Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Sẽ sửa nhiều quy định về quản lý ngoại hối

Hinh anh Ty giaNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đang ly ý kiến rng rãi cho d tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca các Thông tư quy đnh v h sơ, th tc hành chính trong lĩnh vc qun lý ngoi hi.

Đi lý thu đi ngoi t không được bán ngoi t 

V hot đng ca đi lý đi ngoi t, Điu 4 d tho Thông tư quy đnh nêu rõ, các đi lý đi ngoi t ch được hot đng dưới hình thc dùng Đng Vit Nam mua ngoi t tin mt ca cá nhân và không được bán ngoi t tin mt cho cá nhân ly đng Vit Nam hoc ngoi t khác, tr trường hp quy đnh v bán ngoi t khu cách ly ti ca khu quc tế.

Đi lý đi ngoi t đt ti khu cách ly ca khu quc tế được bán ngoi t tin mt thu đng Vit Nam cho cá nhân mang h chiếu do cơ quan có thm quyn ca nước ngoài cp theo quy đnh.

T chc kinh tế có th tha thun vi t chc tín dng y quyn trong hp đng đi lý v vic đt đi lý đi ngoi t mt hoc nhiu đa đim trên đa bàn nơi t chc kinh tế có tr s chính hoc chi nhánh.

Đơn gin th tc hành chính

D tho cũng sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dn th tc chp thun hot đng xut khu, nhp khu ngoi t tin mt ca các ngân hàng được phép như sau:

Ngân hàng được phép khi có nhu cu thc hin tng ln xut khu nhp khu ngoi t tin mt lp 01 b h sơ đ ngh chp thun xut khu nhp khu ngoi t tin mt theo tng ln gi trên Cng thông tin mt ca quc gia. Quy trình trin khai, tiếp nhn, tr kết qu, trao đi, phn hi thông tin trên Cng thông tin mt ca quc gia và h thng x lý chuyên ngành ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam theo quy đnh thc hin th tc hành chính thông qua Cơ chế mt ca quc gia, Cơ chế mt ca ASEAN và kim tra chuyên ngành đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu.

Trường hp h thng nhn, x lý h sơ gp li k thut, Ngân hàng được phép np h sơ qua đường bưu đin hoc np trc tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành ph Hà Ni hoc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành ph H Chí Minh.

Bên cnh đó, d tho Thông tư cũng sa đi, b sung, bãi b mt s điu ca Thông tư s 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam hướng dn hot đng cung ng dch v nhn và chi, tr ngoi t; Sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam hướng dn v phm vi hot đng ngoi hi, điu kin, trình t, th tc chp thun hot đng ngoi hi ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

Xem 254 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.