Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018

Hop bao Chinh phu thuong ky thang 11Chiu 03/12, phiên hp báo Chính ph thường kỳ tháng 11/2018 đã din ra ti Hà Ni tiếp ngay sau bui hp Chính ph din ra cùng ngày.B trưởng, Ch nhim Văn phòng Chính ph, Người phát ngôn ca Chính ph Mai Tiến Dũng ch trì, vi s tham gia ca đi din lãnh đo nhiu b, ngành.

B trưởng, Ch nhim VPCP cho biết, ngày 03/12, Th tướng Xuân Phúc đã ch trì phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 11/2018, bàn v 16 ni dung ln. Trng tâm nht, Chính ph đã tho lun v tình hình kinh tế - xã hi tháng 11, 11 tháng năm 2018 và d tho Ngh quyết 01 ca Chính ph v nhng nhim v, gii pháp ch yếu ch đo, điu hành phát trin kinh tế-xã hi và d toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Năm 2018: Hoàn thành toàn din các ch tiêu phát trin đ ra

Chính ph thng nht đánh giá, tình hình kinh tế xã hi tháng 11 và 11 tháng tiếp tc đt nhng kết qu tích cc, toàn din, quan trng. Chúng ta có th khng đnh s hoàn thành tt c các mc tiêu kế hoch đã đ ra cho năm 2018, to tin đ thun li, vng chc cho năm 2019. C th:

- Kinh tế vĩ mô n đnh; lm phát được kim soát cht ch, ch s giá tiêu dùng tháng 11 gim 0,29% (thp nht trong 9 năm qua), bình quân 11 tháng tăng 3,59%.

- Nông nghip phát trin tt, đàn bò tăng 2,2%, đàn ln tăng 2,8%, đc bit sn lượng thy sn tăng 6,2%. Sn xut công nghip tiếp tc gi mc cao, 11 tháng tăng 10,1%. Ngành công chế biến, chế to vn tiếp tc tăng trưởng n tượng 12,2%, duy trì mc hai con s.

- Khu vc dch v tiếp tc tăng trưởng mnh; tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tiêu dùng 11 tháng tăng 11,5%. Khách quc tế 11 tháng đt 14,12 triu lượt, tăng 21,3% và chúng ta có th hoàn thành mc tiêu thu hút 15 triu khách quc tế trong năm 2018.

- Xut khu tiếp tc tăng mnh, đt 223,63 t USD, tăng 14,4%. Xut siêu mc k lc 6,8 t USD, duy trì mc xut siêu liên tc trong nhiu tháng qua.

- 11 tháng có trên 121.000 doanh nghip đăng ký thành lp mi vi vn đăng ký tăng 9,1%; tng vn đăng ký mi và b sung đt trên 3,4 triu t đng; gn 32.000 doanh nghip tr li hot đng, tăng 30,9% so vi cùng kỳ.

- Các lĩnh vc v văn hoá, xã hi, an ninh, quc phòng tiếp tc được quan tâm ch đo. Đi sng dân cư được ci thin, đc bit s h thiếu đói gim 40,7%, nhân khu thiếu đói gim 42,3% so vi cùng kỳ.

Bên cnh kết qu được, chúng ta vn còn không ít tn ti, hn chế, khó khăn và thách thc: Nông nghip và đi sng ca nhân dân mt s vùng b nh hưởng nghiêm trng do thiên tai; tng thit hi do thiên tai trong 11 tháng ước tính khong 9 nghìn t đng. Vic cung ng đin cho nn kinh tế còn các vn đ đt ra, như báo chí đã phn ánh v kh năng thiếu ngun cung than, khí cho các nhà máy đin.

Gii ngân vn đu tư t ngân sách nhà nước tiếp tc có tiến b nhưng vn mc thp, ước gii ngân bng 59,9% so vi kế hoch Quc hi giao, vn Trung ương qun lý mi gii ngân gn 80%.

Sn xut đu tư kinh doanh vn còn khó khăn; s doanh nghip tm ngng hot đng trên 83.000 (tăng 49,3%); s doanh nghip gii th gn 15.000 (tăng 37,4%). Môi trường đu tư kinh doanh tuy đã có bước ci thin nhưng vn còn nhiu hn chế, bt cp.

Tình trng xã hi đen, tín dng đen, bo kê, cướp git, cướp ngân hàng vn xy ra nghiêm trng ti mt s đa phương.

2019: Hành đng và hành đng hơn na đ phc v nhân dân

V các nhim v - gii pháp thi gian ti, các thành viên Chính ph đã tp trung tho lun c 2 nhóm vn đ chính, mt là nhng vn đ cp bách cn làm ngay ca các ngành, lĩnh vc phi thc hin ngay trong tháng 12 này và đu năm 2019; hai là nhng nhim v, gii pháp trng tâm ca tng ngành, lĩnh vc đ đưa vào Ngh quyết 01 năm 2019. Chính ph yêu cu các b, cơ quan, đa phương không được ch quan, mà phi kiên đnh tiếp tc tp trung thc hin quyết lit, đng b các nhim v, gii pháp đã đ ra; tp trung vào khâu thc thi, nht là người đng đu phi luôn ch đo sâu sát và chu trách nhim; tăng cường k lut k cương hành chính; đy mnh ci cách hành chính.

D kiến phương châm hành đng năm 2019 là "K cương, liêm chính, hành đng, đt phá, phát trin". V d tho Ngh quyết 01 và vic xây dng Ngh quyết v ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia, tinh thn là thc hin nghiêm Ngh quyết ca Trung ương, Quc hi, đng thi bám sát thc tin, đ ra các bin pháp gii quyết các bc xúc, đim nghn trong phát trin kinh tế, xã hi, duy trì tc đ tăng trưởng, n đnh vng chc kinh tế vĩ mô và nâng cao mi mt đi sng xã hi. Các ch tiêu Chính ph giao trong Ngh quyết phi mang tính phn đu mc cao vi tinh thn đt phá, dám nghĩ, dám làm, đi mi sáng to, quyết lit, “hành đng và hành đng hơn na đ phc v nhân dân”. Ngay trong Ngh quyết 01 phi th hin khát vng vươn lên ca đt nước, làm sao đ tinh thn dân tc được khơi dy ngay t đu năm.

Th tướng Chính ph cũng đã có ch đo nhim v c th v mt s vn đ bc xúc, ni cm hin nay. Theo đó, Th tướng Chính ph quyết đnh thành lp T công tác đc bit do Phó Th tướng Trương Hòa Bình ph trách đ sm x lý mt s vn đ v tình hình khiếu ni t cáo ngay trong tháng 12 này. Đng thi, Th tướng yêu cu B Công an phát đng đt cao đim x lý vn đ tín dng đen. Th tướng cũng s ban hành Ch th v chun b t chc Tết nguyên đán sp ti.

Đc bit, Th tướng Chính ph yêu cu bo đm đ đin, không th thiếu đin trong năm 2019. Thi gian qua, Th tướng đã nhiu ln gi thư cho các đng chí liên quan v các gii pháp cung ng đin. Ti phiên hp, Th tướng nêu rõ thái đ cương quyết, yêu cu x lý nghiêm trách nhim cán b liên quan nếu đ xy ra mt đin nh hưởng ti sn xut, kinh doanh và đi sng người dân.

Gim mnh các th tc hành chính

Cũng ti phiên hp, T công tác ca Th tướng đã báo cáo v tình hình ban hành văn bn quy đnh chi tiết thi hành lut, pháp lnh, các văn bn liên quan đến kim tra chuyên ngành, điu kin kinh doanh và kết qu kim tra tháng 11 ca T công tác. C th như sau:

Vic đơn gin, ct gim danh mc hàng hóa kim tra chuyên ngành và điu kin kinh doanh có chuyn biến so vi tháng trước. Các B đã trình và ban hành 21 văn bn quy phm pháp lut, ct gim, đơn gin hóa 6.776/9.926 dòng hàng kim tra chuyên ngành, vượt 36,5% ch tiêu giao. Các B cũng trình ban hành được 03 lut và 25 ngh đnh đ ct gim, đơn gin được 3.346/6.191 điu kin kinh doanh, vượt 8,1% so vi ch tiêu giao và tăng 11,1% so vi tháng trước.

Trong 11 tháng qua, Chính ph, Th tướng Chính ph giao 18.422 nhim v. Trong đó, có 9.880 nhim v đã hoàn thành, 8.325 nhim v đang thc hin trong hn, 217 nhim v chưa hoàn thành quá hn (chiếm 2,2%, gim 0,7% so vi tháng trước).

Xem 295 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.