In trang này

Thống đốc Lê Minh Hưng tiếp Phó Chủ tịch WB, phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Thong doc Le Minh Hung tiep Pho Chu tich WB phu trach khu vuc Dong ANgày 11/9/2018 ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng đã có bui tiếp và làm vic vi bà Victoria Kwakwa - Phó Ch tch Ngân hàng Thế gii (WB) ph trách khu vc Đông Á - Thái Bình Dương.

Ti bui tiếp, Thng đc Lê Minh Hưng đã chào mng bà Victoria Kwakwa - Phó Ch tch WB tr li Hà Ni đ tham d Din đàn Kinh tế thế gii v ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018 vào ngày 12/9 ti Hà Ni và có bui làm vic vi NHNN Vit Nam.

Thng đc NHNN đánh giá cao mi quan h hp tác hiu qu và thiết thc trong thi gian qua gia Vit Nam vi WB nói chung và gia NHNN vi WB nói riêng. Theo Thng đc NHNN, đến thi đim hin nay WB luôn là mt trong nhng nhà tài tr quc tế có quy mô vn ln nht ca Vit Nam. H tr ca WB dành cho Vit Nam tp trung vào các lĩnh vc như xóa đói gim nghèo, đu tư cơ s h tng, tài chính ngân hàng… Cùng vi h tr v tài chính, WB còn cung cp nhiu h tr v tư vn chính sách và k thut cho Vit Nam. Các h tr ca WB đã đóng góp quan trng vào tiến trình phát trin kinh tế - xã hi ca Vit Nam, h tr Vit Nam t mt nước có thu nhp thp nay bước vào nhóm các nước có thu nhp trung bình.

Bà Victoria Kwakwa - Phó Ch tch WB cm ơn Thng đc Lê Minh Hưng đã dành thi gian tiếp đoàn. Đánh giá cao kết qu Vit Nam đt được thi gian qua v phát trin kinh tế - xã hi đt nước, bà Victoria Kwakwa đã trao đi vi Thng đc Lê Minh Hưng v các bin pháp tăng cường mi quan h gia Vit Nam và WB trong thi gian ti, trong đó có vn đ thúc đy tiến đ k kết và trin khai thc hin các chương trình, d án ca WB ti Vit Nam, bao gm đnh hướng huy đng và s dng ngun vn IBRD và cam kết ca Vit Nam trong vic s dng hết h tr t ngun IDA chuyn đi đã được phân b; vn đ gii ngân và thc hin các chương trình, d án h tr ca WB ti Vit Nam

Cùng vi đó, bà Victoria Kwakwa và Thng đc Lê Minh Hưng đã trao đi v tình hình kinh tế vĩ mô có tác đng ti khu vc ngân hàng, các gii pháp điu hành chính sách tin t trong tình hình hin nay, kết qu tái cơ cu và ci cách h thng ngân hàng Vit Nam, d án h tr k thut ca WB v “Tăng cường phát trin và lành mnh khu vc ngân hàng ti Vit Nam” nhm giúp NHNN trin khai thành công quá trình tái cơ cu và x lý n xu.

Xem 517 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng