Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Hội thảo “Tầm quan trọng và ứng dụng phân tích dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng”

Hội thảo “Tầm quan trọng và ứng dụng phân tích dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng”

Ngày 14/8/2018, ti Hà Ni, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) phi hp cùng t chc Smart Train và Hip hi Kế toán Qun tr Hoa Kỳ (IMA) t chc Hi tho “Tm quan trng và ng dng phân tích d liu trong lĩnh vc ngân hàng”.

Hi tho thu hút s tham d ca hơn 150 đi biu là cán b kế toán, kim toán ni b, qun tr ri ro, giám sát tuân th… đến t các t chc hi viên HHNH.

D liu ngân hàng được ví như “m” thông tin quan trng và giá tr. Vi s lượng, dung lượng ln, th loi d liu đa dng và hàm cha nhiu ni dung hu ích… điu đó đt ra vn đ khai thác và chuyn hóa d liu nhm hiu rõ hơn v khách hàng, nâng cao qun lý ri ro, qun tr tài chính, vn hành, t đó, có nhng điu chnh trong chiến lược kinh doanh, ci thin hiu sut kinh doanh ca mình.

Vic áp dng phân tích d liu vào hot đng kinh doanh trong ngành tài chính ngân hàng đã có t rt lâu, tuy nhiên vi hn chế v mt công ngh, thông tin ln ngun lc, các phân tích hin đang ch xoay quanh các báo cáo tng hp hoc báo cáo vn hành. Hin nay, vi s phát trin mnh m ca công ngh thông tin, s bùng n ca d liu ln (Big Data), vic áp dng phương pháp phân tích d liu nâng cao như Big Data Analytic hay Machine Learning, ngân hàng có th “nhìn” sâu trong d liu hin hu ca mình, có được nhng chiến lược kinh doanh cũng như qun tr ri ro tt hơn.

Các ngân hàng Vit Nam cũng đã chú trng phát trin nhiu ng dng công ngh mi kết hp phân tích d liu ln nhm to ra các tiêu chí kinh doanh mi, sn phm thông minh, đt phá đ nâng cao tính cnh tranh trên th trường.

Tuy nhiên, thách thc ln nht ca vic thc hin chuyn đi d liu s, phân tích d liu s là vic xây dng văn hóa d liu trong hot đng ca h thng. Điu này đòi hi mt phương pháp tiếp cn thông minh chú trng xây dng s đng thun ng h, phương pháp qun lý thay đi và không th thiếu s ng h mnh m ca ch doanh nghip. Thc tế, khi công ngh đang giúp con người ngày càng tiến gn hơn đến trí tu nhân to, thì s tương tác gia con người li tr nên quan trng hơn hết. Luôn có s phn kháng mt cách vô thc, nht là đi vi các vn đ v thay đi quy trình, tăng trách nhim hay s minh bch và đây là bài toán khó cn gii quyết.

Vic quan trng là phi nhn din được giá tr ca phân tích d liu thông qua nhng d án, cho ra các kết qu tác đng tích cc đến hot đng kinh doanh. Điu này s dn đến s gia tăng ngày càng cao v tư duy d liu và đến mt lúc nào đó, ngân hàng có th xây dng được mt chiến lược d liu toàn din vi s đng thun cao. Khi đó, nhng vn đ rào cn còn li như k thut hay chi phí tr nên không quan trng.

Ti Hi tho, các chuyên gia đến t IMA, SIFT Analytics Group và Công ty TNHH Kim toán Deloitte Vit Nam không nhng mang đến các gii pháp công ngh mi đang được ng dng trên thế gii mà còn chia s nhiu bài hc trong thc tin trong vic phân tích d liu s nói chung hay tn dng và ti đa hóa li ích t vic áp dng phân tích d liu, Big Data trong hot đng qun lý và kinh doanh ca ngành tài chính ngân hàng.

Xem 1247 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng