Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường nông nghiệp, nông thôn

Agribank tiep tuc khang dinh vai tro chu luc tren thi truong nong nghiep nong thonTrong sut 10 năm thc hin Ngh quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 ca Ban Chp hành Trung ương khóa X v phát trin nông nghip, nông thôn, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã có nhng đóng góp không nh vào xây dng "Nông nghip thnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh".

Agribank - Khng đnh vai trò ch lc "Tam nông"

Tri qua 30 năm xây dng và phát trin, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam (Agribank) đã và đang đóng góp rt quan trng vào công cuc xóa đói, gim nghèo, thúc đy quá trình tái cơ cu ngày nông nghip và xây dng nông thôn mi ca đt nước. Vi tng tài sn đt gn 1,3 triu t đng, ngun vn huy đng đt gn 1,2 triu t đng (tăng gp 3 ln so vi thi đim năm 2008), tng dư n và đu tư đt trên 1,1 triu t đng, trong đó dư n lĩnh vc nông nghip, nông thôn chiếm t trng trên 70% và chiếm ti 51% th phn tín dng toàn ngành ngân hàng đu tư cho lĩnh vc này. Agribank luôn gi vai trò tiên phong, ch lc trong thc hin đường li, chính sách ca Đng, Nhà nước v phát trin nông nghip, nông dân, nông thôn.

Xuyên sut 10 năm thc hin Ngh quyết 26, Agribank luôn kiên đnh mc tiêu đng hành xây dng cùng tam nông. Agribank đã trin khai, đưa ra nhng gii pháp c th, mang li nhng thành công nht đnh. T thc tin đu tư, phc v nông nghip, nông dân, nông thôn, Agribank đã ch đng xây dng đ án hoc kiến ngh Ngân hàng Nhà nước, Chính ph ban hành, sa đi, b sung cơ chế, chính sách tín dng trong cho vay nông nghip, nông thôn như: Quyết đnh 67/1999/QĐ-TTg, Ngh đnh 41/2010/NĐ-CP, Ngh đnh s 55/2015/NĐ-CP. Đng thi, bám sát các chương trình chính sách ca Chính ph, kp thi ban hành các văn bn hướng dn trin khai trên toàn h thng, đy mnh và nâng cao hiu qu ngun vn tín dng đu tư trong lĩnh vc nông nghip nông thôn. Năm 2009, Agribank đã xây dng chương trình hành đng thc hin Ngh quyết s 26-NQ/TW, trin khai Đ án “Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam m rng và nâng cao hiu qu đu tư vn cho nông nghip, nông dân, nông thôn đến năm 2010 và đnh hưởng đến năm 2020”.

Các chương trình đu tư ca Agribank mang li hiu qu tt vi tc đ tăng trưởng dư n cao như: Dư n cho vay nông nghip nông thôn theo Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP ca Chính ph v chính sách tín dng phát trin nông nghip nông thôn đt 659.603 t đng (3.247.077 khách hàng); Cho vay xây dng nông thôn mi đt dư n là 423.118 t đng (2.660.712 khách hàng); Dư n cho vay theo Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 ca Chính ph v mt s chính sách phát trin thy sn là 5.447 t đng (622 khách hàng); Dư n cho vay theo Ngh quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 ca Chính ph đt 1.799 t đng (4.902 khách hàng); Dư n cho vay ưu đãi lãi sut đi vi các huyn nghèo theo Ngh quyết 30a/2008/NQ-CP đt 1.873 t đng (36.089 khách hàng); Cho vay tái canh cà phê đt 476 t đng (3.200 khách hàng còn dư n).

Năm 2012, Agribank phát đng trin khai chương trình xây dng nông thôn mi trên toàn h thng. Tính đến nay, dư n cho vay nông thôn mi tăng trưởng tt, được trin khai trên 8.900 xã vi dư n đt 423.118 t đng. Vi mong mun góp phn thay đi tư duy sn xut, nâng cao sc cnh tranh ca hàng hóa nông sn Vit Nam, cùng xây dng nn nông nghip an toàn, phát trin bn vng, Agribank đã ch đng trin khai chương trình tín dng ưu đãi quy mô ti thiu 50 nghìn t đng phc v sn xut “Nông nghip sch”. Tính đến nay, Agribank đã đu tư hơn 5.100 t đng vi hơn 2.300 khách hàng. Các mô hình do Agribank đu tư đã mang li hiu qu thiết thc như: trng rau, hoa, qu (Lâm Đng), cánh đng mu ln (Cn Thơ), chăn nuôi (Bc Ninh, Lào Cai, Hà Nam, Đng Nai....), trng hoa lan, nuôi bò sa (C Chi, Kon Tum), hoa qu và rau an toàn khu vc các tnh Tây Nguyên, thanh long theo tiêu chun VietGap (Bình Thun)… Các mô hình sn xut này bước đu đã to s đng thun cao gia các doanh nghip và người dân, qua đó dn hình thành “làn sóng” đu tư phát trin nông nghip sch, ng dng công ngh cao, có đóng góp tích cc đi vi quá trình trin khai tái cơ cu nn nông nghip.

Agribank - sáng to và chia s cùng "Tam nông"

To điu kin thun li đ người dân, nht là đa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đi li khó khăn được tiếp cn vn và dch v ngân hàng, Agribank tích cc phi hp cht ch vi các B, Ban, Ngành Trung ương và đa phương trin khai trên 55.000 t vay vn, trên 30 huyn thuc 30 tnh; thc hin đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng. Hin nay, trên 4 triu khách hàng đang có quan h vay vn, trên 10 triu khách hàng đang s dng dch v ca Agribank. Đi vi nhng khu vc thường xuyên b nh hưởng do biến đi khí hu, thiên tai, Agribank ch đng phi hp vi chính quyn các cp và khách hàng, đưa ra các gii pháp kp thi trước ri ro trong đu tư nông nghip, hp tác vi Công ty C phn Bo him ABIC trin khai các gói sn phm bo him tín dng, bo him tài sn hu ích cho khách hàng khi vay vn.

Bên cnh nhim v kinh doanh, Agribank còn th hin trách nhim xã hi ca mt doanh nghip ln vi s nghip An sinh xã hi ca đt nước. Thc hin Ngh quyết 30a/2008/NQ-CP ca Chính ph v chương trình h tr gim nghèo nhanh và bn vng đi vi 64 huyn nghèo thuc 20 tnh, Agribank đã trin khai h tr 160 t đng cho hai huyn Mường ng và Ta Chùa thuc tnh Đin Biên. Sau khi bàn giao 2.188 nhà cho người nghèo, Agribank tiếp tục bàn giao 41 khu nhà ở vi 329 phòng, 40 khu v sinh, 40 h thng cp nước, 40 nhà bếp, 9.000m2 sân bê tông, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho 38 trường học trên địa bàn hai huyện này. Bên cạnh đó, Agribank ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại nhiều địa phương trên cả nước; tặng sổ tiết kiệm cho các cựu n thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ kinh phí mổ tim cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh; tài trợ kinh phí xây dng Bệnh viện ung bướu khu vc miền Trung; tôn tạo, tu bổ các Di tích lịch sử quốc gia...

Hàng năm, cán b, viên chc trong toàn hệ thống đóng góp 04 ngày lương ủng hộ Quỹ đn ơn đáp nghĩa, Qu Ngày vì người nghèo, Qu Bảo tr tr em Việt Nam, Quỹ tình nghĩa ngành ngân hàng. T năm 2009 - 2017 toàn h thng dành 2.271 t đng ng h các qu t thin, an sinh xã hi. T chc tt đt tuyên truyn, vn đng đoàn viên thanh niên và cán b tình nguyn tham gia “Hiến máu nhân đo”, h tr các em nh đng bào dân tc min núi.

Là Ngân hàng thương mi phi cnh tranh huy đng vn theo cơ chế th trường, mi năm, bng ngun vn ca mình, Agribank vn dành hàng ngàn t đng đ h tr cho vay lãi sut thp, x lý ri ro đi vi các đi tượng khách hàng, đc bit là các khách hàng thuc các chương trình chính sách, cùng khách hàng tháo g khó khăn, phc hi và phát trin sn xut, kinh doanh. S sn sàng chia s, h tr ln nhau c nhng lúc khó khăn và khi thun li, mi quan h gia Agribank và người nông dân Vit Nam ngày càng thêm gn bó bn cht, th hin cam kết ca Agribank - luôn đng hành cùng khách hàng trên con đường hướng ti tương lai, vì li ích ca ngân hàng, khách hàng cũng như mc tiêu phát trin kinh tế - xã hi đt nước nói chung. 

Ghi nhn và biu dương nhng đóng góp ca Agribank cho Tam nông, ngày 26/11/2018 va qua, Agribank vinh d được Th tướng chính ph tng Bng khen vì đã có thành tích xut sc trong thc hin Ngh quyết 26 v nông nghip, nông dân, nông thôn.

Đ “Tam nông” tiếp tc phát trin bn vng

Trong quá trình đng hành cùng “Tam nông”, tuy đt được nhiu kết qu tt, nhưng đ thc hin thng li Ngh quyết 26, Agribank nhn thy còn có nhng hn chế, rào cn cho s phát trin bn vng nông nghip nông thôn như: vn đu tư vào khu vc nông nghip nông thôn còn hn chế; quy mô sn xut kinh doanh còn nh l, manh mún; năng lc sn xut hn chế, thiu đng b; máy móc sn xut cũ k, ít đi mi, chưa xây dng được chui liên kết t khâu sn xut đến cung ng; cho vay chi phí cao; chu nhiu ri ro do thiên tai, biến đi khí hu, th trường bo him nông nghip còn chưa phát trin,… 

Ti Hi tho chuyên đ "Phát trin nông nghip, nông thôn bn vng, vì mt Vit Nam thnh vượng" va được t chc ngày 26/11/2018, ông Lê Xuân Trung - Phó Tng giám đc Agribank đ xut mt s kiến ngh nhm tháo g nhng nút tht, như: tăng cường đu tư cho khu vc nông nghip nông thôn, đc bit là đu tư cơ s h tng; ng dng khoa hc công ngh; m rng đi tượng đu tư mt s d án tài tr ODA, đy nhanh tiến đ gii ngân, nâng cao hiu qu s dng vn; xây dng quy hoch phù hp đc đim kinh tế vùng, đnh hướng ngành, các vùng sn xut nông nghip, đc bit là nhng vùng tp trung quy mô ln, mô hình chui giá tr liên kết trên cơ s thế mnh và đáp ng nhu cu th trường; xây dng chính sách khuyến khích áp dng công ngh cao vào sn xut nông nghip, hướng đến nông nghip sch, nông nghip hu cơ; tuyên truyn tích cc v đnh hướng sn xut nông nghip, kiến thc v nông nghip sch, nông nghip hu cơ đến nhng người nông dân, đc bit nhng đa bàn vùng sâu vùng xa...

Kiên đnh s mnh vì “Tam nông”, trên cơ s bám sát ch đo ca Đng, Chính ph, Ngân hàng Nhà nước, qua 10 năm trin khai Ngh quyết 26, Agribank đã khng đnh vai trò tiên phong, ch lc trong thc hin chính sách tín dng phát trin nông nghip, nông thôn, góp phn tích cc vào vic thay đi tư duy sn xut ca người dân, thúc đy sn xut kinh doanh, gii quyết vn đ vic làm, chuyn dch cơ cu lao đng, ci thin đi sng ca nhân dân khu vc nông thôn. Agribank tiếp tc vượt qua nhng thách thc, khó khăn, phát trin n đnh, bn vng trong bi cnh cnh tranh ngày càng gay gt, tiếp tc khng đnh vai trò ch lc trong đu tư tín dng và cung cp các dch v tài chính cho khu vc nông nghip, nông thôn và nông dân, đóng vai trò tích cc trong quá trình thc hin chính sách phát trin "Tam nông" ca Đng và Nhà nước.

Xem 2696 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.