Thứ ba, 13 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế

Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve hoi nhap kinh te quoc teNgày 04/9/2018, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ký ban hành Ch th s 26/CT-TTg v đy mnh hi nhp kinh tế quc tế theo hướng hiu lc và hiu qu hơn.

Đnh hướng hi nhp kinh tế quc tế ti năm 2021

Ch th nêu rõ, thi gian ti tiếp tc ch đng hi nhp quc tế toàn din, trong đó đy mnh hi nhp kinh tế quc tế theo hướng hiu lc và hiu qu hơn, nhm nm bt cơ hi, vượt qua thách thc, hi nhp quc tế phi phc v phát trin đt nước bn vng và bo v ch quyn, an ninh quc gia.

Trong giai đon t nay ti năm 2021, Th tướng Chính ph ch th: V đnh hướng chung, tp trung c th hóa và trin khai hiu qu các ch trương, chính sách, chương trình hành đng v hi nhp kinh tế quc tế, trong đó chú trng vic nâng cao toàn din năng lc thc thi các cam kết hi nhp kinh tế quc tế. Đy mnh tái cơ cu nn kinh tế, chuyn đi mô hình tăng trưởng, nâng cao sc cnh tranh ca nn kinh tế; xây dng các cơ chế chính sách phù hp đ to môi trường kinh doanh và đu tư thun li cho các doanh nghip hot đng trên lãnh th Vit Nam.

Đng hành và h tr doanh nghip trong quá trình hi nhp và trin khai các cam kết v hi nhp kinh tế quc tế, kp thi lng nghe ý kiến và phn hi ca các doanh nghip v các vn đ chính sách, vướng mc trong hi nhp kinh tế quc tế và trong quá trình đàm phán, thc thi các Hip đnh thương mi t do (FTA); ch đng đ xut các đnh hướng, bin pháp c th đ cùng tháo g khó khăn cho doanh nghip; tn dng các cơ hi do hi nhp quc tế mang li mt cách hiu qu, phù hp vi các quy đnh, lut l, chun mc quc tế và các th chế đa phương đ bo v li ích chính đáng ca doanh nghip. Xác đnh doanh nghip là lc lượng nòng ct, trong đó khu vc doanh nghip tư nhân có vai trò quan trng, đ to mi điu kin thun li cho doanh nghip ngày càng phát trin.

Tp trung nghiên cu các vn đ mi v hi nhp kinh tế quc tế

Th tướng giao Ban Ch đo liên ngành hi nhp quc tế v kinh tế nhim v phi hp cht ch vi các b, ngành và cơ quan liên quan nghiên cu trong và ngoài nước tăng cường nghiên cu các vn đ mang tính chiến lược v hi nhp kinh tế quc tế đ làm cơ s tham mưu, tư vn cho Chính ph trong quá trình hoch đnh chính sách v hi nhp kinh tế quc tế. Trước mt tp trung nghiên cu các vn đ mi v hi nhp kinh tế quc tế như tác đng ca vic tham gia các FTA thế h mi, xu hướng chuyn dch trng tâm hp tác trong các khung kh khu vc và thế gii như ASEAN, APEC, ASEM, WTO, tác đng ca tình hình kinh tế, chính tr thế gii ti tiến trình hi nhp kinh tế quc tế ca Vit Nam.

Đng thi tăng cường hơn na vic kết ni, điu phi, đôn đc và giám sát các b, ngành, đa phương t chc thc thi hiu qu các cam kết hi nhp kinh tế quc tế; gn vic điu hành tp trung, thng nht gia hoch đnh chiến lược hi nhp kinh tế quc tế vi trin khai đàm phán và thc thi các cam kết; phi hp vi B Công Thương và các b, ngành, đa phương đy mnh thc hin và khai thác hiu qu các FTA đã có hiu lc. Theo đó, rà soát, hoàn thin cơ chế điu phi thc thi cam kết FTA đi vi các lĩnh vc c th theo hướng thiết thc và hiu qu hơn; bo đm li ích quc gia và vic thc thi nghiêm túc các FTA; đánh giá kp thi các vn đ phát sinh và kiến ngh gii pháp tháo g.

Tìm kiếm cơ hi m rng th trường cho hàng hóa và dch v ca Vit Nam

Th tướng Chính ph giao B Công Thương ch trì phi hp vi các b, ngành, cơ quan liên quan xây dng phương án hp lý đ hoàn thin vic đàm phán và ký kết các FTA còn li, x lý nhng vn đ còn tn ti đ sm tiến ti ký và phê chun FTA Vit Nam - EU; phi hp, thúc đy vic hoàn thành th tc phê chun Hip đnh Đi tác toàn din và tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hip đnh đã ký kết khác nhm sm đưa các hip đnh đi vào thc thi mang li li ích cho doanh nghip và người dân; ch đng nghiên cu, đánh giá kh năng tham gia các FTA vi các đi tác mi nhm tìm kiếm cơ hi m rng th trường cho hàng hóa và dch v ca Vit Nam.

Đng thi phi hp vi các b, ngành đánh giá tác đng ca vic xóa b thuế quan theo l trình cam kết trong ASEAN đi vi các mt hàng nhy cm, d báo tác đng ca vic thc thi cam kết trong Hip đnh CPTPP, FTA Vit Nam - EU; chun b tt cho quá trình rà soát chính sách thương mi ca Vit Nam ti WTO, trước mt là Phiên rà soát ln th 2 vào năm 2019.

B Ngoi giao có nhim v đy mnh các hot đng nghiên cu và tham mưu chính sách v hi nhp quc tế và hi nhp kinh tế quc tế, đc bit là tình hình kinh tế, chính tr thế gii và khu vc có tác đng đến Vit Nam, các xu thế phát trin, các sáng kiến mi, chính sách và kinh nghim ca các nước thc thi hiu qu cam kết hi nhp.

Nghiên cu, đ xut các bin pháp nâng cao hiu qu đi ngoi đa phương trong lĩnh vc kinh tế - phát trin, trong đó chú trng thúc đy xây dng Cng đng kinh tế ASEAN 2025, Chương trình ngh s 2030 vì s phát trin bn vng, các cam kết trong WTO và các FTA thế h mi. Ch đng đóng góp, tích cc tham gia xây dng và đnh hình các cơ chế hp tác, liên kết kinh tế đa phương, nâng cao v thế và bo v li ích ca đt nước.

Cùng vi đó, Th tướng Chính ph giao các b, ngành, đa phương trin khai các nhim v, gii pháp nhm tiếp tc đy mnh ci cách th tc hành chính trong lĩnh vc thuế và hi quan, dch v bo him, chng khoán, kế toán - kim toán và các dch v khác; có cơ chế khuyến khích, h tr các doanh nghip và cá nhân thc hin nghiên cu, chuyn giao, đi mi, hoàn thin công ngh đ nâng cao năng lc cnh tranh ca doanh nghip và sn phm; đy mnh hp tác quc tế trong lĩnh vc đi mi sáng to đ h tr cho quá trình đi mi công ngh quc gia…

Xem 242 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.