Thứ năm, 24 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam năm 2018: Tìm giải pháp phát triển ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ số

Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam năm 2018: Tìm giải pháp phát triển ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ số

Ngày 29/11/2018, ti TP. H Chí Minh, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) đã phi hp vi IDG Vietnam t chc Din đàn Ngân hàng Bán l Vit Nam năm 2018 vi ch đ “Phát trin ngân hàng bán l trên nn tng công ngh s - nhng vn đ ni bt và gii pháp”.

Din đàn din ra trong bi cnh xu thế hi nhp Cuc cách mng công nghip 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang có nhng tác đng mnh m, ha hn to thêm nhiu cơ hi, đng lc cho các ngân hàng Vit Nam phát trin mng ngân hàng bán l, đc bit trong vic tăng cường ng dng nhng gii pháp kinh doanh sáng to và công ngh đt phá nhm nâng cao năng lc qun tr, t đng hóa quy trình nghip v và phát trin các dch v ngân hàng bán l hin đi hướng ti cung cp tri nghim lin mch cho khách hàng. Đc bit, trong nhng năm gn đây, xu hướng thanh toán không dùng tin mt được đy mnh cùng vi s xut hin ca hàng lot các t chc Fintech cũng đòi hi các ngân hàng thương mi ti Vit Nam cn chú trng đu tư và hp tác phát trin các dch v thanh toán hin đi đm bo an toàn, tin ích và tiết kim thi gian, chi phí nhm thu hút khách hàng, đáp ng được nhu cu, thm chí đt ti mc tiêu vượt quá kỳ vng khách hàng.

Song song vi vic ci thin cht lượng dch v, nâng cao tri nghim khách hàng nói chung thì xu hướng các ngân hàng tích cc kết hp vi các tp đoàn, công ty kinh doanh bán l quy mô ln nhm tìm kiếm khách hàng mi cho tng phân khúc sn phm riêng bit cũng ngày mt rõ nét. Và cũng trong xu thế đó, vic các ngân hàng liên tc đưa ra nhng gói sn phm, dch v mi thích hp tng phân khúc khách hàng nh càng tr nên ni bt. Vic kết hp gia các ngân hàng và t chc bán l, v cơ bn đã đem li nhiu kết qu tích cc nhưng kèm theo đó, cũng có nhiu vn đ cn bàn ti, đc bit là v vn đ công ngh như các hot đng khai thác và x lý d liu; xây dng & phát trin sn phm, dch v mi; phân tích và qun tr ri ro...

Phát biu ti Din đàn, ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký HHNH nhn đnh: Có th thy, hin nay các ngân hàng Vit Nam đu chú trng đy mnh hot đng bán l, coi đây là bước đi chiến lược ca mình, phù hp vi xu hướng phát trin và ch trương ca Ngân hàng Nhà nước, đóng góp tích cc vào vic tăng thu nhp cho các ngân hàng. nhiu ngân hàng năm nay có s phát trin đt phá, vượt bc trong lĩnh vc này, có ngân hàng s đóng góp ca thu nhp bán l lên đến trên 40% tng thu nhp toàn hàng.

Ti din đàn, các din gi và đi biu tham d đã cùng nhau trao đi, tho lun, phân tích làm rõ thêm các khía cnh liên quan v xu thế, các tim năng phát trin cũng như các khó khăn, vướng mc, các vn đ cn gii quyết đ tiếp tc phát trin th trường ngân hàng bán l Vit Nam, cùng nhau chia s thông tin, kinh nghim và bàn kh năng hp tác, đưa ra các gii pháp hu hiu cho các vn đ chung, to môi trường thun li hơn na thúc đy th trường bán l tiếp tc phát trin.

Din đàn gm 1 Phiên báo cáo chính, 2 Phiên Chuyên đ chuyên sâu. Phiên 1 có ch đ “Nn tng công ngh s góp phn phát trin hot đng tài chính - ngân hàng”; Phiên 2 có ch đ “Gii pháp nâng cao cht lượng dch v ngân hàng bán l”.

Song song vi các chuyên đ Hi tho, khu vc trin lãm gii thiu công ngh ng dng trong lĩnh vc ngân hàng bán l cũng như nhng sn phm, dch v và thành qu ca các ngân hàng tiêu biu ti Vit Nam gii thiu các ng dng công ngh và sn phm, dch v ngân hàng hin đi vi mt s công ngh ni bt: D liu ln, IoT, Thanh toán trung gian, Thanh toán th, Blockchain, Kho d liu trung tâm, Qun tr d liu, Qun tr ri ro hot đng; Qun tr ri ro tín dng, Bo mt h thng... vi s tham gia ca 19 đơn v.

Trong khuôn kh Din đàn cũng đã din ra “Gii thưởng Ngân hàng Vit Nam tiêu biu - Vietnam Outstanding Banking Awards” (VOBA). Đây là gii thưởng thường niên ln th 7 ca IDG Vietnam phi hp cùng Hip hi ngân hàng Vit Nam.

Năm nay, vic bình chn gii thưởng được khi đng t tháng 5/2018. Hi đng Bình chn (HĐBC) gii thưởng năm 2018 gm 13 thành viên là các chuyên gia, nhà qun lý đến t các đi din t cơ quan Chính ph, b ngành, Hip hi, các chuyên gia trong lĩnh vc ngân hàng tài chính, công ngh… và được phân vào 3 tiu ban. Ch tch HĐBC là ông Nguyn Toàn Thng - Tng thư ký HHNH.

Quy trình bình chn năm nay cũng có nhng nét mi. C th, tháng 5/2018, sau cuc hp HĐBC ln th nht, Hi đng đã đ ra 9 hng mc gii thưởng dành cho các ngân hàng và 1 hng mc dành cho các công ty Fintech. Tiếp đó, Ban Thư ký HĐBC đã gi h sơ đăng ký tham d ti các ngân hàng. T cui tháng 9 đến gia tháng 10, sau khi các ngân hàng, công ty Fintech hoàn tt h sơ, HĐBC xem xét ln th nht và phân công các thành viên thuc 3 tiu ban trc tiếp đến thm đnh ti các ngân hàng nhm làm rõ các thông tin, các vn đ còn thc mc. Cui tháng 10, HĐBC hp ln cui, nhn xét, bình chn ra các đơn v ngân hàng và công ty fintech có thành qu hot đng, kinh doanh tiêu biu trong năm 2018.

Căn c trên kết qu bình chn, có th đúc kết được hai xu hướng ni bt năm nay. Mt là, các ngân hàng đu tp trung vào phát trin mng bán l, da trên nn tng khách hàng vn có hoc gn kết vi các công ty/tp đoàn ln nhm cùng nhau khai thác tt h thng cơ s d liu khách hàng vn có, bên cnh đó là đa dng hóa các sn phm, dch v phc v khách hàng. Hai là, các ngân hàng tp trung đưa ra nhng gói sn phm, dch v nhm đến vic đáp ng các nhu cu ca tng đi đi tượng khách hàng c th, trong phm vi hp ch không ch phát trin nhng gói sn phm chung, hướng ti đi tượng khách hàng đi chúng. Bên cnh đó, vic liên tiếp cho ra mt các ng dng ngân hàng đin t và ngân hàng s nhm gia tăng tri nghim khách hàng cũng nm trong xu hướng đa dng hóa sn phm, dch v này.

Gii thưởng Ngân hàng Bán l tiêu biu năm 2018 dành cho Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV), Ngân hàng Phát trin TP.H Chí Minh (HDBank),  Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank).

Gii thưởng Ngân hàng Đin t tiêu biu năm 2018 được trao cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank).

Gii thưởng Ngân hàng S tiêu biu năm 2018 được trao cho Ngân hàng Quân đi (MB),  Ngân hàng Vit Nam Thnh Vượng (VPBank).

Gii thưởng Ngân hàng có mng lưới đơn v chp nhn th hiu qu năm 2018 dành cho Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Gii thưởng Ngân hàng có sn phm/dch v sáng to tiêu biu năm 2018 dành cho Ngân hàng Bo Vit (BAOVIET Bank), Ngân hàng Bc Á (BAC A Bank), Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV), Ngân hàng Bưu đin Liên Vit (LienVietPostBank), Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng Sài Gòn (SCB).

Gii thưởng Ngân hàng đng hành cùng doanh nghip va, nh và siêu nh năm 2018 dành cho Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (Maritime Bank), Ngân hàng Đi chúng Vit Nam (PVcomBank).

Gii thưởng Ngân hàng h tr đu tư công ngh cao cho nông nghip sch năm 2018 dành cho Ngân hàng Bc Á (BAC A Bank), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB).

Gii thưởng Ngân hàng tiêu biu vì cng đng năm 2018 dành cho Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn (Agribank), Ngân hàng Quân đi (MB).

Gii thưởng Công ty fintech tiêu biu năm 2018 dành cho Công ty C phn Công ngh và Dch v MOCA, Ngân hàng Bưu đin Liên Vit (LienVietPostBank) vi sn phm Ví Vit.

Xem 714 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 30-11-2018 8:40 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng