Thứ ba, 26 Tháng 3 2019
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng nhân viên lễ tân - Trụ sở chính

Vietcombank tuyển dụng nhân viên lễ tân - Trụ sở chính

Nhm phc v yêu cu công vic, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng nhân viên L tân Tr s chính Vietcombank. Thi gian np h sơ từ ngày 26/10/2018 đến 24h00 ngày 09/11/2018 (Nhn h sơ trong 15 ngày, k c th By và Ch nht).

Ni dung

Ch tiêu tuyn chn: 03 cán b theo hình thc Hp đng lao đng mùa v. Lương  công nht được tr theo ngày làm vic thc tế vi mc lương/ngày theo Quy đnh ca Vietcombank tng thi kỳ.

Mô t công vic và Tiêu chun tuyn dng:

- Mô t công vic: Làm nhân viên L tân phc v các cuc hp/hi ngh và phc v hot đng thường ngày ca TSC VCB. Nghe/tr li các cuc gi đến tng đài đin thoi TSC VCB; thc hin các yêu cu ca khách hàng trong vic kết ni/liên lc vi cán b hoc các Phòng/Ban/Trung tâm thuc TSC VCB. Thc hin các th tc làm Visa, H chiếu, đt vé máy bay cho cán b VCB theo yêu cu công tác. Thc hin các nhim v hành chính, l tân khác theo phân công ca Lãnh đo Văn phòng TSC.

- Tiêu chun tuyn dng: N gii, không quá 25 tui ti thi đim np h sơ. Tt nghip PTTH tr lên, có trình đ ngoi ng phù hp yêu cu công vic; S dng thành tho Tin hc văn phòng. Có kiến thc, hiu biết v ngân hàng và các nghip v cơ bn ca ngân hàng. Ngoi hình cân đi, ưa nhìn. Có kỹ năng giao tiếp, ng x tt. Nhanh nhn, tháo vát, chuyên cn, chu được áp lc trong công vic. Ưu tiên các ng viên đã tt nghip khóa đào to cơ bn v l tân, hành chính hoc có kinh nghim làm l tân, hành chính.

Hình thc np h sơ: Trc tuyến

- ng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí tuyn dng.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: http://tuyendung.vietcombank.com.vn/

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm. Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn; Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc); Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht; 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ). ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn tuyn chn.

Lưu ý:

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to và np h sơ trc tuyến trên h thng;

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: tháng 11/2018;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: 0941924344/0941924346/0941924347.

Xem 609 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.