Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI
Agribank tiếp và làm việc với Đoàn Ngân hàng Phát triển Châu Á

Agribank tiếp và làm việc với Đoàn Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ngày 09/10/2018, ti Tr s chính, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã tiếp và làm vic vi Đoàn Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) v quan h hp tác gia hai bên, đng thi đ xut xây dng Qu Tài chính nông nghip bn vng do ADB tài tr.

Tham d bui làm vic, v phía ADB có ông Eric Sidgwick - Trưởng Văn phòng đi din ADB ti Vit Nam cùng mt s chuyên gia ADB. V phía Agribank, Phó Tng Giám đc Nguyn Th Phượng đã ch trì bui làm vic cùng lãnh đo các ban chuyên môn: Đnh chế tài chính, Kế hoch ngun vn, Tín dng, Khách hàng Ln.

Agribank thiết lp mi quan h hp tác vi ADB t năm 1993, ADB là mt trong nhng nhà tài tr chính ca các d án Agribank tiếp nhn, phc v và gii ngân. Tính đến 30/9/2018, Agribank đang trin khai 06 d án tín dng do ADB tài tr vi tng ngun vn đt hơn 2.500 t đng, tng s vn rút lũy kế đt hơn 2.200 t đng. Bên cnh đó, Agribank đã tiếp nhn, phc v và gii ngân lũy kế 47 D án ngân hàng phc v do ADB tài tr vi tng giá tr đt 2,3 t USD.

Trong khuôn kh chiến lược đi tác quc gia ca ADB cho Vit Nam giai đon 2016-2020, hin nay ADB đang d kiến xây dng đ xut Qu Tài chính nông nghip bn vng ti Vit Nam đ tài tr cho lĩnh vc nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao. ADB đ xut la chn Agribank là đơn v qun lý, gii ngân ngun vn t Qu.

Qu d kiến tp trung tài tr đi tượng là doanh nghip, hp tác xã, h nông dân trong các lĩnh vc: sn xut sn phm hoc s dng công ngh xanh, sch, an toàn vi môi trường, các lĩnh vc liên quan đến nh hưởng biến đi khí hu như: d tr nước, nâng cao năng sut nông nghip, áp dng công ngh tái to trong thu hoch, gim thiu tn tht nông nghip.

Ti bui làm vic, hai bên đã trao đi mt s ni dung, điu khon sơ b ban đu liên quan đến đ xut Qu. Trong thi gian ti, Agribank và ADB s tiếp tc có nhng bui làm vic đ tho lun sâu hơn và đi đến s đng thun đi vi các ni dung và điu khon chi tiết trong vic qun lý và gii ngân ngun vn t Qu.

Vic ADB la chn Agribank là đnh chế tài chính duy nht qun lý và gii ngân ngun vn t Qu đã khng đnh vai trò, v thế ca Agribank trong cho vay nông nghip, nông thôn, vi t l dư n cho vay nông nghip nông thôn luôn đt trên 70% tng dư n cho vay nn kinh tế, đng thi khng đnh uy tín ca Agribank trong vic gii ngân các d án quc tế do ADB tài tr.

Hai bên hi vng s tiếp tc hp tác cht ch hơn na trong vic trin khai các d án do ADB tài tr nói chung và xây dng Qu Tài chính nông nghip bn vng ti Vit Nam nói riêng.

Xem 192 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.