Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng cán bộ Chi nhánh

Vietcombank tuyển dụng cán bộ Chi nhánh

Nhm phc v yêu cu công vic, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng cán b chưa có kinh nghim cho cácChi nhánh thuc h thng Vietcombank. Thời gian np h sơ từ ngày 01/11/2018 đến 24h00 ngày 11/11/2018 (Nhn h sơ trong 11 ngày, k c th By và Ch nht).

Ch tiêu và V trí tuyn dng: Thông tin chi tiết đính kèm ti đây*.

Mô t công vic và Tiêu chun tuyn dng: chi tiết ti đây*.

Hình thc np h sơ: Trực tuyến (ng viên la chn v trí mong mun ti mc I. Ch tiêu tuyn dng, mô t công vic và tiêu chun tuyn dng và thc hin np h sơ trc tuyến theo hướng dn).

- ng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí tuyn dng.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file Zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Bn sao chng ch ngoi ng đi vi các v trí/nhóm có yêu cu (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ).

ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn.

Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy/liên kết (không bao gm h liên thông, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

- Mi ng viên thiết lp 01 b h sơ mi và ch np h sơ vào 01 v trí tuyn dng ti 01 Chi nhánh. Trường hp ng viên vi phm quy đnh này, Vietcombank được quyn loi h sơ ng viên khi đt tuyn dng;

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to và np h sơ trc tuyến trên h thng;

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến thi đi vi cán b không có kinh nghim:tháng 11/2018;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: h tr ti Vietcombank 0941924344/ 0941924346/0941924347.

Xem 1425 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.