27/2018/TT-NHNN có hiu lc k t ngày 10/01/2019 và thay thế cho  Mc VI Phn II Thông tư s 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước hướng dn thi hành mt s điu ca Ngh đnh s 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 ca Chính ph v t chc và hot đng ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vn nước ngoài, văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài ti Vit Nam.

Xem 289 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.