Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán thẻ

Dam bao an ninh an toan trong thanh toan theBên cnh s qun lý và kim soát ri ro, ch đo sát sao ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN), s tuân th, phi hp cht ch ca các bên có liên quan như t chc phát hành th, t chc thanh toán th, đơn v chp nhn th, thì ý thc cnh giác ca ch th (khách hàng) là rt quan trng.

Ban hành nhiu văn bn v an ninh, an toàn trong thanh toán th

Vi nguyên tc tăng cường tính bo mt, an ninh, an toàn h thng ngân hàng, thanh toán th cũng như bo v quyn li khách hàng s dng dch v th, NHNN đã ban hành các văn bn quy phm pháp lut liên quan đến vn đ an ninh, an toàn trong thanh toán th và luôn ch đng ch đo các ngân hàng nghiêm túc chp hành các quy đnh v đm bo an ninh, an toàn trong hot đng thanh toán th; trin khai áp dng các gii pháp tăng cường an ninh, an toàn đi vi h tng k thut phc v cho thanh toán th; rà soát đm bo vic trin khai, vn hành h thng ngân hàng, thanh toán th tuân th theo đúng các quy đnh hin hành v an toàn, bo mt cho vic cung cp dch v ngân hàng trên Internet và quy đnh v đm bo an toàn, bo mt h thng công ngh thông tin trong hot đng ngân hàng; thường xuyên, kp thi đưa ra nhng cnh báo, hướng dn và thông tin đy đ đến khách hàng v nhng phương thc, th đon ca ti phm. Bên cnh đó, NHNN tích cc trin khai nhiu hot đng tuyên truyn, ph biến kiến thc, cung cp thông tin liên quan đến thanh toán th cũng như tuyên truyn, thông báo các bin pháp phòng, chng ri ro, gian ln trong thanh toán th đ khách hàng nâng cao cnh giác; đng thi, phi hp vi cơ quan công an, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đ trao đi thông tin, x lý các v vic gian ln, la đo trong thanh toán th

Các ngân hàng tuân th đy đ các quy đnh pháp lut

V phía các ngân hàng phát hành th, ngân hàng thanh toán th, cn nghiêm túc tuân th đy đ các quy đnh pháp lut liên quan đến an ninh, an toàn trong thanh toán th; chú trng hơn na vic nghiên cu, ng dng các thành tu công ngh hin đi đ nâng cao s thun tin, bo mt cho h thng thanh toán đin t cũng như ti các thiết b chp nhn thanh toán th, ATM nhm đm bo an toàn cho khách hàng khi s dng dch v, như: (i) cài đt phn mm/mua phn mm an toàn ca các nhà cung cp uy tín; (ii) áp dng các bin pháp bo mt 02 yếu t, bao gm mt khu và mã xác thc (OTP) khi ch th thc hin thanh toán trc tuyến; (iii) chú trng tăng đ an toàn ca th thông qua vic ng dng công ngh chip trong hot đng phát hành và thanh toán th như phát hành th chip chun EMV, các thiết b chp nhn th chip chun EMV. Các ngân hàng phi thường xuyên rà soát, b sung các thiết b đm bo an ninh, an toàn cho ATM như lp đt camera giám sát, thiết b phòng, chng sao chép, trm cp thông tin th; thường xuyên kim tra các ATM đ ngăn chn các thiết b lp đt trái phép nhm trm cp thông tin ca ch th; theo dõi, thông báo kp thi cho nhau v các loi hình ti phm mi; tích cc phi hp, trao đi thông tin vi Hi th Ngân hàng Vit Nam (Tiu ban qun lý ri ro) v các đim ATM b cài đt thiết b trm cp thông tin th, các đi tượng nghi vn... Ngoài ra, các ngân hàng đy mnh tuyên truyn, cnh báo cho khách hàng nhng phương thc, th đon hot đng ca ti phm trong lĩnh vc thanh toán th, đ ch th nâng cao cnh giác, ch đng có các bin pháp bo đm bo mt thông tin th.

Đơn v chp nhn th và khách hàng cn tuân th các nguyên tc v bo mt

V phía đơn v chp nhn thanh toán th, cn phi thc hin đy đ các bin pháp, quy trình k thut nghip v và bo mt thông tin ch th, phát hin gian ln, gi mo trong thanh toán th theo hướng dn ca các ngân hàng mà mình hp tác; phi hp vi ngân hàng đ đào to nhân viên trong vic s dng các thiết b chp nhn th trong thanh toán; phát hin kp thi các khách hàng có du hiu gian ln, gi mo th.

V phía ch th/khách hàng, đ gim thiu ri ro mt tin trong tài khon ngân hàng, ch th/khách hàng cn tuân th các nguyên tc v bo mt theo đúng các hướng dn ca ngân hàng đm bo s dng dch v th an toàn; ch đng gi kín các thông tin cá nhân/thông tin tài khon, không tiết l cho bên th 3 dưới mi hình thc đ tránh các trường hp b li dng...

Đm bo an toàn khi giao dch ti ATM

Trong vic đm bo an toàn tài khon ngân hàng và trong thanh toán th, các ngân hàng cũng rt chú trng đến an toàn giao dch ti ATM. Thi gian qua, NHNN cũng có nhiu văn bn ch đo, đng thi, cơ quan qun lý đã cung cp thông tin, cnh báo v mt s phương thc, th đon mi ca ti phm liên quan đến hot đng rút tin ti ATM và đã yêu cu các TCTD thc hin các bin pháp c th liên quan trc tiếp đến ri ro v mt tin qua ATM như:

(i) Rà soát vic cài đt phn mm, lp đt thiết b chng sao chép, trm cp thông tin th và trang b camera giám sát đi vi toàn b h thng ATM ca mình. Thc hin nâng cp các thiết b chng sao chép, trm cp thông tin th, đm bo kim soát hiu qu vic lp đt thiết b sao chép d liu ti ATM ca ti phm;

(ii) Thường xuyên kim tra ATM (theo các khung gi khác nhau) và kết hp kim tra trong các đt tiếp qu, bo dưỡng đnh kỳ ATM đ kp thi phát hin các thiết b l dùng đ ly cp thông tin khách hàng được gn vào ATM. Khi phát hin các thiết b l dùng đ ly cp thông tin khách hàng được gn vào ATM, cn gi nguyên hin trng và báo cáo ngay cho lãnh đo đơn v cũng như cơ quan công an đ phi hp x lý;

(iii) Tăng cường các bin pháp theo dõi, phát hin, ngăn chn kp thi các giao dch đáng ng trên h thng;

(iv) Trin khai các bin pháp hướng dn khách hàng s dng th an toàn cách nhn biết các thiết b sao chép, trm cp thông tin th được gn vào ATM và cách thc x lý khi phát hin trường hp này.

Đi vi khách hàng/người s dng th, ngân hàng cũng luôn đưa ra khuyến cáo khách hàng trong quá trình s dng dch v cn tuân th theo các hướng dn ca ngân hàng, cn lưu s đin thoi đường dây nóng đ khi gp s c có th liên h ngay vi ngân hàng đ được h tr x lý kp thi. Khi gp s c, khách hàng cn bình tĩnh phi hp vi các ngân hàng đ gii quyết; đc bit cn nâng cao cnh giác vi nhng th đon ca ti phm trên mng đi vi các giao dch thanh toán trc tuyến nên thc hin giao dch vi các doanh nghip cung ng dch v có uy tín trên th trường. Ngoài ra, cn bo mt thông tin cá nhân, thông tin tài khon, mt mã… đ tránh b li dng.

Tiếp tc có nhiu gii pháp đm bo an toàn trong thanh toán th

Trong thi gian ti, NHNN s tiếp tc nghiên cu đ đưa ra các gii pháp phù hp đi vi tng nguyên nhân nhm ch đo, cnh báo toàn h thng cũng như khách hàng s dng dch v.

Đ đm bo an ninh, an toàn trong thanh toán th, theo NHNN, cơ quan này đã và tiếp tc ch đo các ngân hàng trin khai mt s gii pháp trng tâm như: Khn trương chuyn đi th ngân hàng t th t sang th gn vi mch đin t (th chip); Trin khai kế hoch áp dng các gii pháp công ngh xác thc mi trong thanh toán trc tuyến và gii pháp gim thiu ri ro trong thanh toán th; Đy mnh vic nâng cao năng lc ca b máy qun tr, điu hành và phát trin các h thng qun tr ri ro và công ngh thông tin; Phi hp cht ch, hiu qu vi các đơn v liên quan (cơ quan công an, Hip hi Ngân hàng Vit Nam, các ngân hàng khác...) trong trao đi thông tin, x lý các v vic ri ro, gian ln cũng như trong công tác phòng, chng ti phm th. Đc bit, ngành ngân hàng tiếp tc đy mnh công tác tuyên truyn, hướng dn khách hàng cách thc s dng dch v th an toàn, bo mt; cnh báo kp thi nhng phương thc và th đon mi ca ti phm cho khách hàng, đơn v chp nhn th đ nâng cao cnh giác phòng chng ti phm.

Xem 736 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng