Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Thúc đẩy hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam phát triển

Thuc day he sinh thai Fintech tai Viet Nam phat trienNgày 25/9/2018, ti Hà Ni, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) và Tp đoàn VinaCapital (VinaCapital Ventures) đã t chc Hi tho “Kinh nghim Quc tế v xây dng Khuôn kh pháp lý th nghim trong lĩnh vc Fintech”.

Tham d Hi tho có ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó V trưởng V Thanh toán, Phó Trưởng Ban ch đo lĩnh vc công ngh tài chính (Fintech) ca Ngân hàng Nhà nước; bà Sona Shrestha, Giám đc ph trách Qun lý công, Khu vc Tài chính và Thương mi, V Đông Nam Á - Ngân hàng Phát trin Châu Á cùng các chuyên gia quc tế đến t Ngân hàng Trung ương Thái Lan, Cơ quan Qun lý Tin t Singapore, Cơ quan Qun lý Tài chính Indonesia và đi din các doanh nghip Fintech, đi biu đến t các B, ngành có liên quan ca Vit Nam.

Fintech là lĩnh vc mi, liên tc phát trin và sáng to vi tc đ nhanh

Phát biu khai mc Hi tho, ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó V trưởng V Thanh toán khng đnh, vài năm tr li đây, th trường tài chính toàn cu đã chng kiến s phát trin mnh m ca các gii pháp Fintech da trên nn tng công ngh thông tin hin đi là thành qu ca cuc Cách mng Công nghip ln th 4. Fintech đã mang ti nhng s đi mi, sáng to làm thay đi b mt ca h thng ngân hàng - tài chính truyn thng; nh đó có th có th gii quyết tính thiếu hiu qu ca các sn phm, dch v tài chính truyn thng (vn b gii hn v thi gian, không gian cũng như quy trình, th tc giao dch phc tp...). Bên cnh đó, Fintech cũng đóng vai trò quan trng trong vic thúc đy ph cp tài chính ca các Quc gia thông qua tăng cường kh năng tiếp cn dch v tài chính ti mt b phn người dân chưa có tài khon ngân hàng hoc khó khăn trong vic tiếp cn các dch v tài chính - ngân hàng truyn thng; h tr các quc gia nhanh chóng đt được mc tiêu ph cp tài chính qua đó thúc đy s phát trin cũng như công bng xã hi.

Tuy nhiên, do Fintech là lĩnh vc rt mi, li được liên tc phát trin và sáng to vi tc đ rt nhanh đã khiến cho các quy đnh pháp lý và qun lý đi vi lĩnh vc này nhìn chung còn thiếu hoc chưa đáp ng được nhu cu phát trin ca th trường, không ch riêng đi vi Vit Nam mà còn trên khp toàn cu. Trong bi cnh đó, mt s quc gia có th trường tài chính và công ngh phát trin trên thế gii đã tiên phong trong vic xây dng và phát trin khuôn kh pháp lý cho hot đng ca các doanh nghip Fintechthông qua vic ban hành mt cơ chế qun lý th nghim cho hot đng ca các công ty Fintech, gi là khuôn kh pháp lý th nghim có kim soát (“Fintech Regulatory Sandbox”).

Theo ông Nghiêm Thanh Sơn, khuôn kh pháp lý th nghim Fintech đã được xây dng và trin khai nhiu trung tâm tài chính ln trong khu vc và trên toàn cu; ti khu vc Đông Nam Á cũng đã có 4 Quc gia xây dng và trin khai Sandbox bao gm Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Ông Nghiêm Thanh Sơn tin tưởng, Hi tho s giúp NHNN cũng như các B, ngành liên quan có hiu biết sâu sc hơn v mô hình Qun lý th nghim Fintech ca các nước trên thế gii cũng như trong khu vc ASEAN và kh năng áp dng, xây dng mt mô hình qun lý và pháp lý tương t ti Vit Nam; qua đó góp phn thúc đy s phát trin ca h sinh thái Fintech ti Vit Nam trong thi gian ti.

Ti Hi tho, ông Ngô Văn Đc, Phó Trưởng Phòng Giám sát các h thng thanh toán NHNN cung cp toàn cnh h sinh thái Fintech ti Vit Nam, c th: hin 27 t chc đã được NHNN cp phép cung ng dch v trung gian thanh toán. Thanh toán di đng dn tr thành xu hướng trong thi đi hin nay vi các phương thc thanh toán mi ra đi trên cơ s ng dng các công ngh, giao din hin đi như mã QR, s hóa thông tin th, ví đin t… 12 ngân hàng đã trin khai dch v thanh toán QR Code vi s lượng các đim giao dch chp nhn thanh toán lên ti hơn 5000 đim chp nhn thanh toán QR Code. 78 t chc cung ng dch v thanh toán đã trin khai dch v thanh toán qua Internet và 41 t chc cung ng dch v thanh toán qua đin thoi di đng.

T xu hướng phát trin tt yếu ca lĩnh vc Fintech và hin còn tn ti khong trng pháp lý trong lĩnh vc Fintech ti Vit Nam, ông Ngô Văn Đc nêu lên mt s ni dung d kiến trong cơ chế qun lý th nghim Fintech. Mc tiêu hướng đến hin thc hóa các gii pháp ti Đ án “H tr h sinh thái khi nghip đi mi sáng to quc gia đến năm 2025” được phê duyt ti Quyết đnh s 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 ca Th tướng Chính ph; thúc đy s đi mi, sáng to và hin đi hóa lĩnh vc hot đng ngân hàng, qua đó thúc đy mc tiêu ph cp tài chính cho người dân; To lp môi trường th nghim nhm hoàn thin và phát trin các gii pháp công ngh tài chính, phù hp vi nhu cu th trường và khuôn kh pháp lý; Hn chế ri ro xy ra cho khách hàng khi tham gia s dng các dch v Fintech chưa được cp phép chính thc.

Theo ông Ngô Văn Đc, Fintech là lĩnh vc mi, biến đi không ngng, do vy, trong quá trình xây dng và trin khai có nhiu thách thc trong xác đnh phm vi dch v, ri ro chưa th d đoán, nh hưởng ti nim tin và s ng h ca các t chc, cá nhân, s gia tăng không ngng ca các dch v xuyên biên gii li dng cho mc đích phi pháp như ra tin, tài tr khng b… Đng thi, hin nay chưa có khuôn kh v th chế qun lý nên khó xác đnh điu kin và tiêu chun khi thm đnh đơn v tham gia Sanbox, hn chế v năng lc đi ngũ cán b qun lý. Do vy, ông Ngô Văn Đc cho biết, trong năm 2018, NHNN s xây dng cơ chế qun lý th nghim Fintech, nghiên cu, hoàn thin khuôn kh pháp lý đi vi mt s vn đ như mô hình ngân hàng đi lý, tin đin t, chính sách v hot đng ngân hàng tương thích vi bi cnh cách mng công nghip 4.0, ban hành chính sách, quy đnh khuyến khích s phát trin các gii pháp, công ngh thanh toán đi mi, sáng to, hướng ti h tr ph cp tài chính Vit Nam, tiến đến xây dng Ngh đnh v Cơ chế qun lý th nghim hot đng Fintech trong lĩnh vc ngân hàng.

Kinh nghim quc tế trong qun lý và khuyến khích phát trin Fintech

Ti Hi tho, đi din các cơ quan qun lý tài chính, tin t, các chuyên gia hàng đu v Fintech đã chia s nhng cách thc tiếp cn khác nhau ca cơ quan qun lý trong khu vc Đông Nam Á đi vi lĩnh vc Fintech; gii thiu khuôn kh pháp lý th nghim Fintech đang được trin khai ti Thái Lan, Indonesia và Singapore; tho lun tình hung v hot đng cp phép và giám sát ca khuôn kh pháp lý th nghim trong lĩnh vc thanh toán và cho vay ngang hàng (P2P lending) ca Thái Lan và Indonesia; nghiên cu tình hung ca doanh nghip khi nghip Fintech trong lĩnh vc P2P lending; và mt s bài hc kinh nghim đi vi Vit Nam.

Ông Buncha Monoonkunchai, V trưởng V Fintech, NHTW Thái Lan (BOT) đã gii thiu s phát trin ca Fintech và thanh toán ti Thái Lan t tin mt đến k thut s, các d án trong Quy hoch phát trin Thanh toán đin t quc gia do BOT ch đo. Theo đó, có 6 công ngh cơ bn có tính cách mng Thái Lan, đó là thanh toán QR, công ngh Blockchains và S cái phân tán (DPL), công ngh sinh trc hc, Công ngh Big Data/phân tích d liu, công ngh Machine Learning/ Trí tu nhân to và chun mc/Open APIs (giao din lp trình ng dng m). Ông Buncha cho biết, Chiến lược Fintech ca Ngân hàng Trung ương Thái Lan là s dng khuôn kh th nghim đ thúc đy đi mi sáng to xây dng h sinh thái Fintech bn vng. V trưởng V Fintech, NHTW Thái Lan cũng gii thiu v khuôn kh pháp lý th nghim ca BOT, các li ích ca người tham gia, các sn phm và dch v tài chính có tính sáng to đã được th nghim trong khuôn kh pháp lý th nghim ca BOT.

Nhn mnh: “Mt quc gia thông minh cn mt trung tâm tài chính thông minh”, din gi Ken Chua, Phó V trưởng V Fintech, Cơ quan Qun lý Tin t Singapore (MAS) cho biết, mt trung tâm tài chính thông minh là nơi sáng kiến đi mi được ph biến và công ngh được s dng rng khp nhm tăng cường hiu qu, qun lý ri ro tt hơn, to ra các cơ hi mi, nâng cao cht lượng cuc sng, đng thi đó cũng là nơi mà bc tranh Fintech đy rc r, kết ni và s hóa. Ông cũng nêu kinh nghim v khuôn kh pháp lý th nghim, quá trình xây dng khuôn kh th nghim thông qua các kênh phn hi chính: Nhóm công tác v khuôn kh th nghim ca MAS, tham vn cng đng, các đơn xin tham gia khuôn kh th nghim, tương tác vi các bên tham gia Fintech, tương tác vi các cơ quan qun lý khác...

Phát biu tng kết hi tho, ông Nghiêm Thanh Sơn tin tưởng nhng trao đi, chia s thông tin t các chuyên gia ti Hi tho đã mang đến cái nhìn rõ nét v mt khuôn kh pháp lý th nghim Fintech (bao gm mc tiêu, nguyên tc, đi tượng tham gia th nghim, các lĩnh vc được phép th nghip, cp phép...) và nhng vn đ đt ra cho các cơ quan qun lý trong vic đm bo đng thi mc tiêu đy mnh đi mi sáng to v công ngh tài chính, đang li li ích chính đáng ca người s dng dch v Fintech trong khi có th hn chế ti đa nhng ri ro.

Đánh giá cao nhng bài hc kinh nghim quc tế t mt s quc gia trong khu vc đã trin khai thành công mô hình này, ông Nghiêm Thanh Sơn khng đnh, đây là nhng thông tin đu vào rt hu ích và thiết thc đ NHNN nghiên cu xây dng khuôn kh pháp lý th nghim nhm thúc đy s phát trin ca các doanh nghip Fintech, phù hp vi ch trương và đnh hướng ca Chính ph Vit Nam v vic to lp môi trường pháp lý và kinh doanh thun li cho hot đng h tr khi nghip sáng to theo Quyết đnh s 844/QĐ-TTg ngày 18/4/2018 ca Th tướng Chính ph phê duyt Đ án “h tr h sinh thái khi nghip Quc gia đến năm 2025”. Trong thi gian ti, NHNN mong mun s tiếp tc nhn được s quan tâm, h tr tích cc t các chuyên gia, cng đng doanh nghip Fintech..., đc bit trong quá trình hoàn thin khuôn kh pháp lý th nghim cho hot đng Fintech trong lĩnh vc ngân hàng ti Vit Nam, cũng như trong quá trình xây dng Chiến lược phát trin lĩnh vc Fintech ti Vit Nam trong dài hn.

Xem 1473 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.