Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Phải giữ bí mật thông tin khách hàng

Hinh anh giu bi mat thong tin khach hangNgh đnh s 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 ca Chính ph v gi bí mt thông tin khách hàng ca TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiu lc thi hành t 01/11/2018.

Theo đó, vic gi bí mt, cung cp thông tin khách hàng ca TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà thông tin đó thuc danh mc bí mt nhà nước được thc hin theo quy đnh ca pháp lut v bo v bí mt nhà nước.

Vic gi bí mt, cung cp thông tin khách hàng ca TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Vit Nam được thc hin theo quy đnh ca Lut Ngân hàng Nhà nước, Lut các TCTD năm 2010, sa đi, b sung năm 2017 và các văn bn hướng dn Lut Ngân hàng Nhà nước, Lut các TCTD năm 2010 sa đi, b sung năm 2017.

Vic gi bí mt, cung cp thông tin khách hàng ca TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho cơ quan, t chc, cá nhân đ s dng vào mc đích phòng, chng ra tin; phòng, chng khng b được thc hin theo quy đnh ca pháp lut v phòng, chng ra tin; phòng, chng khng b.

V nguyên tc gi bí mt, cung cp thông tin khách hàng, thông tin khách hàng ca TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi được gi bí mt và ch được cung cp theo quy đnh ca Lut các TCTD năm 2010, sa đi, b sung năm 2017, Ngh đnh này và pháp lut có liên quan. TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cp thông tin xác thc khách hàng khi truy cp các dch v ngân hàng bao gm mã khóa bí mt, d liu sinh trc hc, mt khu truy cp ca khách hàng, thông tin xác thc khách hàng khác cho bt kỳ cơ quan, t chc, cá nhân nào, tr trường hp được s chp thun ca khách hàng đó bng văn bn hoc bng hình thc khác theo tha thun vi khách hàng đó.

Trong khi đó, cơ quan nhà nước, t chc khác, cá nhân ch được yêu cu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cp thông tin khách hàng theo đúng mc đích, ni dung, phm vi, thm quyn theo quy đnh ca pháp lut hoc khi được s chp thun ca khách hàng và phi chu trách nhim v vic yêu cu cung cp thông tin khách hàng. Cơ quan nhà nước, t chc khác, cá nhân phi gi bí mt thông tin khách hàng, s dng thông tin khách hàng đúng mc đích khi yêu cu cung cp thông tin và không được cung cp cho bên th ba mà không có s chp thun ca khách hàng, tr trường hp cung cp theo quy đnh ca pháp lut. Ngoài ra, phi lưu tr, bo qun theo quy đnh ca pháp lut v lưu tr, bo qun h sơ, tài liu đi vi thông tin khách hàng, h sơ yêu cu cung cp thông tin khách hàng, vic giao nhn thông tin khách hàng...

Ngoài vic quy đnh chi tiết v vic: Gi bí mt, cung cp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước; Gi bí mt, cung cp thông tin khách hàng cho t chc khác, cá nhân..., Ngh đnh s 117/2018/NĐ-CP cũng quy đnh rõ quyn, nghĩa v, trách nhim ca khách hàng, cơ quan, t chc, cá nhân trong vic gi bí mt, cung cp thông tin khách hàng.

C th, khách hàng có quyn yêu cu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cp thông tin ca chính khách hàng theo tha thun gia các bên và phù hp vi quy đnh ca pháp lut; Khiếu ni, khi kin, yêu cu bi thường thit hi theo quy đnh ca pháp lut trong trường hp cơ quan nhà nước, t chc khác, cá nhân, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cp, s dng thông tin khách hàng không đúng quy đnh ca pháp lut...

Trong khi đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyn yêu cu cơ quan nhà nước, t chc khác, cá nhân b sung thông tin, tài liu yêu cu cung cp thông tin khách hàng phù hp vi quy đnh ca Ngh đnh này; T chi cung cp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước, t chc khác, cá nhân đi vi yêu cu cung cp thông tin khách hàng không đúng quy đnh ca pháp lut, Ngh đnh này hoc yêu cu cung cp thông tin khách hàng b trùng lp, không thuc phm vi thông tin khách hàng mà TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang lưu gi theo quy đnh ca pháp lut.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhim cung cp thông tin khách hàng trung thc, đy đ, kp thi, đúng đi tượng và phm vi thông tin được yêu cu cung cp; Đm bo an toàn, bí mt thông tin khách hàng trong quá trình cung cp, qun lý, s dng, lưu tr thông tin khách hàng; Gii quyết khiếu ni ca khách hàng trong vic cung cp thông tin khách hàng theo quy đnh ca pháp lut; T chc giám sát, kim tra và x lý vi phm quy đnh ni b v gi bí mt, lưu tr, cung cp thông tin khách hàng...

Xem 3619 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.