Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II

Vietcombank la ngan hang dau tien dap ung chuan muc Basel IINgày 28/11/2018, Ngân hàng ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã chính thc được Ngân hàng Nhà nước Vit Nam chp thun áp dng Thông tư 41 sm 01 năm so vi thi hn hiu lc. Vi s kin này, Vietcombank là ngân hàng đu tiên đáp ng chun mc Basel II ti Vit Nam.

Nhm hin thc hóa mc tiêu là ngân hàng qun tr ri ro tt nht, t năm 2014, Hi đng qun tr Vietcombank đã ch đo trin khai d án phân tích chênh lch gia yêu cu ca Basel II vi hin trng Vietcombank, trên cơ s đó đưa ra L trình thc hin Basel II vi tng cng 82 sáng kiến nhm: (i) đáp ng Basel II theo phương pháp tiêu chun vào năm 2018; và (ii) đáp ng phương pháp nâng cao vào năm 2019.

Đ trin khai Chương trình Basel II đm bo cht lượng, Hi đng Qun tr Vietcombank đã ch đo thành lp b máy trin khai cht ch, bao gm Hi đng Qun tr, Ban trin khai Chương trình Basel II vi Tng Giám đc là Trưởng ban và các nhóm trin khai do các thành viên Ban Lãnh đo ph trách trc tiếp. Đnh kỳ hàng tháng, Ban trin khai Chương trình Basel II hp đ đánh giá tiến đ trin khai, gii quyết các vn đ phát sinh, vướng mc. Hàng quý, Hi đng Qun tr hp đ ch đo đnh hướng, đm bo cht lượng trin khai phù hp vi chiến lược ca ngân hàng.

Chương trình Basel II có phm vi sâu rng, vi s tham gia ca trên 160 nhân s đến t Tr s chính và các Chi nhánh. Kết qu trin khai 82 sáng kiến theo L trình đến nay đã giúp Vietcombank đ điu kin đáp ng Basel II theo phương pháp tiêu chun. Đng thi, Vietcombank cũng đã cơ bn hoàn thành các điu kin quan trng cho vic áp dng Basel II theo phương pháp nâng cao như mc tiêu đã đnh. Mt s kết qu chính đã đt được như sau:

- V cơ cu t chc và qun tr ri ro: Kin toàn mô hình t chc và qun tr ri ro phù hp vi các chun mc quc tế, đm bo nguyên tc ba tuyến bo v theo quy đnh ca NHNN ti Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

- V h thng quy đnh, chính sách: Nhiu văn bn, quy đnh đã được rà soát, ban hành đ đm bo phù hp, cp nht theo các yêu cu qun tr ca Basel II cũng như đnh hướng ca NHNN.

- V công c đo lường ri ro theo thông l quc tế: Xây dng đy đ h thng các mô hình lượng hóa ri ro vi t l bao ph gn như toàn b danh mc ca ngân hàng.

- V cht lượng d liu: Ban hành và trin khai Chính sách qun tr d liu đ nâng cao cht lượng cũng như tính đy đ ca d liu phc v cho chương trình tính t l an toàn vn và thông tin qun lý.

- Chương trình Basel II đã giúp Vietcombank tiếp tc nâng cao văn hóa qun tr và kim soát ri ro trong toàn h thng. VCB đã có các bước điu chnh chiến lược kinh doanh nhm đm bo cân bng gia phát trin kinh doanh và kim soát ri ro theo hướng đa dng hóa danh mc, tp trung phát trin bán l, m rng các hot đng phi tín dng...

Ngày 28/11/2018, NHNN đã quyết đnh công nhn Vietcombank đáp ngchun mc Basel II theo Thông tư 41 sm 1 năm so vi qui đnh, đánh du mt bước thành công quan trng trong l trình trin khai Basel II ca Vietcombank nói riêng cũng như h thng ngân hàng thương mi Vit Nam nói chung.

Kết qu này là s th hin cam kết mnh m ca Vietcombank trong thc hin mc tiêu tr thành mt trong 100 ngân hàng ln nht Châu Á, mt trong 300 tp đoàn ngân hàng tài chính ln nht thế gii, được qun tr theo các chun mc quc tế tt nht.

Xem 3688 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.