In trang này

Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm: Thuận tiện hơn trong hoạt động kiểm tra, giám sát tổ chức tham gia BHTG

Quy che thong tin bao cao ve tien gui duoc bao hiemQuy chế thông tin báo cáo v tin gi được bo him do Hi đng qun tr Bo him tin gi Vit Nam (BHTGVN) ban hành (có hiu lc t ngày 01/07/2018) đã tháo g nhng khó khăn cơ bn v cơ chế phi hp, trao đi thông tin trong hot đng BHTG; thun tin hơn trong công tác giám sát t xa, kim tra ti ch; đc bit, có hướng dn c th v nhng thay đi trong chính sách BHTG.

Vic ban hành Quy chế thông tin báo cáo v tin gi được bo him nhm to lp mt khuôn kh pháp lý mi v qun lý, lưu tr và báo cáo thông tin v tin gi và người gi tin ti các t chc tham gia bo him tin gi. Quy chế giúp cho các t chc tham gia bo him tin gi (Ngân hàng thương mi, Ngân hàng hp tác xã, Qu tín dng nhân dân, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lp và hot đng theo quy đnh ca Lut các t chc tín dng và các T chc tài chính vi mô) thng nht thc hin, đáp ng vic thc hin chc năng qun lý ca BHTGVN, đng thi to thun li cho các đơn v thng nht thc hin, tăng tính minh bch trong các hot đng ngân hàng.

Nâng cao hiu qu, cht lượng công tác giám sát t xa

Trước đây, đ có đ ngun thông tin cn thiết cho công tác giám sát t xa các t chc tham gia BHTG, BHTGVN phi n lc bng nhiu bin pháp mi có đ s liu. Tuy nhiên, s lượng thông tin, báo cáo đt được ch mc tương đi và không n đnh.

Căn c vào Lut BHTG, BHTGVN đã ban hành Quy chế thông tin báo cáo v tin gi được bo him. Theo đó, Quy chế quy đnh rõ các t chc tham gia BHTG phi gi cho BHTGVN các thông tin s dư tin gi được bo him theo khách hàng (đnh kỳ hàng tháng) và các thông tin tng hp như tng s dư tin gi ca cá nhân được bo him, tng s người gi tin được bo him… (đnh kỳ hàng quý). Ngoài ra, các t chc tham gia BHTG còn có trách nhim duy trì ti t chc ca mình mt s thông tin chi tiết liên quan ti tin gi ca người gi tin (tên khách hàng, giy t cá nhân, s dư tin gi..). Như vy, Quy chế thông tin báo cáo v tin gi đã to s ch đng, giúp BHTGVN có cơ s c th hoá vic cung cp thông tin, báo cáo ca t chc nhn tin gi đ có đ thông tin, giúp cho vic nm bt tình hình hot đng ca t chc nhn tin gi kp thi, đy đ, góp phn nâng cao hiu qu, cht lượng công tác giám sát t xa.

Tránh phin hà cho các đơn v được kim tra

Điu 4 Quy chế thông tin báo cáo v tin gi được bo him cũng quy đnh, t chc tham gia BHTG có trách nhim duy trì thông tin đm bo sn sàng cung cp thông tin khi BHTGVN thc hin kim tra đnh kỳ hoc đt xut ti t chc tham gia BHTG theo quy đnh ca pháp lut. Đc bit, vic quy đnh ch cung cp trc tiếp cho các Đoàn kim tra BHTG đã to thun li cho công tác kim tra, tránh phin hà cho các đơn v được kim tra trong quá trình thc hin, giúp t chc tham gia BHTG nhn thc và chp hành nhng quy đnh ca pháp lut, hn chế vi phm, ngăn nga ri ro. Bên cnh đó, điu khon này còn giúp BHTGVN luôn đm bo v ngun s liu liên quan đến tin gi được bo him đ phc v cho công tác nghiên cu, như các chính sách mi v bo him, các kch bn mô phng chi tr hoc ch đng chi tr kp thi, nhanh chóng cho t chc tham gia BHTG khi có phát sinh nghĩa v chi tr.

Đ bo mt thông tin cao

Khon 1 Điu 5 Quy chế thông tin báo cáo v tin gi cũng quy đnh rõ v phương thc báo cáo. Theo đó, t chc tham gia BHTG có th gi báo cáo đin t thông qua mng thông tin hoc vt mang tin được s dng ch ký đin t. Đây là mt nét mi, giúp các t chc tham gia BHTG gim đi gánh nng báo cáo c v chi phí, thi gian mà đ bo mt thông tin li cao. Đa phn các t chc tham gia BHTG đu đt yêu cu nht đnh v h thông công ngh thông tin đ có th thc hin vic truyn nhn d liu vi BHTGVN. Hơn na, BHTGVN đã dành hơn 6 tháng đ các t chc tham gia BHTG có th ch đng sp xếp s liu và chun b h thng công ngh thông tin ti đơn v đ có th đưa vào s dng chính thc t tháng 7/2018.

Quy chế thông tin báo cáo v tin gi được bo him là mt kênh thông tin chính thng, là cơ s đ BHTGVN, t chc nhn tin gi và các bên liên quan thc hin quyn hn, nhim v ca mình theo quy đnh ca Lut Bo him tin gi. Quy chế này còn giúp cho vic phi hp cung cp, trao đi thông tin cn thiết gia BHTGVN và các bên liên quan, giúp tăng năng lc và hiu qu ca hot đng kim tra, giám sát ca BHTGVN nhm thc hin mc tiêu ca Bo him tin gi Vit Nam là “bo v quyn li ca người gi tin, góp phn n đnh và phát trin h thng t chc tín dng”. Bên cnh đó, Quy chế còn giúp BHTGVN và Ngân hàng Nhà nước nm bt chính xác thc trng hot đng ca t chc tham gia BHTG.

Hương Giang - Phòng Tng hp - Chi nhánh Khu vc ĐBSCL

Xem 5597 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng