Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Tránh lạm quyền tiếp cận thông tin người nộp thuế

Tranh lam quyen tiep can thong tin nguoi nop thueD tho Lut Qun lý thuế (sa đi) có đưa ra quy đnh ngân hàng thương mi cung cp thông tin tài khon ca khách hàng cho cơ quan qun lý thuế.Vic ngân hàng cung cp thông tin tài khon khách hàng cho cơ quan thuế là cn thiết nhưng cn xác đnh rõ phm vi cung cp thông tin phù hp.

C th, khon 2 Điu 98 quy đnh ngân hàng thương mi có trách nhim cung cp thông tin tài khon ca khách hàng là người np thuế m ti ngân hàng cho cơ quan qun lý thuế, gm ni dung giao dch tài khon, s dư tài khon người np thuế trong thi hn 10 ngày làm vic, k t ngày nhn được yêu cu cung cp thông tin ca cơ quan qun lý thuế.

Phù hp vi thông l quc tế

Theo ông Lưu Đc Huy, V trưởng V Chính sách, Tng cc Thuế, vic quy đnh cung cp thông tin v s tài khon ca người np thuế là nhm gim thiu th tc cho người np thuế, chia s thông tin gia cơ quan qun lý thuế và các bên liên quan theo cơ chế t đng. Hin nay đã có 51 ngân hàng ký kết vi cơ quan thuế v vic chia s thông tin, trong đó có 49 ngân hàng đã trin khai.

"Hin cơ quan thuế đang qun lý cơ s d liu v tài khon ca hàng trăm ngàn doanh nghip nhưng chưa phát sinh trường hp có nh hưởng đến vic bo mt thông tin ca ngân hàng", đi din V Chính sách thuế khng đnh.

Theo đi din Tng cc Thuế, trong điu kin hi nhp kinh tế quc tế và thương mi đin t phát trin mnh m như hin nay, công tác chng chuyn giá, chng xói mòn ngun thu và tăng cường qun lý, giao dch xuyên biên gii, thương mi đin t rt cn s vào cuc đng b ca các cp, các ngành trong công tác qun lý nhà nước theo chc năng nhim v ca tng b, ngành, đa phương.

Tham kho kinh nghim quc tế như: mu Lut qun lý thuế ca IMF (Qu tin t quc tế); Lut qun lý thuế ca Hungary và báo cáo ca OECD v ci thin quyn truy cp vào thông tin ngân hàng cho mc đích thuế, đa s các nước đu quy đnh các ngân hàng và t chc tài chính tín dng có nghĩa v thông báo cho cơ quan thuế biết v vic m các tài khon ca người np thuế cùng mã s thuế do cơ quan thuế cp. Thm chí mt s nước còn yêu cu vic báo cáo t đng đi vi vic đóng m tài khon, s dư tài khon ti thi đim cui năm cũng như tin lãi trên tài khon ca người np thuế cho cơ quan thuế.

"Ni dung quy đnh như d tho Lut v nhim v, trách nhim ca ngân hàng thương mi đã phù hp vi thông l quc tế, đng thi đm bo vic trao đi thông tin vi cơ quan thuế các nước", ông Huy nhn mnh.

Đng tình vi quan đim này, PGS. Đinh Trng Thnh, Trưởng B môn Qun tr Tài chính quc tế, Hc vin Tài chính cho rng, quy đnh Ngân hàng thương mi phi cung cp thông tin liên quan đến tài khon ca khách hàng cho cơ quan qun lý thuế là vic mà hu hết tt c các quc gia trên thế gii đu làm. Điu này góp phn cho vic thc hin công khai, minh bch các khon thu và các ngun chi ca các tp th, cá nhân đ t đó cơ quan qun lý nhà nước có th qun lý được.

Thi gian qua, nhiu cá nhân có doanh thu t các trang mng xã hi như facebook, google, youtube… vi s tin lên đến c chc t đng/năm nhưng không thc hin nghĩa v đóng thuế do cơ quan thuế không qun lý được thuế thu nhp ca các cá nhân đó, dn ti vic tht thu thuế.

“Vic ngân hàng liên thông cung cp thông tin liên quan đến tài khon ca khách hàng cho cơ quan qun lý thuế s giúp to s công khai, minh bch, to tin đ cho vic đánh thuế bình đng gia các ch th trong nn kinh tế mt cách tho đáng và đm bo tính liêm minh ca pháp lut thuế. Đng thi, cũng đm bo quyn li, trách nhim, nghĩa v ca mi công dân đi vi xã hi”, PGS. Đinh Trng Thnh nói.

Theo PGS. Thnh, vic ngân hàng cung cp thông tin liên quan đến tài khon ca khách hàng cho cơ quan qun lý thuế không nh hưởng gì ti thông tin ca cá nhân hay l bí mt kinh doanh ca ngân hàng. Vic cung cp thông tin này góp phn công khai, minh bch thu nhp ca mi người, t đó góp phn tránh nhng khon thu nhp bt chính, kinh doanh bt hp pháp, tham nhũng… trong nn kinh tế quc dân.

“Vic cung cp thông tin này đáng ra phi làm lâu ri ch không phi bây gi mi làm”, PGS. Thnh cho hay.

Cn tránh tùy tin, lm quyn

Tuy nhiên, ông Đu Anh Tun, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) li cho rng, quy đnh này trong D tho Lut Qun lý thuế (sa đi) chưa bo đm tính minh bch do không nêu rõ trong các trường hp nào thì cơ quan qun lý thuế có quyn yêu cu Ngân hàng thương mi cung cp các thông tin. Đng thi, cũng chưa thuyết minh rõ được yêu cu này căn c vào nhu cu qun lý nhà nước c th là gì. Nếu quy đnh m như d lut, có kh năng hiu theo nhiu cách khác nhau, vic áp dng có th rt tùy tin trên thc tế.

“Quan h gia ngân hàng và người np thuế là quan h dân s. Khi ký kết hp đng, Ngân hàng phi cho khách hàng ca mình biết các trường hp thông tin ca h s được cung cp cho bên th ba. Các trường hp này cn phi hp lý và rõ ràng đ bo đm quyn và li ích ca cá nhân, t chc và bo đm NH không phi chu gánh nng tuân th yêu cu ca cơ quan qun lý thuế”, ông Đu Anh Tun lưu ý.

Theo Lut sư Trương Thanh Đc, Ch tch Hi đng thành viên Công ty Lut Basico, đây là mt quy đnh đúng và hp lý. Bi chc năng quan trng nht ca cơ quan qun lý thuế là thu thuế và chng trn thuế. V nguyên tc chung, tt c các cá nhân, pháp nhân, cơ quan, t chc, doanh nghip phi có trách nhim giúp đ cơ quan chc năng thc hin nhim v phòng chng ti phm, gian ln. Tuy nhiên, d tho Lut cn nêu rõ ai được phép truy cp d liu này, nếu không tình trng bán thông tin khách hàng s xy ra.

“Cơ quan thuế có th yêu cu cung cp s dư tài khon tính đến ngày nào, gi nào. Còn vic cung cp thông tin giao dch nên đưa vào trường hp đc bit. Cơ quan thuế có th yêu cu khu tr tin trong tài khon, phong ta tài khon nhm đt được mc tiêu thu thuế. Còn nếu cơ quan thuế được yêu cu cung cp chi tiết ni dung giao dch qua tài khon, lch s giao dch thì li tr thành điu tra. Ch tr các trường hp tiến hành điu tra các v vic ca ngành thuế, hi quan, cơ quan thuế mi được quyn yêu cu cung cp thông tin chi tiết như vy”, Lut sư Trương Thanh Đc nêu ý kiến.

Theo VOV

Xem 245 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.