Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý

On dinh thi truong tien te ngoai hoi ho tro tang truong kinh te hop lySáng 30/10, Phó Th tướng Thường trc Chính ph Trương Hòa Bình đã trình bày báo cáo trước Quc hi tng hp vic thc hin các Ngh quyết ca Quc hi v giám sát chuyên đ và cht vn t đu nhim kỳ đến hết kỳ hp th 4 Quc hi Khóa XIV.

Chính sách tin t ch đng, linh hot

Đi vi kết qu thc hin Ngh quyết s 55/2017/QH14 v cht vn và tr li cht vn ti kỳ hp th 4 Quc hi Khóa XIV đi vi lĩnh vc ngân hàng, Phó Th tướng Trương Hòa Bình cho biết, Th tướng Chính ph đã ch đo Ngân hàng Nhà nước Vit Nam điu hành chính sách tin t ch đng, linh hot, phi hp cht ch vi chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhm mc tiêu kim soát lm phát, duy trì s n đnh kinh tế vĩ mô, n đnh th trường tin t, ngoi hi, h tr tăng trưởng kinh tế hp lý và bo đm an toàn ca h thng t chc tín dng.

Điu hành linh hot nghip v th trường m, bo đm thanh khon ca các t chc tín dng, tp trung trin khai các gii pháp điu hành lãi sut phù hp vi din biến kinh tế vĩ mô, lm phát và th trường tin t. Tín dng được điu hành linh hot, mt mt đáp ng tt nhu cu vn phc v sn xut kinh doanh, nht là các lĩnh vc ưu tiên, mt khác kim soát cht ch tín dng các lĩnh vc tim n ri ro đm bo nâng cao cht lượng tín dng; đy mnh công tác ci cách th tc hành chính, áp dng công ngh mi vào hot đng ngân hàng to điu kin thun li cho người dân và doanh nghip tiếp cn vn vay ngân hàng.

Trong năm qua tín dng đã tăng trưởng đu t đu năm, mt bng lãi sut n đnh đã h tr tích cc cho tăng trưởng kinh tế. Trin khai các gii pháp đ thu hút ngoi t vào h thng ngân hàng, tăng d tr ngoi hi nhà nước, đáp ng kp thi nhu cu ngoi t hp pháp ca các t chc, cá nhân. Tiếp tc thc hin các gii pháp đng b đ qun lý th trường vàng nhm chuyn hóa ngun lc vàng vào hot đng sn xut kinh doanh.

Chính ph đã ban hành Ngh đnh s 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sa đi b sung Ngh đnh s 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn nhm khuyến khích phát trin liên kết chui giá tr trong nông nghip và nông nghip ng dng công ngh cao góp phn thc hin Đ án tái cơ cu ngành nông nghip. Chính ph đã ch đo thành lp các đoàn công tác đ nm bt tình hình thit hi v n vay, t chc tín dng trên đa bàn cũng tích cc thc hin các gii pháp tháo g khó khăn cho người dân vay vn b thit hi do nh hưởng ca thiên tai; t chc tín dng đã ch đng rà soát, tng hp thit hi ca khách hàng đ kp thi áp dng các bin pháp h tr; cân đi ngun vn đ ưu tiên cho vay h nghèo và các đi tượng chính sách ti các đa phương b thit hi thiên tai gây ra.

Tích cc xây dng phương án cơ cu li các TCTD giai đon 2017-2020

V hoàn thin khuôn kh pháp lý liên quan đến cơ cu li các t chc tín dng, báo cáo cho biết, Chính ph đã trình Quc hi thông qua d án Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Các t chc tín dng ti kỳ hp th 4 Quc hi khóa XIV.

Đến nay, đã hoàn thành vic ban hành các văn bn hướng dn Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Các t chc tín dng, đây là các văn bn quy phm pháp lut quan trng to lp khuôn kh pháp lý v x lý t chc tín dng yếu kém, nâng cao năng lc qun tr điu hành, x lý tình trng s hu chéo trong lĩnh vc ngân hàng và là gii pháp đ thc hin hiu qu Đ án cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020 theo Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 ca Th tướng Chính ph.

Đng thi, đã thành lp Ban ch đo cơ cu li h thng các t chc tín dng do Th tướng Chính ph là Trưởng ban; Ngân hàng Nhà nước và các B, ngành, đa phương liên quan phi hp trin khai các gii pháp cơ cu li gn vi x lý n xu.

Theo Phó Th tướng Trương Hòa Bình, đến nay, các t chc tín dng đang tích cc xây dng phương án cơ cu li giai đon 2017-2020 theo tng nhóm, loi hình, trình cp có thm quyn phê duyt và t chc trin khai thc hin. Hot đng thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tc được tăng cường nhm phát hin, ngăn nga và x lý kiên quyết các ri ro, tn ti và vi phm pháp lut trong lĩnh vc tin t và ngân hàng. Công tác giám sát ngân hàng tiếp tc được đi mi và tăng cường trên cơ s nâng cao kh năng cnh báo sm ri ro; tiếp tc hoàn thin, trin khai các công c, phương pháp giám sát mi gn lin vi đy mnh ng dng công ngh thông tin, phát trin cơ s d liu và h thng ch tiêu giám sát.

Qun lý, thanh tra, giám sát cht ch hot đng cho vay các lĩnh vc tim n ri ro như bt đng sn, chng khoán, tiêu dùng; x lý nghiêm các hành vi vi phm, đm bo an toàn hot đng ngân hàng, h tr quá trình cơ cu li và x lý n xu.

Bên cnh đó, Th tướng Chính ph đã ch đo Ngân hàng Nhà nước Vit Nam tiếp tc thc hin có hiu qu Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt giai đon 2016-2020; cơ s h tng và công ngh phc v thanh toán không dùng tin mt tiếp tc được chú trng đu tư, nâng cao cht lượng và phát huy hiu qu; công tác bo đm an ninh, an toàn h thng thanh toán được coi trng; các dch v, phương tin thanh toán đin t được phát trin đa dng vi nhiu sn phm, phương tin mi, an toàn, tin li, nhm đáp ng nhu cu ngày càng tăng ca xã hi và thích ng vi tiến trình hi nhp quc tế.

Ngoài ra, trước nguy cơ s dng tin o cho hot đng ti phm, nhng ri ro, h ly cho xã hi và thc tế mt s v vic gn đây, Th tướng Chính ph đã ban hành Ch th s 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 v tăng cường qun lý các hot đng liên quan ti Bitcoin và các loi tin o tương t khác, trong đó có phân công nhim v c th cho tng B, ngành sm hoàn thin khung pháp lý đ qun lý, x lý các giao dch liên quan đến tài sn o, tin o. Tăng cường thanh tra, kim tra các t chc cung ng dch v trung gian thanh toán có cung ng dch v cng thanh toán đin t.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 240 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.