Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

VietinBank Thủ Đức trao tặng học bổng cho sinh viên xuất sắc

VietinBank Thu Duc trao tang hoc bong cho sinh vien xuat sacNgày 09/10/2018, ti L khai ging năm hc 2018 - 2019 khóa K59 ca Đi hc Giao thông Vn ti, Phân hiu TP. H Chí Minh, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Th Đc đã trao tng 45 triu đng cho qu hc bng ca nhà trường.

Đi hc Giao thông Vn ti - Phân hiu TP. H Chí Minh và các đơn v trc thuc Đi hc vi b dày hơn 70 năm đào to và ging dy là khách hàng truyn thng, đi tác toàn din ca VietinBank Th Đc. Trong nhiu năm qua, VietinBank Th Đc đã cung cp trn gói các sn phm, dch v Tài chính - Ngân hàng cho Nhà trường, đc bit là dch v huy đng vn, tr lương qua th cho cán b ging viên ca Trường và phát hành th ATM liên kết cho sinh viên vào mi năm hc mi.

Chi nhánh cũng đã đt các máy ATM ti 2 cơ s đào to ca trường đ phc v cho nhu cu s dng dch v th ca cán b ging viên và các em sinh viên. Bên cnh đó, Chi nhánh cũng ch đng phi hp cùng các phòng/ban Tr s chính trin khai thành công các sn phm như: Thu hc phí năm hc 2018 - 2019, thanh toán hc phí qua QR code, d kiến trin khai máy bán hàng t đng thanh toán bng mã QR đã to được s đng thun và đánh giá rt cao t phía nhà trường. VietinBank Th Đc ch đng cung cp các ng dng công ngh thông minh, ưu vit ca VietinBank vào các b phn qun lý ca nhà trường, h tr mnh m trong công tác qun tr và đào to, góp phn to hình nh chuyên nghip và ng dng công ngh cao ca nhà trường.

Vi cam kết nâng cao hiu qu vic hp tác toàn din, cung cp trn gói nhu cu dch v Tài chính - Ngân hàng kp thi đi vi s phát trin ca trường Đi hc Giao thông Vn ti - Phân hiu TP. H Chí Minh, VietinBank Th Đc s luôn đng hành cùng góp phn phát trin, nâng cao cht lượng trong công tác ging dy ca nhà trường.

Xem 3917 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng