Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Hinh anh noB Tài chính đang d tho Thông tư hướng dn bàn giao, tiếp nhn, x lý các khon n và tài sn loi tr khi chuyn đi s hu doanh nghip nhà nước.

D tho nêu rõ, các khon n và tài sn bàn giao, tiếp nhn phi đm bo có đy đ h sơi vi n), có hin vt (đi vi tài sn). Trường hp n không có đ h sơ và tài sn không còn hin vt thì Công ty Mua bán n có văn bn gi cơ quan đi din ch s hu và doanh nghip thông báo lý do không tiếp nhn đ doanh nghip tiếp tc qun lý, theo dõi hoc x lý theo quy đnh hin hành v sp xếp, chuyn đi s hu doanh nghip.

Đi vi các khon n và tài sn tiếp nhn theo ch đnh ca Th tướng Chính ph (nếu có), Công ty Mua bán n, cơ quan đi din ch s hu và doanh nghip thc hin bàn giao, tiếp nhn, x lý n, tài sn như đi vi n, tài sn loi tr khi giá tr doanh nghip sp xếp, chuyn đi s hu và phù hp vi ý kiến ch đo ca Th tướng Chính ph. Trường hp có khó khăn, vướng mc, Công ty Mua bán n báo cáo B Tài chính xem xét, gii quyết theo thm quyn hoc báo cáo Th tướng Chính ph quyết đnh.

X lý n và tài sn tiếp nhn

Đi vi tài sn (bao gm c tài sn đm bo khon n) có giá tr còn li trên s sách kế toán t 100 triu đng tr lên, Công ty Mua bán n thuê t chc có chc năng thm đnh giá xác đnh giá đ t chc bán tài sn theo phương thc đu giá theo quy đnh.

Đi vi tài sn (bao gm c tài sn đm bo khon n) có giá tr còn li trên s sách kế toán dưới 100 triu đng, Công ty Mua bán n quyết đnh la chn bán theo phương thc đu giá hoc tha thun theo giá không thp hơn giá th trường. Trường hp tài sn không có giao dch trên th trường thì Công ty Mua bán n t đnh giá hoc thuê t chc có chc năng thm đnh giá xác đnh giá đ làm cơ s bán tài sn.

S dng tin thu t thu hi, x lý n và tài sn

Công ty Mua bán n thc hin qun lý tin thu t thu hi, x lý n và tài sn tiếp nhn theo quy đnh ti Điu l, Quy chế tài chính ca Công ty và quy đnh sau:

Trích 30% s tin t thu hi n, bán tài sn đã tiếp nhn, nhn đn bù tài sn trên đt khi thu hi đt đ li cho Công ty Mua bán n s dng nhm bù đp các chi phí phát sinh có liên quan như: Sa cha, nâng cp tài sn (nếu có), tiếp nhn, t chc thu hi, qun lý, khai thác, x lý n và tài sn, chiết khu cho khách n đ thu hi n nhanh, chi phí đnh giá, đu giá và các chi phí khác có liên quan.

Trích 10% s tin thu hi n, bán, x lý tài sn tiếp nhn đ chuyn tr doanh nghip nhm bù đp các chi phí qun lý; gi h tài sn; thu h n; phi hp, h tr đ nhn đn bù tài sn trên đt khi thu hi đt.

Trường hp thc hin tiếp nhn, x lý n và tài sn theo ch đnh ca Th tướng Chính ph mà ngun thu không đ đ bù đp chi phí, Công ty Mua bán n s dng ngun thu t x lý n và tài sn tiếp nhn t các doanh nghip sp xếp, chuyn đi phi np v Qu H tr sp xếp và phát trin doanh nghip đ bù đp trên cơ s phù hp vi ý kiến ch đo ca Th tướng Chính ph.

S tin còn li np v Qu h tr sp xếp và phát trin doanh nghip theo thi gian quy đnh ti Quy chế qun lý, s dng Qu h tr sp xếp và Phát trin doanh nghip.

Chi tiết dự thảo này xem tại đây.

Xem 246 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.