Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Phát triển dịch vụ thanh toán: Cuộc đua đường trường

Phat trien dich vu thanh toan cuoc dua duong truongCác ngân hàng hin cũng đang rt tích cc trin khai các gii pháp thanh toán không dùng tin mt mt cách đng b và tng th nhm to ra h sinh thái đy đ, tin ích và tri nghim cho khách hàng.

Đy mnh phát trin thanh toán không dùng tin mt (TTKDTM), ti ưu hoá mng lưới ATM và POS. Đến cui năm 2020, t trng tin mt trên tng phương tin thanh toán mc dưới 10%; đến cui năm 2025, t trng tin mt trên tng phương tin thanh toán mc dưới 8%...  Đó là mt trong nhng mc tiêu c th được đt ra trong Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng Vit Nam đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 va được Chính ph phê duyt. Đ đt được nhng mc tiêu này, mt chng đường dài, vi cuc chy đua tc đ s là thách thc không nh đi vi các NHTM.

Nhng mc tiêu ln

Theo Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng, vic phát trin sn phm, dch v ngân hàng hin đi, to cơ s nâng cao kh năng tiếp cn dch v ngân hàng là mt trong nhng nhim v, gii pháp ch yếu. Tp trung vào vic đa dng hoá các kênh cung ng dch v ngân hàng; nâng cao cht lượng và đa dng hoá sn phm, dch v ngân hàng; phát trin thanh toán đin t phc v thương mi đin t theo hướng hoàn thin, tăng cường kết ni gia h tng thanh toán đin t ca h thng ngân hàng vi h tng thanh toán ca các đơn v; xây dng và trin khai thc hin Chiến lược quc gia v tài chính toàn din...

Theo đó, phát trin nhiu dch v gia tăng trên kênh cung ng dch v ngân hàng t th ngân hàng; xây dng chun th chip ni đa và trin khai kế hoch chuyn đi t th t sang th chip ti Vit Nam vi l trình thích hp nhm bo đm an ninh, an toàn trong thanh toán th, to thun li kết ni vi các h thng thanh toán khác.

Tiếp tc đu tư cơ s h tng, phát trin mnh các phương thc thanh toán đin t như ngân hàng trc tuyến, thanh toán qua internet, đin thoi di đng, thanh toán không tiếp xúc và chp nhn thanh toán không tiếp xúc, thanh toán không tiếp xúc trên di đng, thanh toán qua QR Code, Tokenization...; áp dng các bin pháp an ninh, tiêu chun bo mt mi, tiên tiến phù hp vi xu hướng thanh toán trên thế gii, đm bo thanh toán nhanh chóng, an ninh an toàn, tin li và có chi phí hp lý.

Ông Đào Minh Tun - Phó tng giám đc Vietcombank, Ch tch Hi Th ngân hàng Vit Nam chia s, các ngân hàng cn đng b áp dng các công ngh, gii pháp h tr thanh toán mi đ tăng tin ích trong s dng th cho người dùng và nâng cao bo mt thanh toán giúp khuyến khích người dùng thanh toán s dng th nhiu hơn. Như áp dng gii pháp Tokenization trong thanh toán trc tuyến và thanh toán ti POS; hay liên kết vi các đi tác phát trin ng dng thanh toán trên di đng đ m rng phm vi thanh toán cho người dùng; cùng tp trung trin khai công ngh thanh toán không tiếp xúc mt cách đng b đ khuyến khích người dùng.

Bên cnh đó, trin khai áp dng thanh toán QR Code cho các đơn v thanh toán nh l, đc bit là tiu thương (buôn bán ch, tp hoá...) đ dn nâng cao thói quen chi tiêu s dng th cho người tiêu dùng; trin khai áp dng đng b các tiêu chun quc tế v an ninh bo mt cho h thng CNTT cũng như các dch v thanh toán trc tuyến, thanh toán th (ISO 27001, PCI/DSS).

Cùng vi đó, Nhà nước cn nâng cao tính pháp lý cho hot đng TTKDTM nhm khuyến khích các ngân hàng, các đơn v kinh doanh mnh dn đy mnh TTKDTM. Các chuyên gia cũng đ xut, cn đưa TTKDTM vào áp dng trong thanh toán các lĩnh vc công đ nâng cao nhn thc người dân, khuyến khích các lĩnh vc khác trên th trường cũng áp dng TTKDTM. Thanh toán bng QR Code ti th trường Vit Nam cn sm có quy đnh chun QR chung đ to s đng b trong kế hoch phát trin ca các ngân hàng - to đng b trong thanh toán cho người dùng. Đy mnh truyn thông, nâng cao hiu biết ca người dùng dch v v vic s dng giao dch an toàn vi th và ngân hàng đin t.

Cu rt ln

Thng kê cui năm 2017 ca NHNN cho thy, t l người dân có tài khon thanh toán hin nay lên ti hơn 59% (đã loi tr khách hàng có nhiu tài khon), hết quý II/2018 có ti 18.287 ATM vi trên 211 triu giao dch; 289.075 POS/EFTPOS/EDC có trên 49 triu giao dch. S th phát hành lu kế ti hết quý II/2018 là 141,59 triu. Thông qua các chính sách h tr và thúc đy ca NHNN, rt nhiu t chc trung gian thanh toán đã chính thc thành lp và trin khai đy mnh kết ni đ cung ng các dch v TTKDTM, đem li nhiu tin ích cho người dùng.

Không nhng thế, vi hơn 64 triu người dùng internet, chiếm gn 70% dân s, Vit Nam là th trường tim năng cho vic phát trin ngân hàng s. Các ngân hàng hin cũng đang rt tích cc trin khai các gii pháp TTKDTM mt cách đng b và tng th nhm to ra h sinh thái đy đ, tin ích và tri nghim cho khách hàng.

“Tin li và tc đ đã tr thành kỳ vng cơ bn ca người tiêu dùng đi vi tri nghim thanh toán ca h. Vì h mong đi đ có th tr tin cho bt c th gì, bt c lúc nào hay bt c nơi đâu. H có th đt hàng trước và thanh toán ti các nhà hàng ăn ngon, yêu cu mt chuyến đi v nhà ch trong vài phút t mt chiếc Grab gn đó hoc gi đ ăn, mua mt món quà trc tuyến được chuyn đến ngay trước ca nhà ch trong vòng 30 phút. Công ngh mi và đi mi đang thay đi cách người tiêu dùng mun tr tin”, ông Đinh Văn Chiến - Phó tng giám đc TPBank chia s.

Mt đim tích cc na cũng là tin đ cho h thng ngân hàng Vit Nam có th tim cn được nhanh hơn mc tiêu đ ra trong thúc đy TTKDTM. Đó là vic NHNN đã hoàn tt xây dng Tiêu chun cơ s “Đc t k thut QR Code trong lĩnh vc thanh toán ti Vit Nam”. Theo đó, ngày 27/10/2017, Tiu ban nghiên cu thuc Hi đng Thanh toán và Công ngh được thành lp đ nghiên cu v chun, quy đnh chung cho thanh toán QR ti Vit Nam, tuân theo tiêu chun ca EMVCo - Merchant Presented, tiêu chun cơ s đã được hoàn thành và d kiến ban hành vào quý III/2018.

“Napas vi vai trò Trung tâm chuyn mch tài chính quc gia s phi hp vi các ngân hàng, đơn v cung cp dch v, trin khai kết ni liên thông dch v thanh toán QR. Napas xây dng tiêu chun k thut kết ni liên thông dch v thanh toán QR, quy trình nghip v đi soát, thanh quyết toán”, ông Nguyn Quang Minh - Phó tng giám đc ph trách Khi Nghiên cu và Phát trin thuc Napas cho biết.

Trong thi gian ti, Napas cũng s sm xây dng và ban hành tiêu chun k thut chung cho thanh toán QR và các quy trình nghip v liên quan, phc v cho vic liên thông thanh toán. Vi vai trò là đơn v chuyn mch quc gia, Napas s phi hp vi các bên đ trin khai liên thông thanh toán QR gia các ngân hàng, các trung gian thanh toán. Trin khai m rng mô hình kết ni Momo - Vietnam Airlines ti các trung gian thanh toán, ngân hàng và đơn v chp nhn thanh toán khác. Đng thi nghiên cu và đ xut các gii pháp đ góp phn đy mnh ng dng công ngh QR Code trong phát trin h sinh thái thanh toán QR Code ti Vit Nam.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 3763 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.