Thứ ba, 25 Tháng 2 2020
TIN MỚI
Mời tham dự Hội thảo "Hòa giải - Phương thức giải quyết tranh chấp tín dụng hiệu quả cho các tổ chức tín dụng"

Mời tham dự Hội thảo "Hòa giải - Phương thức giải quyết tranh chấp tín dụng hiệu quả cho các tổ chức tín dụng"

Hip hi Ngân hàng Vit Nam và T chc Tài chính Quc tế (IFC) thuc Nhóm Ngân hàng Thế gii (WBG) phi hp t chcHi tho “Hòa gii - Phương thc gii quyết tranh chp tín dng hiu qu cho các t chc tín dng".Trân trng mi các T chc hi viên tham d.

Hi tho nhm cung cp thêm thông tin cho các t chc hi viên v thông l và thc tin hòa gii tranh chp, nhng vn đ cn gii quyết đ áp dng có hiu qu phương thc hòa gii trong tranh chp liên quan đến tín dng ngân hàng. Hi tho tp trung vào các ni dung ch yếu sau: (i) Sáng kiến ca IFC đ phát trin hot đng hòa gii ti Vit Nam. (ii) Thc tin tranh chp tín dng gii quyết thông qua con đường ngoài tòa án (quc tế và trong nước). (iii) Khó khăn, vướng mc và hướng gii quyết đ nâng cao hiu qu ca hòa gii áp dng cho tranh chp tín dng ngân hàng.

- Thi gian: Sáng ngày 17/8/2018, t 8h00-12h00 (01 bui).

- Đa đim:Hi trường Ngân hàng Nhà nước, S 8 Võ Văn Kit, qun 1, TP. H Chí Minh.

- Thành phn tham d là Lãnh đo và chuyên viên b phn Pháp chế, Tín dng và X lý n ca các t chc tín dng.

- Din gi thuyết trình ti hi tho đến t các cơ quan Tòa án Nhân dân, Trung tâm Hòa gii Vit Nam, T chc Tài chính Quc tế (IFC) thuc Nhóm Ngân hàng Thế gii (WBG), B Tư pháp…

Các đơn v có nhu cu đăng ký tham dtrước ngày 15/8/2018 (theo mu đính kèm), liên h ch Hoàng Thc Yến:Fax:02838296076; ĐT: 02838216608/ 0902689166; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 7481 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.