Thứ ba, 26 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Agribank Hải Dương bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hi Dương thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian đu giá: 08h00 ngày 16/11/2018.

Mô t v tài sn: Tài sn bán đu giá là tài sn bo đm cho khon vay ca Công ty TNHH Thương mi Thành Phát.

Tài sn bán đu giá bao gm:

- Tr s làm vic, nhà máy, dây chuyn sn xut và các trang thiết b máy móc ca Công ty TNHH Thương mi Thành Phát đã được thế chp ti Agribank Chi nhánh tnh Hi Dương, theo hp đng thế chp tài sn s 9060020 ngày 29/10/2009, hp đng thế chp tài sn s 100600003 ngày 30/3/2010, hp đng thế chp tài sn hình thành trong tương lai s 90600020 ngày 18/5/2009 và ph lc hp đng thế chp tài sn hình thành trong tương lai s 2011L0001 ngày 03/8/2011.

- Toàn b tài sn không thuc trong danh mc thế chp và khi lượng san lp mt bng ti tha đt s 524d, t bn đ s 08; tha đt s 274, t bn đ s 06; din tích quyn s dng đt 12.122 m2 ta lc ti s 7 đường Bch Đng, th trn Phú Thái, huyn Kim Thành, tnh Hi Dương. Giy chng nhn quyn s dng đt s S 975278 do UBND tnh Hi Dương cp ngày 30/10/2001.

(Chi tiết theo bng kê danh mc tài sn đu giá kèm theo ca Thông báo bán đu giá tài sn s 1640/TBNY-TrT ngày 25/10/2018 ca Trung tâm dch v đu giá tài sn tnh Hi Dương).

Giá khi đim bán đu giá:22.011.730.800 đng (Bng ch: Hai mươi hai t, không trăm mười mt triu, by trăm ba mươi nghìn, tám trăm đng).

Giá bán chưa bao gm thuế, phí, l phí và các chi phí theo quy đnh hin hành, các chi phí tháo d, vn chuyn, bc xếp tài sn do người mua được tài sn chu.

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Tin h sơ đu giá: 500.000 đng/ h sơ (không hoàn li).

- Tin đt trước: 2.000.000.000 đng (Bng ch: Hai t đng). Np tin đt trước trong 03 ngày làm vic trước ngày m cuc đu giá. Khách hàng np tin đt trước tham gia đu giá bng tin mt hoc chuyn khon vào tài khon s 23002010011870 ca Trung tâm dch v đu giá tài sn tnh Hi Dương m ti Agribank Chi nhánh tnh Hi Dương.

- Điu kin đăng ký tham gia đu giá:

+ T chc, cá nhân có đ năng lc tài chính, hành vi dân s tham gia đu giá theo quy đnh ca pháp lut.

+ Giá khi đim công khai, khách hàng tham gia đu giá phi tr t giá khi đim tr lên.

+ Cách thc tham gia đu giá: Đăng ký trc tiếp ti Chi cc Thi hành án dân s huyn Kim Thành hoc Trung tâm dch v đu giá tài sn tnh Hi Dương - S 7/109 Phm Ngũ Lão, thành ph Hi Dương.

- Thi gian, đa đim xem tài sn: Các ngày 08/11/2018 và 09/11/2018 (trong gi hành chính) ti Nhà máy ca Công ty TNHH thương mi Thành Phát (nơi có tài sn kê biên). Đa ch: S 7, đường Bch Đng, th trn Phú Thái, huyn Kim Thành, tnh Hi Dương.

- Thi gian, đa đim bán h sơ tham gia đu giá: T ngày 25/10/2018 đến 16h00 ngày 13/11/2018 (trong gi hành chính) ti Chi cc Thi hành án dân s huyn Kim Thành hoc Trung tâm dch v đu giá tnh Hi Dương.

- Thi gian, đa đim đăng ký tham gia đu giá: T ngày 25/10/2018 đến 16h00 ngày 13/11/2018 ti Chi cc Thi hành án dân s huyn Kim Thành hoc Trung tâm dch v đu giá tnh Hi Dương - S 7/109 Phm Ngũ Lão, thành ph Hi Dương.

- Phương thc, hình thc đu giá: Tr giá trc tiếp bng phiếu giá mt ln theo phương thc tr giá lên.

- Thi gian, đa đim t chc bán đu giá: Vào hi 08h00 ngày 16/11/2018 ti tr s Chi cc Thi hành án dân s huyn Kim Thành.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Trung tâm dch v đu giá tài sn tnh Hi Dương. Đa ch: S 7/109 Phm Ngũ Lão, thành ph Hi Dương.

- Agribank Chi nhánh tnh Hi Dương. Đa ch: S 16 Phm Hng Thái, phường Quang Trung, thành ph Hi Dương, tnh Hi Dương. Người liên h: Ông Nguyn Văn Giang - Phó phòng KH HSX&CN. Đin thoi: 0989.056.750/ 0220.389.0402.

Xem 1708 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.