In trang này

Khơi dòng vốn tín dụng chảy vào lĩnh vực nông nghiệp

Khoi dong von tin dung chay vao linh vuc nong nghiepNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) là mt trong nhng đơn v tiên phong cho vay nông nghip sch, nông nghip công ngh cao, tính đến thi đim hin ti, Agribank đã dành hơn 5.136 t đng cho vay lĩnh vc này.

ng dng công ngh cao vào sn xut nông nghip đang là xu thế tt yếu hin nay ti Vit Nam và trên thế gii. Agribank là mt trong nhng đơn v tiên phong cho vay nông nghip sch, nông nghip công ngh cao, tính đến thi đim hin ti, Agribank đã dành hơn 5.136 t đng cho vay lĩnh vc này. Din mo nn nông nghip nước nhà đã bước đu có nhng đi thay theo hướng tích cc. Đ dòng chy tín dng vào lĩnh vc nông nghip sch, nông nghip công ngh cao được thông thoáng, thúc đy mnh m hơn na tc đ phát trin nông nghip theo hướng xanh, sch, bn vng... thì cn s chung tay vào cuc ca nhiu b, ngành đ cùng tháo g nhng vướng mc trong cho vay phát trin nông sn sch.

Agribank đng hành cùng nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao

Vit Nam t mt nước nông nghip lc hu, năng sut, cht lượng, hiu qu thp, đến nay nước ta không ch bo đm vng chc an ninh lương thc quc gia mà còn tr thành mt trong nhng quc gia xut khu hàng đu thế gii v các loi nông sn như: go, cà phê, ht tiêu, cao su, thy sn... Có th khng đnh rng: ngành nông nghip đang th hin rõ vai trò là mt trong nhng tr đ quan trng trong quá trình phát trin kinh tế - xã hi ca đt nước. Và trong thành tu chung ca nn nông nghip nước nhà không th không k đến nhng đóng góp quan trng ca Agribank. Trong nhiu năm qua, Agribank luôn n lc, bn b làm tròn s mnh phng s tam nông. Agribank luôn dành trên 70% tng dư n cho nông nghip, nông dân, nông thôn, và luôn dn đu ngành ngân hàng đu tư cho lĩnh vc này.

Nông nghip Vit Nam nm trong xu thế chung ca toàn cu: tích cc ng dng nhng thành tu khoa hc k thut hin đi vào canh tác đ cho ra nhng sn phm sch, cht lượng cao... và đ nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao phát trin mnh m thì vic được cung ng vn kp thi và đy đ cũng là mt yếu t quan trng. Nhn thy rõ vai trò ln ca mình đi vi phát trin nông nghip nói chung và nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao nói riêng, cui năm 2016, Agribank đã kp thi tung ra gói tín dng ti thiu 50.000 t đng, vi lãi sut ưu đãi dành cho các đi tượng khách hàng trong din ưu tiên gim t 0,5 - 1,5%/năm so vi mt bng chung. Đây là mt quyết đnh quan trng, được coi là mt cú hích đi vi vic phát trin nông nghip sch, nông nghip công ngh cao nước nhà, thu hút s quan tâm ca mi cp ngành và toàn xã hi.

T đng vn ca Agribank, nhiu đơn v sn xut nông nghip quy mô ln, ng dng công ngh cao đã đi vào hot đng và bước đu cho nhng thành qu nht đnh. Có th k đến nhng cánh đng mu ln vi din tích hàng ngàn héc ta ti Cn Thơ, nhng vùng đc sn bưởi Bến Tre; mô hình nuôi tôm ging Kiên Giang, Ninh Thun, Bình Thun; mô hình trng thanh long theo tiêu chun VietGap ti th ph thanh long Bình Thun; hay hàng ngàn héc ta trng tiêu, bơ, cam, rau và các cây nông nghip hu cơ, ng dng công ngh cao Gia Lai, Kon Tum; trang tri trng rau, hoa qu sch trong nhà kính, nhà lưới Lâm Đng; ri nhng mô hình chăn nuôi hiu qu theo tiêu chun VietGap Bc Ninh, Lào Cai, Hà Nam, Đng Nai...

Điu quan trng là, nhng mô hình nông nghip hu cơ và nông nghip công ngh cao k trên có th đem đến doanh thu và li nhun hàng vài t đng/năm cho mt h hay đơn v sn xut. Nhng đin hình thành công trong sn xut nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao trên c nước đã khơi dy nim tin và ngn la đam mê phát trin nn nông nghip nước nhà theo hướng sch, bn vng ca không ít t chc và cá nhân. 

Agribank sn sàng đón nhn và h tr nhng đơn v, cá nhân có phương án kinh doanh chc chn, minh bch, hiu qu. Hin ti, Agribank đã gii ngân được hơn 5.136 t đng cho vay nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao vi trên 3000 khách hàng, trong đó cho vay ngn hn là hơn 3.373 t đng, trung và dài hn là hơn 1.762 t đng. Trên khp c nước, Lâm Đng và Bc Liêu là hai trong s rt nhiu đơn v đy mnh sn xut nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao (và dư n ti Agribank v riêng lĩnh vc này tương đi ln, trên dưới 1.200 t đng). Bên cnh vic được hưởng lãi sut cho vay ưu đãi, khách hàng vay vn chương trình này được min phí chuyn tin trong h thng Agribank và gim 50% mc phí chuyn tin ngoài h thng.

Và nhng vướng mc trong cho vay sn xut nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao...

Nn nông nghip Vit Nam đã phát trin và đt được nhng thành tu quan trng. Nhưng vn còn đó nhiu trăn tr. Nhng sn phm nông nghip không sch vn hàng ngày trôi ni trên th trường, chưa bao gi người ta thy lo ngi v vn nn thc phm bn như bây gi. Vic xây dng mt nn nông nghip sch đang là nhu cu bc thiết hơn bao gi hết. Nhưng hành trình đ phát trin sâu rng nông nghip sch, nông nghip hu cơ, nông nghip ng dng công ngh cao vn còn nhiu gian nan, thách thc, kèm theo đó dòng chy tín dng vào lĩnh vc này vn còn nhng vướng mc nht đnh.

Gói tín dng dành cho nông nghip sch, nông nghip công ngh cao đã được Agribank chun b sn sàng, Agribank khng đnh hoàn toàn không thiếu vn cho lĩnh vc này. Tuy nhiên, đ ngun vn trên đến được vi doanh nghip và cá nhân mt cách nhanh chóng và rng rãi thì không phi là điu đơn gin. Nhng doanh nghip/cá nhân thc hin d án sn xut theo mô hình nông nghip công ngh cao phi đáp ng nhng tiêu chí cơ bn: D án đu tư thc hin trong Khu nông nghip ng dng công ngh cao đã được cp có thm quyn quyết đnh thành lp Khu; D án trong Vùng Nông nghip ng dng ngh cao đã được y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương quyết đnh công nhn Vùng hoc đã được B Nông nghip và Phát trin nông thôn cp giy chng nhn là doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao... Bên cnh đó, nhng tài sn hình thành trên đt trong quá trình đu tư như nhà lưới, nhà kính, h thng tưới tiêu nh git... va “ngn” nhiu chi phí li không được coi là tài sn đm bo trong quá trình vay vn. T đó dn đến doanh nghip gp nhiu khó khăn trong vic tiếp cn ngun vn vay ưu đãi.

Cùng vi yêu cu cn phi có ngun vn ln, doanh nghip sn xut trong lĩnh vc nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao còn phi đi mt vi nhng thách thc khác: t th trường tiêu th, quy trình sn xut kht khe, chi phí chng nhn cao và th tc phc tp… Đ có trong tay chng nhn sn phm đt cht lượng VietGap, GlobalGap hay tiêu chun hu cơ quc tế uy tín trên thế gii như: Tiêu chun AB (Châu Âu); Tiêu chun JAS (Nht Bn); Tiêu chun USDA (M)... thì quy trình sn xut và cht lượng sn phm phi tri đt được rt nhiu tiêu chí kht khe. Thêm na, vic sn xut nông nghip sch, nông nghip hu cơ còn cn rt nhiu thi gian đ ci to đt, to dng h sinh thái sch, chn ging cây trng... đ đm bo cây trng phát trin tt, có sc đ kháng cao vi bnh tt, đáp ng các tiêu chun ca mt sn phm sch.

Bên cnh đó, sn xut nông nghip nói chung là mt lĩnh vc chu nhiu ri ro bi thiên tai, hn hán, sâu bnh và c vòng xoáy nghit ngã được mùa rt giá. Bo him nông nghip chưa phát trin, chưa nhiu doanh nghip tham gia. Sn xut nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao li là mt lĩnh vc mi Vit Nam và cũng không nm ngoài quy lut y. Thêm na, nhng sn phm sch so vi sn phm thông thường có s chênh lch khá cao v giá nên chưa đến được đa s người tiêu dùng... 

Nhng khó khăn, gian nan trong phát trin nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao... đã làm nhiu đơn v/ cá nhân không khi băn khoăn khi có ý đnh đu tư vào lĩnh vc này. Vic đy mnh sn xut nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao Vit Nam vn cn nhiu thi gian và cn s vào cuc quyết lit ca nhiu b, ngành.... Khi nhng vướng mc trong cho vay phát trin sn xut lĩnh vc khá mi m: nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao, được gii quyết v cơ bn, thì dòng vn chy vào lĩnh vc này s nhiu hơn, doanh nghip có thêm đng lc sn xut, t đó nn nông nghip Vit Nam s có đà phát trin mi.

Xem 3984 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng