In trang này

Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm

Tang muc cho vay ho nong dan khi khong co tai san bao damChính ph va ban hành Ngh đnh 116/2018/NĐ-CP sa đi, b sung mt s điu v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn, trong đó tăng mc cho vay đi vi cá nhân, h gia đình, t hp tác, h kinh doanh, hp tác xã, liên hip hp tác xã và ch trang tri khi không có tài sn bo đm.

C th, cá nhân, h gia đình, t hp tác, h kinh doanh, hp tác xã, liên hip hp tác xã và ch trang tri được t chc tín dng cho vay không có tài sn bo đm theo các mc như sau:

- Ti đa 100 triu đng đi vi cá nhân, h gia đình cư trú ngoài khu vc nông thôn có hot đng sn xut kinh doanh trong lĩnh vc nông nghip (quy đnh cũ ti đa 50 triu đng) (tr trường hp cá nhân, h gia đình đu tư cây công nghip, cây ăn qu lâu năm).

-  Ti đa 200 triu đng đi vi cá nhân, h gia đình cư trú ti đa bàn nông thôn (quy đnh cũ ti đa 100 triu đng).

V chính sách tín dng khuyến khích sn xut nông nghip ng dng công ngh cao, khách hàng có d án, phương án sn xut kinh doanh trong khu nông nghip ng dng công ngh cao, vùng nông nghip ng dng công ngh cao được t chc tín dng xem xét cho vay không có tài sn bo đm ti đa bng 70% giá tr ca d án, phương án.

Ngh đnh cũng b sung quy đnh doanh nghip chưa được cp giy chng nhn doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao nhưng có d án, phương án sn xut kinh doanh ng dng công ngh cao, vùng nông nghip ng dng công ngh cao được t chc tín dng xem xét cho vay không có tài sn bo đm ti đa bng 70% giá tr ca d án, phương án.

T chc tín dng được nhn tài sn hình thành t vn vay ca d án, phương án sn xut kinh doanh ng dng công ngh cao trong nông nghip và các tài sn khác làm tài sn bo đm cho khon vay ca khách hàng theo quy đnh ca pháp lut.

Xem 553 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng