Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về Cho vay ngang hàng”

Hoi thao Kinh nghiem quoc te ve Cho vay ngang hangNgày 24/9/2018, ti Hà Ni, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam phi hp vi Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) và Tp đoàn Vinacapital t chc Hi tho “Kinh nghim quc tế v Cho vay ngang hàng” nhm chia s nhng tri nghim thc tế khuôn kh pháp lý th nghim các nước Asean ca các công ty Fintech trong khu vc.

PGS.TS Nguyn Kim Anh, Phó Thng đc NHNN, Trưởng Ban ch đo Công ngh Tài chính, NHNN đã đến d và phát biu ti Hi thào.

Hi tho có s tham gia ca hơn 100 đi biu đến t NHTW và cơ quan qun lý tài chính các nước Trung Quc, Singapore, Thái Lan, Indonesia, mt s B ngành, cơ quan hu quan, các t chc quc tế và ngân hàng thương mi trong nước, Hip hi Fintech Vit Nam, các công ty Fintech.

Mc đích ca Hi tho là nhm giúp các đơn v tham mưu thuc NHNN, các cơ quan qun lý Nhà nước liên quan và các ngân hàng thương mi hiu biết sâu sc hơn v thc tin hot đng cho vay ngang hàng hin nay trên thế gii và ti Vit Nam, xu hướng phát trin, nhng li ích, ri ro và đc bit là cơ chế, chính sách, quy đnh qun lý hot đng cho vay ngang hàng ti mt s nước trong khu vc.

Phát biu ti Hi tho, Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh cho biết, lĩnh vc Công ngh tài chính hay thường gi là Fintech phát trin khá nhanh ti Vit Nam trong vài năm tr li đây vi s n r ca nhiu doanh nghip Fintech hot đng trong các mng nghip v khác nhau, thu hút lượng vn đu tư đáng k t nhà đu tư trong và ngoài nước, nhn được s quan tâm ca các t chc tài chính truyn thng và các cơ quan qun lý. Vit Nam có mt s điu kin thun li cho s hình thành và phát trin ca doanh nghip Fintech như quy mô dân s ln, t l người dân kết ni Internet và s hu đin thoi thông minh mc cao trên trung bình thế gii, mng Internet di đng 4G/3G ph rng khp c nước, gii tr ưa thích công ngh.

Nhn thc được ý nghĩa và tm quan trng ca Fintech ti Vit Nam, đc bit khía cnh thúc đy đi mi sáng to trong ngành ngân hàng - tài chính và tim năng m rng nhanh chóng ph cp tài chính ti mi vùng min đt nước, NHNN luôn dành cho các doanh nghip Fintech và lĩnh vc Fintech mt s quan tâm và ng h đc bit. Năm 2017, NHNN đã thành lp Ban ch đo Fintech ti NHNN vi mc tiêu hoàn thin khuôn kh pháp lý, cũng như to mt h sinh thái lành mnh cho các công ty Fintech cung ng các dch v, gii pháp trong lĩnh vc ngân hàng Vit Nam.

“Chúng tôi đã xác đnh được mt s trng tâm ca lĩnh vc Fintech cn được ưu tiên nghiên cu chuyên sâu, to tin đ cho xây dng khuôn kh pháp lý, cơ chế qun lý bao gm: Các gii pháp thanh toán sáng to, Công ngh chui khi- Blockchain, Cho vay ngang hàng trên nn tng công ngh, Chia s d liu qua giao din chương trình ng dng m (Open API) và nhn biết khách hàng đin t (e-KYC)”, Phó Thng đc nói.

Vit Nam đã xây dng được khung kh pháp lý, cơ chế qun lý, giám sát đi vi dch v trung gian thanh toán ca các t chc phi ngân hàng - được coi là mng Fintech v thanh toán.

Qua gn 10 năm hình thành và phát trin, lĩnh vc này đã có đóng góp tích cc v khía cnh thúc đy đi mi sáng to trong hot đng thanh toán đem li nhiu tin ích, giá tr thiết thc cho người s dng dch v đng thi góp phn đưa dch v thanh toán, ngân hàng đến gn hơn vi s đông người dân Vit Nam vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ti Hi tho, ông Eric Sigwick - Giám đc Quc gia ADB ti Vit Nam nhn mnh vai trò và ý nghĩa ca lĩnh vc Fintech mang li. Theo ông Eric Sigwick, cho vay ngang hàng đã tri qua giai đon tăng trưởng, phát trin vào năm 2005 trên thế gii. Mc dù, cho vay ngang hàng có th to ra li ích kinh tế và xã hi rt ln nhưng tim n ri ro cho các bên có liên quan. Do vy, cn thiết phi giám sát cht ch lĩnh vc này nhm hn chế nhng ri ro và nâng cao nhn thc ca các bên liên quan nhn thc. Đng thi, các nhà hoch đnh chính sách phi cân đi gia đi mi và s hp lý v mt tài chính.

Theo ông Eric Sigwick, s ni lên ca Fintech và cho vay ngang hàng là không tránh khi và Vit Nam cũng không phi ngoi l. Nhiu quc gia cũng phát trin công ngh Fintech, khuyến khích th nghim Fintech vi s giám sát, qun lý nhà nước cn thiết và h tr trước khi có trin khai đy đ. Ông mong mun s có nhng phiên tho lun hiu qu cũng như trao đi kinh nghim và kiến thc chia s v Fintech và cho vay ngang hàng, tinh thn ca s hp tác và đi mi mà chúng ta nhn thy trong Hi tho ngày hôm nay.

Ti Hi tho, các đi biu đã được nghe các din gi t ADB và NHTW các nước trình bày trin vng phát trin ca cho vay ngang hàng, kinh nghim trin khai, qun lý hot đng cho vay ngang hàng ti mt s quc gia lân cn. Đc bit, các đi biu s tương tác vi các din gi trong phn Tho lun chính sách v nhng đ xut, khuyến ngh c th đi vi lĩnh vc cho vay ngang hàng ti Vit Nam.

Vi vai trò là cơ quan qun lý Nhà nước v tin t và hot đng ngân hàng, NHNN nhn thc được nhng li ích và ri ro tim tàng ca hot đng này và đang tiến hành nghiên cu, đánh giá nhng ưu đim, nhược đim, các ri ro và các vn đ liên quan, đc bit là khía cnh bo v người tiêu dùng trong hot đng cho vay ngang hàng. Hin nay, các đơn v chuyên môn ca NHNN đang n lc nghiên cu các mô hình cho vay ngang hàng trên thế gii, kinh nghim qun lý, giám sát hot đng này ca các nước vi mc đích cui cùng là xây dng mt khuôn kh pháp lý đ phát huy nhng mt tích cc ca sn phm dch v này, đng thi phòng nga và gim thiu các ri ro và tác đng tiêu cc đến các ch th tham gia, đm bo an toàn cho người dân và doanh nghip, t đó thúc đy tài chính toàn din Vit Nam.

Xem 1438 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.