Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Hinh anh tien Viet NamNgân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Ni cho biết, d kiến đến 31/12/2018, tng dư n tín dng (bao gm c cho vay và đu tư) ca các TCTD trên đa bàn đt Hà Ni đt 1.870 nghìn t đng, tăng 16,92% so vi 31/12/2017.

Thc hin các gii pháp góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, 10 tháng đu năm nay, các TCTD trên đa bàn Hà Ni tiếp tc có các bin pháp đy mnh huy đng vn, điu chnh tăng lãi sut huy đng đi vi các kỳ hn dài đ thu hút và ci thin cơ cu ngun vn. Ngun vn huy đng ca các TCTD trên đa bàn có tc đ tăng trưởng khá, đm bo cân đi đ đ thc hin cp tín dng và chp hành các quy đnh ca pháp lut v t l đm bo an toàn.

D kiến đến 31/12/2018, tng ngun vn huy đng ca các TCTD trên đa bàn đt 3.090 nghìn t đng, tăng 17,43% so vi 31/12/2017. Mt bng lãi sut huy đng và cho vay tương đi n đnh. Các TCTD trên đa bàn đã chú trng tăng trưởng tín dng, đưa ra nhiu chương trình gói tín dng ưu đãi, áp dng các chính sách lãi sut linh hot đi vi khách hàng có phương án kinh doanh hiu qu, dành vn tín dng cho vay đi vi các lĩnh vc sn xut, kinh doanh.

D kiến đến 31/12/2018, tng dư n tín dng (bao gm c cho vay và đu tư) ca các TCTD trên đa bàn đt 1.870 nghìn t đng, tăng 16,92% so vi 31/12/2017. Trong cơ cu tng dư n, dư n cho vay nn kinh tế đt 1.650 nghìn t đng chiếm 88,36% và tăng 18,69%.

Trong tng dư n cho vay, dư n cho vay nông nghip nông thôn đt 140.830 t đng, chiếm 8,52%; dư n cho vay DNNVV đt 609.270 t đng, chiếm 36,86%; cho vay chính sách xã hi đt 8.347 t đng, chiếm 0,51%; và cho vay xut khu đt 159.673 t đng, chiếm 9,66% tng dư n cho vay.

V cho vay theo chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip, k t đu chương trình đến nay, cam kết cho vay theo chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip là 538.125 t đng trong đó năm 2018 đt 139.454 t đng, dư n cho vay đt 505.602 t đng. Lãi sut cho vay ph biến 6-6,5%/năm đi vi các khon vay ngn hn, 8-9%/năm đi vi các khon vay trung và dài hn.

Tính đến nay, cho vay ca các thương mi gm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank vn luôn dn đu vi s dư n cho vay ln nht đt gn 36 nghìn t đng, gm 85.529 khách hàng cá nhân, 982 doanh nghip và 10 HTX, liên hip HTX, chiếm t trng 87,37% dư n ca toàn ngành.

Cui tháng 10/2018, toàn thành ph Hà Ni đã có 4 huyn được công nhn đt chun nông thôn mi, đi sng nông dân không ngng được ci thin và nâng cao, thu nhp bình quân đu người khu vc nông thôn đến tháng 9/2018 đt 43,16 triu đng/người/năm.

Nhng kết qu đt được chng t nhng bin pháp ca ngành Ngân hàng Hà Ni đã bước đu phát huy được hiu qu và có tác đng tích cc đến vic trin khai cho vay phc v phát trin kinh tế ti các đa phương xây dng thí đim mô hình nông thôn mi, tng bước to điu kin cho các đa phương này đáp ng được các tiêu chí v nông thôn mi theo ch đo ca Th tướng Chính ph.

Xem 323 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.