Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Khóa đào tạo “Quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II”

Khóa đào tạo “Quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II”

Ngày 18 - 19/9/2018, ti Hà Ni, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) đã t chc khóa đào to “Qun tr ri ro hot đng theo chun Basel II” vi s tham gia ca các din gi đến t Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC)Singapore và hơn 130 cán b ca các t chc hi viên (TCHV).

Phát biu khai mc khóa đào to, ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký HHNH cho biết, qua tng hp ý kiến ca các TCHV, HHNH thy rng, các ngân hàng Vit Nam đang cn và mun hc hi thêm kinh nghim quc tế v qun tr ri ro hot đng (QTRRHĐ), HHNH Vit Nam đã phi hp vi HHNH ASEAN (ABA) và HHNH Singapore (ABS) mi các chuyên gia chia s kinh nghim thc tế trong QTRRHĐ vi các ngân hàng Vit Nam.

Ông Nguyn Toàn Thng cho rng, ti Vit Nam, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã ch trương áp dng Basel II trong công tác qun tr an toàn hot đng ngân hàng, theo đó, k t 2/2016, có 10 ngân hàng được ch đnh thí đim QTRR theo Basel II. Theo l trình, đến cui năm 2018, 10 ngân hàng này cơ bn đáp ng được các tiêu chun Basel II. Đến năm 2020, cơ bn các NHTM có mc vn t có theo chun mc ca Basel II, trong đó có ít nht 12-15 NHTM áp dng thành công Basel II. Theo Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng Vit Nam đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030, đến năm 2025, thanh tra, giám sát ngân hàng tuân th phn ln các nguyên tc giám sát ngân hàng hiu qu theo Basel II.

Khóa đào to này t chc đúng thi đim các ngân hàng Vit Nam đang trin khai mnh m Basel II - giúp cán b ca các TCHV có thêm kiến thc cũng như kinh nghim ca chuyên gia đến t OCBC - ngân hàng đã áp dng Basel II t khá lâu, đc bit là thành công trong xây dng h thng QTRRHĐ theo chun Basel II.

Ông Patrick Chew - Giám đc khi qun lý ri ro hot đng Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), cho rng: RRHĐ là loi ri ro có mt trong hu hết các hot đng ca ngân hàng nhưng li khó lường nht. Nhng năm qua, nhiu NHTM trên thế gii đã phi gánh chu nhng tn tht không nh do RRHĐ, nh hưởng rt ln đến uy tín và tài sn ca ngân hàng.

y ban Basel đã nhn mnh trong Basel II v vn đ RRHĐ và QTRRHĐ ca các NHTM bên cnh 2 loi ri ro truyn thng là ri ro tín dng và ri ro th trường. (4 Nguyên nhân có th gây ra RRHĐ như con người (nhân viên gian ln, c ý làm sai, NHTM mt hoc thiếu nhân lc ch cht); quy trình (văn bn hp đng không đy đ, thiếu hướng dn; vic tuân th ni b và bên ngoài kém; sn phm quá phc tp hoc tư vn ti), h thng (đu tư công ngh không phù hp, li tích hp t vn hành h thng, l hng an ninh h thng) và các yếu t bên ngoài (các hành vi ti phm, vic s dng ngun lc bên ngoài không hp lý, thm ha, cơ s h tng chung kém). RRHĐ có th mang li nhng tn tht rt ln cho ngân hàng như: các trách nhim pháp lý gây ra cho ngân hàng, tài sn hoc uy tín ca ngân hàng b tn tht hay mt mát, gim vn kinh doanh hay mt vn, gim li nhun… Vì vy, t các nguyên nhân và nh hưởng ca RRHĐ, các ngân hàng phi thiết lp kế hoch ngăn nga, gim thiu RRHĐ. Các s kin RRHĐ cn được phân tích k lưỡng nguyên nhân và nh hưởng, cũng như các tn tht và đưa vào cơ s d liu ca ngân hàng làm cơ s cho vic qun tr RRHĐ trong tương lai.

Theo ông Patrick Chew, mt h thng QTRRHĐ n đnh gm 3 tuyến phòng th: 1/ Các phòng ban kinh doanh trc tiếp. Các phòng, ban phi chp nhn ri ro, có trách nhim và nghĩa v vi nhng ri ro đó; phát hin, xem xét và báo cáo các him ha ri ro đó da theo khu v ri ro, quy đnh, các th tc và h thng QLRR ca ngân hàng. 2/ H thng QTRR đc lp/các quy đnh v tuân th. Tuyến này h tr h thng QTRR tuyến 1 bng cách theo dõi và có trách nhim báo cáo ti tình hình QTRR. 3/ H thng kim toán ni b đc lp. Tuyến này s dng báo cáo đc lp và đm bo tính khách quan.

Mt ngân hàng qun lý ri ro tt, nghĩa là ngân hàng đó có sc đ kháng tt, ít b nh hưởng bi nhng tác đng không lường trước và có kh năng đưa ra nhng hành đng kp thi, hn chế thp nht nhng tn tht cho ngân hàng.

Ni dung khóa hc xoay quanh các vn đ như: tng quan v QTRRHĐ; cái nhìn chung v QTRRHĐ; các công c và k thut mi; phê duyt sn phm mi; các dch v thuê ngoài; qun lý ri ro gian ln; an ninh an toàn tài sn; qun lý kinh doanh liên tc; công ngh, thông tin và ri ro mng; văn hóa ri ro - ri ro đo đc…

Kết thúc khóa đào to, các hc viên đã thu nhn được nhiu kiến thc chuyên môn, đng thi cp nht nhng kinh nghim thc tế cn thiết cho v trí công vic ca mình. Trong quá trình hc tp, hc viên cùng din gi trao đi kinh nghim công tác, x lý các tình hung thc tế b ích, t đó rút ra kinh nghim trong vic xây dng h thng QTRRHĐ ti đơn v mình.

Khóa đào to đã nhn được s phn hi tích cc t phía hc viên v ni dung chương trình hc cũng như công tác t chc thông qua phiếu kho sát hc viên. Sau khóa hc, tt c hc viên đã được HHNH trao giy Chng nhn tham gia khóa đào to.

Xem 994 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng