Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
TIN MỚI
WEF xây dựng trung tâm về CMCN 4.0 tại Việt Nam

WEF xây dựng trung tâm về CMCN 4.0 tại Việt Nam

Đây là thông tin được trao đi ti bui hi kiến gia B trưởng B KH&CN Chu Ngc Anh và Giáo sư Klaus Schwab - Ch tch điu hành Din đàn Kinh tế thế gii.

Trong khuôn kh WEF ASEAN 2018, được s cho phép ca Th tướng Chính ph, B Khoa hc và Công ngh phi hp vi Din đàn Kinh tế thế gii t chc Din đàn m v khi nghip đi mi sáng to trong bi cnh cuc Cách mng công nghip 4.0. B trưởng B Khoa hc và Công ngh Chu Ngc Anh và Ch tch điu hành WEF - Giáo sư Klaus Schwab đng ch trì Din đàn.

Ngày 11/9, trước khi Din đàn khai mc, B trưởng Chu Ngc Anh và Giáo sư Klaus Schwab đã có bui hi kiến. B trưởng Chu Ngc Anh đánh giá cao và cm ơn sáng kiến ca WEF và cá nhân Ch tch điu hành WEF đã t chc Din đàn m v khi nghip đi mi sáng to trong khuôn kh WEF ASEAN 2018. Đây là cơ hi tt đ Vit Nam tiếp thu các thông tin giá tr t cng đng trong và ngoài nước, t các chuyên gia ca WEF đ phát trin h sinh thái khi nghip sáng to ca Vit Nam. Hin nay, B Khoa hc và Công ngh đang phi hp vi các b, ngành nghiên cu xây dng Chiến lược khoa hc, công ngh và đi mi sáng to tm nhìn đến năm 2035 và kch bn cách mng công nghip ln th tư cho Vit Nam.

Ti bui tiếp, Giáo sư Klaus Schwab đánh giá cao vai trò ca Chính ph Vit Nam, trong đó có B KH&CN, trong vic thiết lp cơ chế chính sách cho vic tiếp cn cuc CMCN 4.0, thúc đy môi trường kinh doanh, khuyến khích các doanh nghip khi nghip đi mi sáng to. Đc bit, là to môi trường sn sàng thay đi vi các công ngh mi, làm ch và phát trin các công ngh mi như trí tu nhân to, robot. Giáo sư Klaus Schwab cho biết WEF đã m trung tâm v CMCN 4.0 ti Bc Kinh, Singapore và trong 12 tháng ti s tp trung xây dng ti Vit Nam.

Hai bên vui mng nhn thy mi quan h gia WEF và Chính ph Vit Nam ngày càng đi vào thc cht, trong đó có mi quan h đang ngày càng tt đp gia WEF và B KH&CN.

Ti bui gp mt, B trưởng Chu Ngc Anh đã tng Giáo sư Klaus Schwab mt sn phm truyn thng ca Vit Nam ng dng công ngh cao trong quá trình sn xut. Giáo sư Klaus Schwab cũng đã tng B trưởng Chu Ngc Anh cun sách “Cách mng công nghip ln th tư” do chính Giáo sư biên son.

Xem 626 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng