Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Eximbank ra mắt ứng dụng ChatBot để chăm sóc khách hàng 24/7

Eximbank ra mat ung dung ChatBotT ngày 24/10/2018, Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) trin khai công c h tr trc tuyến ChatBot, được phát trin t nn tng trí tu nhân to FPT.AI - phc v khách hàng 24/7 vi tên gi là MAI trên website cũng như trên Facebook fanpage ca mình.

ng dng này s chy th nghim ti thiu 1 tháng, trong thi gian này, ngân hàng s hiu rõ hơn v nhu cu khách hàng đ hoàn thin thêm các tính năng ca ng dng và phc v khách hàng tt hơn.

Vi ng dng này, các câu hi thường gp ca khách hàng v các sn phm, dch v ca Eximbank s được MAI tr li ngay lp tc và cung cp cho người dùng các hướng dn cũng như cách thc liên h phù hp vào bt kỳ thi gian nào trong ngày (24/7). Công ty H thng thông tin FPT (FPT IS) là đơn v hp tác cung cp và trin khai h thng ChatBot này.

Ông Rahn Wood - Đi din Eximbank cho biết: “V bn cht, ChatBot là mt công c chat trc tuyến có th đi din cho mt chuyên viên tư vn, chăm sóc hàng chuyên nghip. T tháng 6/2018, Eximbank đã phi hp cùng đi tác FPT IS tiến hành xây dng ng dng này. Đến nay, chúng tôi đã hoàn toàn xây dng ng dng đ phc v cho khách hàng vi nhng yêu cu ph biến như: tư vn th ngân hàng do Eximbank phát hành, các chương trình khuyến mãi cho KH gi tin ti Eximbank, danh sách các đa đim giao dch và ATM trên toàn h thng Eximbank và mt s câu hi thường gp khác. Chúng tôi tin rng ng dng này s đem đến khách hàng nhng tri nghim dch v cht lượng trong thi đi công ngh s”.

ChatBot được xây dng da trên nn tng công ngh Trí tu nhân to (Artificial Intelligence), Hc máy (Machine Learning), X lý ngôn ng t nhiên (Natural Language Processing) và D liu ln (Big Data). Vi các câu hi mà ChatBot chưa th tr li, công ngh Hc máy s t đng ghi nhn câu hi và sau khi nhân viên ca Eximbank tr li cho khách hàng, d liu mi s được dùng đ đào to cho ChatBot tr li nhng câu hi tương t v sau. V lâu dài, Chatbot s được hun luyn đ ngày càng hoàn thin hơn và phát trin thêm nhiu chc năng khác đ đáp ng được yêu cu ngày càng cao ca khách hàng.

Đu tháng 9/2018 va qua, Eximbank cũng đã trin khai gii pháp phn mm Infosys Finacle Core Banking đ thay thế h thng Core Banking cũ. Vic chuyn đi nhm phát trin thêm nhiu sn phm - dch v, qun lý ni b cht ch và liên kết h thng ca ngân hàng li vi nhau, to cơ s cho vic nâng cao cht lượng phc v khách hàng và qun lý ri ro dch v cht ch, hiu qu hơn.

Cùng vi s ra mt ng dng ChatBot s là mt bước khi đu n tượng trong vic xây dng hình nh mt Eximbank hin đi và năng đng trong thi đi mi.

Xem 644 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.