Thứ ba, 26 Tháng 3 2019
TIN MỚI

3 mục tiêu căn bản sửa đổi Luật Chứng khoán

3 muc tieu can ban sua doi Luat Chung khoanNgày 7/11/2018, ti Hà Ni, B Tài chính t chc Hi tho “Đóng góp ý kiến đi vi d tho Lut Chng khoán (sa đi)” khu vc phía Bc.

Thc hin Ngh quyết s 57/2018/QH14 ngày 8/6/2018 ca Quc hi v Chương trình xây dng lut, pháp lnh năm 2019 và điu chnh Chương trình xây dng lut, pháp lnh năm 2018 nhm to din đàn trao đi, tho lun trc tiếp gia cơ quan ch trì son tho vi đi tượng chu s tác đng trc tiếp ca văn bn và cơ quan, t chc có liên quan, to s đng thun trong xây dng d án Lut Chng khoán (sa đi.

Hi tho ln này tp trung vào mt s ni dung: Gii thiu ni dung ca Lut Chng khoán (sa đi); Tham lun ca mt s đơn v đóng góp ý kiến và nhng đ xut đ hoàn thin ni dung D tho Lut; Trao đi, tho lun gia cơ quan ch trì son tho và các đi biu.

Phát biu ti hi tho, Th trưởng B Tài chính Huỳnh Quang Hi cho biết, B đã báo cáo Chính ph và Quc hi, đưa d tho sa đi Lut Chng khoán trình Quc hi ly ý kiến vào kỳ hp đu tiên và xem xét thông qua vào kỳ hp th 2 năm 2019.

Theo Th trưởng Huỳnh Quang Hi, Lut Chng khoán được ban hành năm 2006 và sa đi năm 2011 đã góp phn đưa th trường chng khoán Vit Nam ngày càng phát trin, tr thành kênh huy đng vn trung và dài hn ca nn kinh tế. Đến 2018, s lượng công ty niêm yết tăng hơn 7 ln so vi năm 2016, có hơn 1.537 công ty niêm yết và đăng ký giao dch, vn hoá th trường đt hơn 3,8 triu t đng, tương đương 77% GDP, so vi mc 22% GDP ca năm 2016.

Tuy nhiên, vi quá trình phát trin ca nn kinh tế và hot đng th trường chng khoán đã phát sinh nhiu bt cp và nhu cu cn thiết phi sa đi Lut Chng khoán đ phù hp vi tình hình mi, to ra khuôn kh pháp lý và đng lc cho th trường chng khoán phát trin bn vng và an toàn.

D tho Lut Chng khoán sa đi gm 10 chương, 137 điu. Theo bà Vũ Th Chân Phương, Phó Ch tch y ban Chng khoán Nhà nước, Lut Chng khoán (sa đi) được xây dng da trên ch trương căn bn là ch đo ca Đng, phát trin th trường chng khoán tr thành kênh đu tư huy đng vn dài hn ca nn kinh tế.

Đng thi, d tho lut xây dng kế tha nhng quy đnh Lut Chng khoán t năm 2006, b sung nhng ni dung phù hp vi thc tế th trường và thông l quc tế.

Bên cnh đó, Lut Chng khoán (sa đi) cũng s đm bo s thng nht gia các văn bn pháp lut do Lut Doanh nghip đã sa đi.

Lut Chng khoán sa đi hướng ti 3 mc tiêu căn bn, đó là: Hoàn thin th chế, đáp ng nhu cu hi nhp; Nâng cao hiu qu qun lý ca Nhà nước vi th trường chng khoán; Bo đm hiu qu đu tư ca các nhà đu tư và các t chc tài chính tham gia th trường. Bên cnh nhng ni dung sa đi v phm vi điu chnh, đi tượng áp dng, gii thích t ng... d tho Lut s quy đnh rõ thng nht vi Lut Doanh nghip v phm vi điu chnh hot đng chào bán chng khoán. Cùng vi đó, d tho cũng s có nhng b sung, sa đi v quy đnh đi vi công ty đi chúng như: điu kin tr thành công ty đi chúng; h sơ công ty đi chúng; quyn và nghĩa v ca công ty đi chúng; chào mua công khai; qun tr công ty đi chúng...

Song song vi đó, đ đáp ng yêu cu thc tin, d tho Lut Chng khoán đã sa đi tên gi ca Trung tâm Lưu ký Chng khoán Vit Nam thành Tng công ty Lưu ký và Bù tr thanh toán chng khoán Vit Nam. T chc và hot đng ca Tng công ty Lưu ký và Bù tr thanh toán chng khoán Vit Nam được sa đi, b sung tương t như S giao dch chng khoán.

Ngoài ra, d tho lut ln này cũng s có nhng đim sa đi, b sung v các quy đnh liên quan ti công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán; v công b thông tin; v thanh tra, x lý vi phm...

Xem 247 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.