Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Nghị định 116/2018/NĐ-CP đáp ứng tốt hơn nhu cầu về vốn cho sản xuất nông nghiệp

Hinh anh nong nghiepGóp phn thc hin Đ án tái cơ cu ngành nông nghip theo ch đo ca Đng, Chính ph, NHNN đã phi hp vi các B, ngành xây dng và trình Chính ph ban hành Ngh đnh 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sa đi, b sung Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP vi nhiu đim mi.

C th, nâng mc cho vay ti đa không có tài sn đm bo ca cá nhân, h gia đình lên gp 2 ln mc cho vay ti đa quy đnh ti Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân, h gia đình cư trú ngoài khu vc nông thôn có sn xut kinh doanh trong lĩnh vc nông nghip: 100 triu đng (quy đnh ti Ngh đnh 55 là 50 triu đng); Cá nhân, h gia đình cư trú ti đa bàn nông thôn: 200 triu đng (quy đnh ti Ngh đnh 55 là 100 triu đng).

Th hai, b sung cá nhân, h gia đình, t hp tác sn xut trong khu nông nghip ng dng công ngh cao hoc vùng nông nghip ng dng công ngh cao được TCTD xem xét cho vay ti đa 70% nhu cu vn thc hin d án (Ngh đnh 55 ch quy đnh doanh nghip, hp tác xã, liên hip hp tác xã được hưởng chính sách này).

Th ba, b sung doanh nghip có d án, phương án sn xut kinh doanh ng dng công ngh cao nhưng chưa được cp giy chng nhn doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao và không thuc khu, vùng nông nghip ng dng công ngh cao được TCTD xem xét cho vay ti đa 70% giá tr d án (quy đnh cũ ti Ngh đnh 55 ch bao gm doanh nghip, hp tác xã, liên hip hp tác xã trong khu, vùng nông nghip công ngh cao mi được hưởng mc vay ti đa không có tài sn bo đm này).

Th tư, b sung quy đnh v vic TCTD được nhn tài sn hình thành t vn vay ca d án, phương sn xut kinh doanh ng dng công ngh cao trong nông nghip làm tài sn bo đm cho khon vay ca khách hàng.

Th tư, b sung quy đnh v qun lý dòng tin cho vay liên kết trong sn xut nông nghip, góp phn hn chế ri ro tín dng và to cơ s pháp lý khuyến khích TCTD đy mnh cho vay.

Ngh đnh 55 và nay là Ngh đnh 116 s góp phn xây dng nông thôn mi và nâng cao đi sng ca nông dân, cư dân nông thôn và chưa bao gm chính sách tín dng đi vi lĩnh vc nông nghip, nông thôn ca Ngân hàng Chính sách xã hi (NHCSXH) và Ngân hàng Phát trin Vit Nam.

Ngoài ra, NHNN được giao nhim v là đu mi trin khai Ngh quyết 14 NQ-CP ca Chính ph đi vi các mô hình liên kết theo chui giá tr gia tăng, mô hình ng dng công ngh cao trong sn xut nông nghip và mô hình liên kết chui sn xut sn phm nông nghip xut khu (Ngh quyết 14). Ngh quyết s 14 là mt trong các gii pháp đt phá, to “cú hích” đy nhanh quá trình tái cơ cu ngành nông nghip, qua đó ci thin và nâng cao điu kin sng ca cư dân vùng nông thôn, góp phn thc hin thng li Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi.

Vi vic ban hành Ngh đnh 116/2018/NÐ-CP nói trên, cùng vi các chính sách ưu đãi khác và vic đy mnh công tác ci cách hành chính, đơn gin hóa th tc hành chính, to điu kin cho bà con nông dân tiếp cn vn ngân hàng, ch trương đy mnh tín dng trong nông nghip đang được áp dng hiu qu. Theo V Tín dng các ngành kinh tế (NHNN), đến cui tháng 8/2018, tín dng đi vi lĩnh vc nông nghip, nông thôn tăng khong 12% so vi cui năm 2017, chiếm t trng khong 23% tng dư n đi vi nn kinh tế. Qua đó, góp phn ngăn chn nhng hot đng tín dng bt hp pháp đang gây nhiu h ly xu trong đi sng người dân nông thôn, thúc đy sn xut nông nghip phát trin n đnh, bn vng.

Xem 409 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.