Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Agribank Hà Giang với công cuộc xóa đói giảm nghèo nơi miền núi

Agribank Ha Giang voi cong cuoc xoa doi giam ngheo noi mien nuiNgân hàng Nông nghip và Phát trin Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Giang tr thành người đng hành cho nhiu chương trình, mc tiêu phát trin ca tnh nhà; đc bit là mc tiêu vượt lên khó khăn trong công cuc thoát nghèo.

Đến nay, Agribank Hà Giang có mng lưới 19 đim giao dch c đnh và 1 đim giao dch lưu đng; Lượng khách hàng cũng thuc din ln nht trong s các ngân hàng thương mi trên đa bàn tnh, vi trên 1.000 doanh nghip, hp tác xã và gn 80.000 khách hàng. Agribank Hà Giang đã và đang có nhng đóng góp rt ln vào s phát trin chung ca nn kinh tế đa phương, tr thành người đng hành cho nhiu chương trình, mc tiêu phát trin ca tnh nhà; đc bit là mc tiêu vượt lên khó khăn trong công cuc thoát nghèo.

Quyết tâm hoàn thành tt nhim v kinh doanh

Trong 9 tháng đu năm nay, Agribank Chi nhánh Hà Giang đã thc hin tt các ni dung theo Ngh quyết ca Agribank và HĐND tnh liên quan đến hot đng ngân hàng v phát trin KT-XH ti đa phương. Qua đó, huy đng vn ti đa phương đt 4.131 t đng. Tng d n ni t đt 4.753 t đng, tăng 19,3% so vi cùng kỳ năm trước; n xu là 25,2 t đng; doanh thu phí dch v đt 17.552 triu đng và đã hoàn thành 2 ch tiêu chính là thu n đã x lý ri ro và ch tiêu tài chính. Đng thi, đa dng các sn phm huy đng vn và các kỳ hn huy đng…, thc hin tt các sn phm dch v, m rng th trường, th phn. Đc bit, Agribank Hà Giang đã đot gii Nht trong danh sách các chi nhánh có tăng trưởng s lượng khách hàng v phát trin dch v Agribank E-Mobile Banking. Bên cnh đó, phi hp vi UBND huyn Bc Quang, Quang Bình, V Xuyên t chc Hi ngh Kết ni khách hàng, ký kết hp đng cp tín dng vi 11 khách hàng vi tng s tin 35 t đng. Doanh s chuyn tin đi và đến toàn tnh là trên 24.000 t đng, vi 284.654 món…

V gii pháp thc hin nhim v kinh doanh 3 tháng cui năm, Agribank Chi nhánh Hà Giang đt ra các mc tiêu, như: Huy đng vn đt 4.330 t đng; tng dư n ni t đt 4.920 t đng; dư n xu ni bng gim 1,3 t đng; thu n sau x lý đt 15 t đng; phn đu hoàn thành tng doanh thu phí dch v theo kế hoch.

Đ hoàn thành nhng mc tiêu trên, yếu t được Agribank Chi nhánh Hà Giang quan tâm hàng đu là thc hin dân ch trong k cương, k lut; hot đng kinh doanh đúng lut và các văn bn ch đo điu hành ca ngân hàng cp trên. Làm tt công tác huy đng vn, gii thiu đến khách hàng v tin ích các sn phm tin gi; tuyên truyn, tiếp th sn phm tiết kim d thưởng, tiết kim hc đường, hưu trí… Kim soát cht ch tc đ tăng trưởng tín dng theo mc tiêu, đnh hướng đ ra. Trong đó, tăng trưởng dư n luôn gn vi cht lượng tín dng; giám sát cht ch cho vay các lĩnh vc tim n ri ro.

Ch đng tiếp cn, nm bt nhu cu vay vn ca khách hàng đ m rng và tăng trưởng tín dng có cht lượng, hiu qu; gn vi phát trin dch v phù hp vi cân đi vn và năng lc qun tr ri ro. Tăng cường khai thác khách hàng pháp nhân đ nâng t trng cho vay pháp nhân trong tng dư n. Tăng cường cho vay khách hàng cá nhân thông qua vay vn theo tha thun ký kết vi các t chc Hi, trin khai thc hin nghip v tín dng ti các đim giao dch lưu đng bng xe ô-tô chuyên dùng đm bo an toàn, hiu qu. Tp trung đôn đc thu hi các khon n đến hn, đc bit là các khon vay theo Ngh quyết s 209 ca HĐND tnh, hn chế n xu phát sinh. Thc hin chương trình “cán b Agribank s dng dch v ca Agribank”.

Đng thi, trin khai hiu qu Đ án “Đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công; thuế, đin, nước, hc phí, vin phí và chi tr các chương trình an sinh xã hi” theo văn bn s 238/KH-UBND ca UBND tnh. Làm tt công tác chăm sóc, h tr khách hàng, kp thi gii quyết khiếu ni ca khách hàng khi gp vướng mc trong giao dch th qua máy ATM/EDC, dch v tin nhn E-banking. Vi nhiu gii pháp c th trên, Agribank Chi nhánh Hà Giang quyết tâm hoàn thành tt nhim v kinh doanh chung ca toàn Chi nhánh.

Góp sc cho hot đng an sinh xã hi

Du n ca Agribank không ch dng li vic tham gia tích cc vào dòng chy kinh tế đa phương, mà còn trong nhiu hot đng xã hi ti tnh. Nhiu chương trình được trin khai t Đng y, Ban Giám đc Agribank Hà Giang đến các t chc đoàn th trong đơn v nhm kêu gi, giúp đ nhng hoàn cnh, đa phương khó khăn. Qua đó, nhiu ngôi nhà, nhiu mái trường đã được chung tay xây dng nhng vùng đt khó khăn t phía Bc đến phía Tây ca tnh. Cùng vi đó, Agribank Hà Giang còn thc hin nhiu hot đng đn ơn, đáp nghĩa, h tr cho bà con gp thiên tai, hon nn vi s tin h tr hàng t đng mi năm...

Ông Nguyn Ngc Hi, Giám đc Agribank Hà Giang, cho biết: Trong thi gian va qua, cùng vi vic to đng lc trong phát trin KT - XH, Ban Giám đc Agribank Hà Giang luôn quan tâm sâu sc đến hot đng an sinh xã hi; đc bit là h tr trong lĩnh vc giáo dc trên đa bàn tnh. Ngoài nhng ngun vn ca Qu an sinh xã hi t Agribank Vit Nam, Agribank Hà Giang đã ch đng kêu gi s h tr, đóng góp ca các đơn v, doanh nghip, các nhà ho tâm trong và ngoài tnh; kêu gi tm lòng ca cán b, viên chc và các chi nhánh trong cùng h thng… Riêng năm 2018, Agribank Hà Giang đã kết ni gia các nhà ho tâm và nhng đa phương có hoàn cnh khó khăn h tr trên 5 t đng đ xây dng nhiu trường, lp hc huyn Đng Văn, Yên Minh; phi hp vi Báo Công an Nhân dân kp thi h tr người dân huyn Qun B b thiên tai hơn 200 triu đng. Thi gian ti, Agribank tiếp tc h tr xã Lùng Tám (Qun B) 5 t đng đ xây dng trường hc đt chun Quc gia.

Song song vi hot đng kinh doanh, mt trong nhng mc tiêu mà Agribank Hà Giang đang có s đng hành tích cc vi tnh là thc hin hiu qu Ngh quyết s 209 và 86 ca HĐND tnh. Trao đi vi chúng tôi, anh Nguyn Trung Kiên, Phó giám đc Agribank Hà Giang, cho biết: Vi nhng n lc phi hp vi các đa phương và khách hàng; đến 30.9, tng s tin mà Agribank Hà Giang gii ngân cho 6.518 h vay sn xut theo Ngh quyết s 209 là 600 t đng. Các đa phương có s phi hp tt vi Agribank, có lượng gii ngân cao, hiu qu, như: Huyn Mèo Vc, Bc Quang, Quang Bình… Đây là nhng đa phương mà cp y, chính quyn và người dân th hin s quyết tâm cao trong phát trin kinh tế.

Vào dp k nim 30 năm thành lp Agribank Vit Nam, tháng 3/2018, Phó Ch tch UBND tnh Hà Th Minh Hnh đã thay mt cho các đng chí lãnh đo tnh ghi nhn nhng đóng góp không ngng ca Agribank Hà Giang trong công cuc xóa đói, gim nghèo ca tnh trong nhiu năm qua. Đng thi mong mun, Agribank Hà Giang tiếp tc đi mi, tranh th cơ hi, khc phc khó khăn đ vươn lên, bám sát và đng hành vi tnh trong các chương trình, mc tiêu phát trin; trong đó, có các hot đng an sinh xã hi.

Xem 1666 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.