Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Hội thảo "Hòa giải - Phương thức giải quyết tranh chấp tín dụng hiệu quả cho các tổ chức tín dụng"

Hội thảo "Hòa giải - Phương thức giải quyết tranh chấp tín dụng hiệu quả cho các tổ chức tín dụng"

Ngày 17/8/2018, ti TP.H Chí Minh, Hip hi Ngân hàng Vit Nam và T chc Tài chính Quc tế (IFC) thuc Nhóm Ngân hàng Thế gii (WBG)đã phi hp t chc thành công Hi tho v ch đ “Hòa gii - Phương thc gii quyết tranh chp tín dng hiu qu cho các t chc tín dng".

Hi tho được t chc vi s h tr ca Trung tâm Trng tài Quc tế Vit Nam (VIAC), Trung tâm Hòa gii Vit Nam (VMC) đã thu hút trên 90 đi biu tham d, gm: đi din Ngân hàng Nhà nước(NHNN) Chi nhánh TP.H Chí Minh, Cc Thanh tra giám sát ngân hàng ti TP.H Chí Minh; Lãnh đo và chuyên viên b phn Pháp chế, X lý n ca các t chc tín dng (TCTD) trên đa bàn.

Hi tho được tiến hành qua 2 phiên làm vic, theo đó phiên làm vic th nht v ni dung “Cơ s h tng đ phát trin các phương thc gii quyết tranh chp ngoài tòa án - Trng tài và Hòa gii thương mi”, din ra dưới s ch ta ca TS. Lê Th Kim Xuân, Trưởng Văn phòng đi din Hip hi Ngân hàng Vit Nam ti TP.H Chí Minh.

Bà Phm Th Thanh Huyn, Chuyên gia cao cp ngành Tài chính ca IFC và WB, chia s và gii thiu v “Sáng kiến ca IFC phát trin cơ s h tng cho vic phát trin thc tin hòa gii và trng tài ti VN”.IFC đã thc hin “Sáng kiến phát trin cơ s h tng tài chính ti Vit Nam” t năm 2005, vi 3 tr ct, gm: Giao dch bo đm; Thông tin tín dng và Các phương thc gii quyết tranh chp. Trong đó 2 tr ct 1 và 2 là nn tng cơ s h tng quan trng, giúp các TCTD có cơ s d liu. Đi vi tr ct 3, đ qun lý và gii quyết n xu, IFC đã làm vic vi NHNN v các gii pháp qun lý và gii quyết n xu đi vi Vit Nam, có s tham gia ca chuyên gia n Đ. V phương thc “Hòa gii” được coi rt mi đi vi Vit Nam, nên IFC đã c gng to môi trường pháp lý cho hòa gii thông qua vic h tr B Tư pháp trong vic xây dng và ra đi Ngh đnh 22; Đng thi, làm vic vi VIAC đ phi hp t chc đào to được 36 Hòa gii viên theo tiêu chun ca Anh. Và tháng 4/2018 va qua, Trung tâm Hòa gii Vit Nam được thành lp. IFC đã, dang và s luôn n lc đng hành cùng Chính ph Vit Nam và các Cơ quan B/Ngành đ đưa ra các phương thc gii quyết tranh chp tín dng ngoài tòa án có hiu qu và có li cho các bên.

Ông Phan Thanh Tùng, Trưởng Phòng B tr Tư pháp, S Tư pháp TP.H Chí Minh chia s v “Pháp lut hin hành ca Vit Nam v Trng tài và Hòa gii thương mi”: (i) V hot đng trng tài: hin TP.H Chí Minh có 496 trng tài viên tham gia hot đng ti 15 Trung tâm Trng tài thương mi và 02 Chi nhánh Trung tâm Trng tài thương mi, vi đi ngũ trng viên có trình đ chuyên môn, trong đó có nhiu trng tài viên là ging viên pháp lut ti các trường đi hc, lut sư…Theo báo cáo ca 14/15 T chc Trng tài thương mi trên đa bàn, trong năm 2017 đã tiếp nhn 367 v vic, trong đó có 268 v vic (t l 73% ) đã có phán quyết trng tài được thi hành, 87 v vic (t l 23,7%) đang được tiếp tc gii quyết, 10 v vic (t l 2,7%) đã hòa gii thành, ch có 02 v vic (t l 0,6%) có phán quyết trng tài b Tòa án hy. (ii) - V hòa gii thương mi: hin thành ph có 19 hòa gii viên và 3 Trung tâm Trng tài thương mi có xin phép b sung lĩnh vc hot đng hòa gii thương mi. Các hòa gii viên đu có đ trình đ và năng lc. Nhưng do lĩnh vc mi nên s lượng v vic gii quyết còn ít. Ông Phan Thanh Tùng đã phân tích ưu đim ca phương thc “Trng tài và Hòa gii” đ các ngân hàng biết và nghiên cu tiếp cn; tuy nhiên cũng cn nghiên cu hoàn thin th chế đ nâng cao hiu lc phán quyết ca trng tài; cơ quan qun lý cn phi hp đy mnh hot đng tuyên truyn v các phương thc gii quyết tranh chp ngoài tòa án và gii quyết các khó khăn vướng mc kp thi.   

Ông Phan Trng Đt, Phó Tng Thư ký VIAC, Phó giám đc Thường trc Trung tâm Hòa gii Vit Nam (VMC), chia s “ Vì sao ngân hàng nên la chn phương thc Trng tài và Hòa gii” đ gii quyết tranh chp tín dng. Đ gii quyết mt v tranh chp qua Tòa án trung bình mt 400 ngày (t Sơ thm, Phúc thm, Tái thm, Giám đc thm, đến Cơ quan thi hành án dân s). Nếu gii quyết mt v tranh chp theo phương thc trng tài, trung bình ch mt 153,6 ngày, v ngn nht là 24 ngày (t Trng tài, Phán quyết trng tài, đến Cơ quan thi hành án dân s). So sánh các ni dung cn lưu ý liên quan đến gii quyết tranh chp tín dng theo Tòa án và Trng tài đ các ngân hàng biết và cân nhc la chn cho phù hp, ông Phan Trng Đt nhn mnh: Hòa gii trong t tng trng tài ph biến hơn, s v nhiu hơn. Hòa gii là th tc không bt buc nhưng luôn được Hi đng Trng tài tiến hành, khuyến ngh trước khi xét x. Các ngân hàng thường không ch đng hoà gii trước khi kin, đến khi khi kin thông qua Trng tài, các bên mi chu ngi li vi nhau…

Trong phiên làm vic th 2v ni dung “Bc tranh v tranh chp tín dng ti Vit Nam và phương tc gii quyết”, dưới s ch ta ca ông Phan Trng Đt,các đi biu tham d và các din gi đã trao đi sôi ni xoay quanh các vướng mc, khó khăn trong quá trình áp dng các phương thc gii quyết tranh chp tín dng ngoài tòa án.Ông Nguyn Trung Nghĩa, Giám đc Ban Pháp chế Ngân hàng Á Châu (ACB) chia s “bc tranh v tranh chp tín dng ti Vit Nam” hin nay. Theo ông Nguyn Trung Nghĩa, các ngân hàng đang đi din vi 2 loi tranh chp: (i) loi tranh chp ph biến là liên quan đến vic vay - tr n gia người vay và ngân hàng, ngân hàng thường ch đng là người đi kin (nguyên đơn) khi người vay không tr được n; (ii) loi tranh chp đang dn chiếm s lượng đáng k gn đây, đó là tranh chp liên quan đến tài sn bo đm ca các khon n ngân hàng. Vì ngân hàng là người nhn thế chp tài sn đang có tranh chp và hoàn toàn b đng trước tranh chp dng này. Hin nay, ngoài cơ chế t thương lượng, pháp lut cho phép các ngân hàng áp dng 4 cơ chế khác nhau đ gii quyết mt khon n có tranh chp: Tòa án; Trng tài thương mi; Hòa gii thương mi; Mua bán n. Hin cơ chế gii quyết tranh chp tín dng mà các ngân hàng áp dng ch yếu là t thương lượng vi người vay và gii quyết ti Tòa án. Ti sao chúng ta không đa dng hóa các kênh gii quyết tranh chp trong ni b qun tr ngân hàng? Vic đu tiên cn thay đi là ngân hàng cn loi b điu khon gii quyết tranh chp bt biến lâu nay trong các hp đng. Chưa hn các ngân hàng đã có ngay quyết sách trong vn đ này nhưng ít nht cũng to cơ hi áp dng cho các quyết sách mi nếu nó được thông qua trong ni b các ngân hàng. Cũng cn chun b sn các tha thun trng tài đ có th sn sàng áp dng khi có phát sinh tranh chp.

Ông Nguyn Đình Tiến, Phó Chánh Tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân TP. Hà Ni và ông Phan Gia Quí, nguyên Chánh Tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân TP.H Chí Minh cùng chia s v “Gii quyết tranh chp tín dng ti tòa án và mt s cơ chế h tr ca tòa án đi vi vic gii quyết tranh chp tín dng bng phương thc ngoài tòa án”. Các din gi cho rng, cơ chế h tr hòa gii thương mi đã được quy đnh ti B lut t tng dân s 2015 (Chương 23, các điu t 416 đến 419).  Khi có phát sinh tranh chp tín dng xy ra, các bên nên Hòa gii thương lượng; sau đó mi đưa ra Trng tài/ Tòa án gii quyết. Thay vì khi kin có th đến Trung tâm Hòa gii đ gii quyết; nếu Hòa gii thành - Có Biên bn Hòa gii thành - mang đến Tòa án công nhn. Nếu không thành - Khi kin ti Tòa án.

Ông Phm Quc Tun, Trng tài viên, Hòa gii viên được Trung tâm Gii quyết tranh chp hiu qu ca Anh (CEDR) cp chng ch, Lut sư Trưởng - Công ty lut DIMAC tham lun “Làm thế nào đ kim soát vic gii quyết các tranh chp tín dng mt cách hiu qu”. Sau khi thng kê các loi tranh chp tín dng thường gp liên quan đến Hp đng tín dng (như tranh chp n gc, tr lãi, tiến đ gii ngân, đáo hn, lãi sut) và Hp đng bo đm (tranh chp v TSBĐ và x lý TSBĐ), ông Phm Quc Tunnhn mnh mt s đim v nhng điu quan trng mà các ngân hàng cn phi lưu ý khi thc hin Thương lượng/Đàm phán; Khi áp dng phương thc Hòa gii hay Trng tài thương mi và khi x lý TSBĐ thế nào cho hiu qu.

Hi tho vi ch đ “Hòa gii - Phương thc gii quyết tranh chp tín dng hiu qu cho các t chc tín dng"có ý nghĩa thiết thc, góp phn h tr các TCTD gii quyết các vướng mc, khó khăn trong quá trình gii quyết tranh chp tín dng ngoài tòa án.

Xem 757 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng