Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước tích cực cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamTheo B Kế hoch và Đu tư, đến hết quý III/2018 có 16 B, cơ quan và 28 tnh, thành ph trc thuc Trung ương báo cáo v tình hình và kết qu thc thi Ngh quyết 19 ca Chính ph v tiếp tc thc hin nhng nhim v, gii pháp ch yếu ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia.

Riêng v ci cách quy đnh v điu kin kinh doanh, dưới s ch đo quyết lit ca Th tướng Chính ph, trong quý III/2018, các B, ngành đã khn trương trin khai rà soát, đ xut bãi b, sa đi các điu kin kinh doanh. Tuy nhiên, "vic thc hin ct gim điu kin kinh doanh mi ch đt 30% so vi yêu cu”. Các B Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nướclà nhng B tích cc thc hin nhim v này, vi phương án ct gim thc cht.

B Kế hoch và Đu tư cho biết, hu hết các B đt hoc vượt ch tiêu ct gim 50% s điu kin kinh doanh. Tuy nhiên, ni dung ct gim và hiu qu ct gim điu kin kinh doanh là vn đ cn tiếp tc tho lun. Ví d như: Vn còn nhng điu kin kinh doanh không phù hp, không cn thiết, không đt hiu qu qun lý.

Vic các quy đnh v đào to, cp chng ch bi các cơ quan qun lý nhà nước vn tn ti khá ph biến. Các điu kin kinh doanh được n dưới quy đnh “thc hin theo quy đnh ca B qun lý” chưa được ct b. Cá bit mt s ni dung thay đi thc hin mang tính hình thc, hơn là mc tiêu vì ci cách, vì doanh nghip. Vì vy, chưa th hin được thc cht tinh thn “ct gim”. Hơn na, nhiu điu kin kinh doanh nm trong các văn bn Lut và kế hoch sa Lut chưa rõ ràng.

Vic rà soát sơ b cũng cho thy các D tho Ngh đnh sa nhiu Ngh đnh v điu kin kinh doanh không b sung thêm các điu kin kinh doanh mi, nhưng các D tho Ngh đnh sa đi riêng tng Ngh đnh thì có b sung thêm điu kin kinh doanh mi.

Cũng trong quý III/2018, tình hình và kết qu ci cách quy đnh v th tc hi quan và qun lý chuyên ngành đi vi hàng hoá xut khu, nhp khu ít có s biến chuyn. Mt s văn bn liên quan ti qun lý chuyên ngành được ban hành trong năm nay va mi có hiu lc thi hành không lâu nên cũng chưa th hin kết qu c th.

Hu hết các B đang thc hin giai đon đ xut phương án, chưa hin thc hóa bng vic xây dng, ban hành văn bn quy phm pháp lut. Do vy, kết qu ci cách qun lý, kim tra chuyên ngành còn thp so vi yêu cu ca Chính ph.

Theo B Kế hoch và Đu tư, kết qu thc hin Ngh quyết 19 còn khong cách tương đi xa so vi mc tiêu, nht là các mc tiêu v ci cách điu kin kinh doanh và qun lý chuyên ngành, bi vy, đ thc hin hiu qu các mc tiêu ca Ngh quyết, đem li kết qu toàn din và đng b cn có s vào cuc khn trương, quyết lit và trách nhim ca tt c các B, ngành, đa phương.

Xem 374 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.