Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng

Vuong quoc Anh san sang hop tac voi Viet Nam trong linh vuc ngan hangNgày 06/9/2018, ti Hà Ni, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã có bui tiếp và làm vic vi Ngài Gareth Ward - tân Đi s Đc mnh toàn quyn Vương quc Anh ti Vit Nam v tình hình hp tác gia hai bên.

Chào mng Ngài Gareth Ward đến thăm và làm vic vi Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) vi vai trò Đi s Vương quc Anh và Bc Ai-len ti Vit Nam,  Thng đc NHNN Lê Minh Hưng chúc Ngài Đi s có nhim kỳ công tác thành công ti Vit Nam và đóng góp tích cc vào vic phát trin quan h hp tác gia hai nước nói chung và trong lĩnh vc ngân hàng hai nước nói riêng.

Theo Thng đc NHNN, mi quan h hp tác gia Vương quc Anh và Vit Nam đã được tăng cường mnh m k t khi hai bên thiết lp đi tác chiến lược t năm 2010, trong đó hp tác kinh tế là tr ct quan trng. Chính ph và các doanh nghip Anh đã luôn đng hành vi Chính ph Vit Nam trong công cuc phát trin kinh tế xã hi, góp phn đt được nhng thành qu đáng khích l như duy trì tc đ tăng trưởng cao trong nhiu năm qua.

Cm ơn Thng đc NHNN Lê Minh Hưng đã dành thi gian tiếp đoàn, Ngài Gareth Ward - Đi s Vương quc Anh chúc mng NHNN đã đóng góp vai trò quan trng trong gi vng n đnh kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế n tượng ca Chính ph Vit Nam; Cm ơn s hp tác và ng h ca NHNN đi vi các doanh nghip Anh trong lĩnh vc tài chính ngân hàng ti Vit Nam.

Ngài Gareth Ward khng đnh, trên cơ s biên bn ghi nh hp tác đã được ký kết gia hai bên và nhng kết qu đt được trong thi gian qua, Vương quc Anh mong mun và sn sàng hp tác vi Vit Nam trong lĩnh vc ngân hàng.

Ti bui tiếp, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng và Ngài Gareth Ward - Đi s  Vương quc Anh đã trao đi v hot đng ca các ngân hàng mang quc tch Anh ti Vit Nam. Theo đó, các các ngân hàng mang quc tch Anh ti Vit Nam đang hot đng n đnh, tuân th pháp lut Vit Nam và có nhng đóng góp đáng ghi nhn vào s phát trin ca h thng ngân hàng Vit Nam.

V quan h hp tác gia các TCTD Vit Nam vi và các TCTD đi tác ti th trường Anh nhìn chung là tích cc, các TCTD Vit Nam đã thiết lp nhiu quan h ngân hàng đi lý vi Anh và đang thc hin tt vai trò là cu ni h tr thanh toán, chuyn tin ca các nhà đu tư, doanh nghip hai nước.

Thng đc NHNN Lê Minh Hưng và Ngài Gareth Ward - Đi s Vương quc Anh cũng đã trao đi v kh năng đy mnh hp tác trong lĩnh vc Công ngh tài chính (Fintech) và lĩnh vc Tài chính xanh (Green Credit); H tr ca Vương quc Anh trong vic đào to ngun nhân lc cht lượng cao cho h thng Ngân hàng Vit Nam nói chung và NHNN nói riêng trong giai đon hin nay...

Thng đc NHNN Lê Minh Hưng và Ngài Gareth Ward - Đi s Vương quc Anh cho rng, tăng cường mnh m quan h hp tác song phương gia các đi tác là cơ quan qun lý tin t, ngân hàng và đy mnh quan h hp tác gia h thng ngân hàng hai nước trong thi gian ti s góp phn tích cc trong vic thúc đy quan h đu tư, thương mi song phương gia Anh và Vit Nam ngày càng phát trin.

Xem 636 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng