Thứ hai, 06 Tháng 4 2020
TIN MỚI

VietinBank khai giảng Chương trình đào tạo Nhân tài bán lẻ 2018

VietinBank khai giang Chuong trinh dao tao Nhan tai ban le 2018T ngày 23 - 25/10/2018, ti TP. H Chí Minh, Trường Đào to và Phát trin Ngun nhân lcNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) t chc Chương trình đào to tp trung Nhân tài bán l - 2018 vi s tham gia ca gn 50 hc viên trong Top Nhân tài bán l trên toàn h thng.

Đây là đt tp trung đu tiên ca Chương trình nhm phát trin nhóm nhân tài, nâng cao năng lc, trang b kiến thc và k năng cho nhân tài, to ngun cho các v trí Phó Giám đc bán l ti các Chi nhánh.

Trong khóa hc này, các hc viên được hướng dn 6 chuyên đ trước khi kim tra đánh giá cui khóa gm: Khung năng lc VietinBank; K năng thuyết trình chuyên sâu công tác bán l; Qun lý bán hàng trong bán l; Thúc đy đi mi trong công tác bán l; Hun luyn, c vn và phát trin nhân tài trong công tác bán l.

Nhng chuyên đ trên s trang b cho nhân tài bán l các kiến thc, k năng qun lý lãnh đo đ thc hin tt công tác hin ti và hướng ti v trí Phó Giám đc bán l trong tương lai; trang b cho nhân tài bán l và nhóm Mentor các kiến thc, k thut, phương pháp Mentoring (c vn) trong vic phát trin năng lc cán b

Các chuyên đ đào to được th hin dưới hình thc các tình hung nghip v. Hc viên tiến hành tho lun nhóm, đưa ra phân tích, đánh giá và x lý tình hung, đng thi phân tích chéo phương án ca các nhóm khác. Cách thc t chc đào to như vy đã tăng cường s giao lưu chia s kinh nghim, kiến thc gia các nhân tài bán l trên toàn h thng.

Sau 3 ngày hc tp ti Phân hiu min Nam, các hc viên s tp trung đt 2 ti Trường Đào tào và Phát trin Ngun nhân lc VietinBank trước khi kim tra kết thúc khóa hc.

Xem 722 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng