Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Thúc đẩy áp dụng Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi

Hinh anh hoat dong ngan hangĐi vi các t chc Bo him tin gi trên thế gii, vic đánh giá mc đ đáp ng B nguyên tc cơ bn phát trin h thng bo him tin gi (BHTG) hiu qu (B nguyên tc cơ bn) là công c hu ích trong quá trình trin khai, đánh giá hoc ch đng ci cách h thng BHTG.

Tính đến cui năm 2017, có 27 quôc gia đã thc hin quy trình này (hoc đã đánh giá FSAP). Trong đó, ni bt ti khu vc Châu Á - Thái Bình Dương là Indonesia vi mt s thay đi quan trng trong h thng BHTG sau khi thc hin đánh giá và thúc đy áp dng B nguyên tc.

Kinh nghim ti Indonesia

Năm 2014, Ngân hàng Thế gii (WB) h tr Tng công ty bo him tin gi Indonesia (IDIC) t đánh giá B nguyên tc cơ bn ca IADI (theo B nguyên tc ban hành năm 2009 gm 18 nguyên tc). Kết qu cho thy IDIC đáp ng 2 nguyên tc, phn ln đáp ng 8 nguyên tc, phn ln không đáp ng 5 nguyên tc, không áp dng 1 nguyên tc.

Theo kết qu đánh giá này, IDIC tn ti rt nhiu vn đ cn được gii quyết bao gm: (1) Khung kh x lý không đáp ng thông l tt nht: da vào ngun vn t Chính ph đ x lý các trường hp nh hưởng h thng, thiếu các công c như P&A, quy đnh v bo v pháp lý cho các nhân viên ca IDIC còn yếu làm gim hiu qu công vic; (2) Cơ chế cp vn không đy đ và qu d phòng không hoàn toàn đm bo; (3) Quá trình chi tr phc tp và mt nhiu thi gian; (4) Cơ cu qun tr tính đến kh năng chính tr nh hưởng đến h thng và chính sách v bo him tin gi; (5) Phm vi bo him khó hiu đi vi khách hàng làm phc tp quá trình chi tr; (6) Chưa có khung kh phi hp và chia s thông tin vi các t chc BHTG các quc gia có liên quan; (7) Vic điu tra và áp dng hình pht đi vi các bên có li gây ra đ v ngân hàng chưa hiu qu.

Đến năm 2015, IDIC tiến hành t đánh giá ni b. Qua nghiên cu nhng kinh nghim trong vic x lý đ v ngân hàng sau cuc khng hong tài chính toàn cu, IDIC nhn thy thiếu sót ch yếu trong x lý ngân hàng, nhim v, quyn hn, vn đ bo v pháp lý. Bên cnh đó, chc năng phát hin sm và can thip kp thi ca IDIC còn hn chế. Giai đon 2015 - 2016, sau khi y ban n đnh h thng tài chính (FSSC) đánh giá IDIC, FSSC đã đ xut Quc hi ban hành Lut Ngăn nga và x lý khng hong vào năm 2016.

Nhng chuyn biến ti Indonesia sau đánh giá đáp ng B nguyên tc cơ bn

Sau khi Lut Ngăn nga và x lý khng hong được ban hành, IDIC được giao thêm vai trò đm bo n đnh tài chính và x lý khng hong. Đến năm 2017, IDIC bt đu tiến hành t ci t.

Lut Ngăn nga và x lý khng hong quy đnh c th FSSC bao gm: B trưởng B Tài chính làm điu phi viên và là thành viên có quyn biu quyết; Thng đc Ngân hàng Indonesia là thành viên có quyn biu quyết; Ch tch Hi đng y viên ca Cơ quan dch v tài chính là thành viên có quyn biu quyết; và Ch tch Hi đng y viên ca Tng công ty bo him tin gi là thành viên không có quyn biu quyết. Mi thành viên ca FSSC hành đng và thay mt cho t chc tương ng phù hp vi các quy đnh ca pháp lut.

Như vy, Lut Ngăn nga và x lý khng hong đã to cơ s vng chc hơn cho vic hp tác và phi hp gia các cơ quan trong mng an toàn tài chính, đng thi quy đnh rõ ràng vai trò ca IDIC trong FSSC - thành viên không có quyn biu quyết trong quá trình ra quyết đnh.

Trước khi xy ra khng hong tài chính toàn cu, IDIC không tham gia tích cc vào vic lp kế hoch d phòng và qun lý khng hong. Năm 2008, IDIC được giao nhim v gii cu Ngân hàng Century đ v thông qua nghip v h tr ngân hàng m vi s tin lên ti 8,2 nghìn t RP (tương đương khong 567,9 nghìn USD), đi tên ngân hàng này thành Ngân hàng Mutiara và bán li cho J Trust vào năm 2013 vi giá 4,5 nghìn t RP (tương đương khong 311,7 nghìn USD). T l thu hi ca vic x lý này là khong 40%, cao hơn nhiu so vi t l thu hi ca Cơ quan Tái cơ cu Ngân hàng Indonesia khong 25% - 30%. Mc dù thương v ngân hàng Century được thc hin êm thm, IDIC b Quc hi, Phòng Kim toán Quc gia và công chúng ch trích vì đã không chun b sn sàng khi x lý khng hong. Đ đáp ng yêu cu, IDIC tăng cường chc năng qun lý ri ro bng vic thành lp mt đơn v đnh kỳ đánh giá ri ro trong ngành ngân hàng và đơn v qun lý ri ro công ty nhm đm bo vic kim soát ni b tt.

Lut Ngăn nga và x lý khng hong cho phép IDIC tham gia sâu hơn vào vic lp kế hoch d phòng và qun lý khng hong. Vi vic được can thip sm và chun b x lý bao gm c kim tra ngân hàng gp vn v, IDIC có nhiu thi gian hơn đ chun b kế hoch d phòng, không ch trong thi kỳ bình thường mà còn trong điu kin khng hong. Khung qun lý khng hong được IDIC xây dng da trên các chương trình mô phng ni b và quc gia. Qua thc  hin mô phng liên tc, nhiu l hng đã được tìm thy. Vì vy, nhiu quy đnh ni b cn được thiết lp đ đáp ng các yêu cu mi theo Lut ngăn nga và x lý khng hong.

Ngoài ra, Lut Ngăn nga và x lý khng hong còn mt s quy đnh khác như qu công không được phép s dng đ h tr tài chính ngân hàng và x lý khng hong; IDIC được phép thu phí tái cơ cu ngân hàng đ x lý khng hong. Lut này cũng cung cp thêm cho IDIC các bin pháp x lý mi là: Mua li, Tiếp nhn và Ngân hàng bc cu bên cnh các bin pháp x lý trước đây - H tr ngân hàng m và Thanh lý. IDIC thc hin kim tra chi phí ti thiu trước khi quyết đnh bin pháp x lý phù hp đi vi ngân hàng đ v không có tm quan trng h thng, trong khi FSSC s quyết đnh bin pháp x lý ngân hàng có tm quan trng h thng.

Vic ban hành Lut Ngăn nga và x lý khng hong cùng vi nhng thay đi ca IDIC đã giúp t chc này tăng cường áp dng B nguyên tc cơ bn. Nhng ci t ch yếu nm Mi quan h gia các thành viên khác trong mng an toàn tài chính (Nguyên tc 4), Vai trò ca t chc BHTG trong vic lp kế hoch d phòng và qun lý khng hong (Nguyên tc 6), Ngun và s dng ngun vn (Nguyên tc 9), Bo v pháp lý (Nguyên tc 11), Phát hin sm và can thip kp thi (Nguyên tc 13), và X lý đ v (Nguyên tc 14). Quá trình ci cách h thng BHTG đã đt được mt s kết qu, c th: IDIC đáp ng 4 nguyên tc, phn ln đáp ng 9 nguyên tc và phn ln không đáp ng 3 nguyên tc (theo B nguyên tc cơ bn 2014 gm 16 nguyên tc). Mc dù không phi tt c các nguyên tc được ci t đu đt đánh giá “Đáp ng”, nhưng đã có nhng tác đng ln ti năng lc ca IDIC trong vic x lý ngân hàng đ v và qun lý khng hong.

Bên cnh nhng chuyn biến trên, vn có nhng thách thc trong vic áp dng mt s Nguyên tc cơ bn, đc bit là Hn mc bo him (Nguyên tc 8) và Chi tr cho người gi tin (Nguyên tc 15). Nhng đc tính riêng ca ngành ngân hàng Indonesia và vic ưu tiên n đnh tài chính khiến vic chi tr trong vòng 7 ngày như khuyến ngh ca IADI khó có th đt được.

Liên h vi Vit Nam

Trong quá trình thc hin chương trình FSAP ti Vit Nam năm 2014, IMF và WB đã áp dng B các nguyên tc cơ bn như mt tài liu tham kho đ đưa ra mt s khuyến ngh như: Bo him tin gi Vit Nam (BHTGVN) chưa bao gi được s dng đ x lý n xu hoc các ngân hàng gp khó khăn, có tình hình tài chính yếu kém; Vic đóng ca và thanh lý các ngân hàng mt kh năng thanh toán vp phi s phn đi được cho là nhm tránh tình trng rút tin hàng lot; Tình hình tài chính ca BHTGVN không đ h tr thanh lý hai t chc tín dng (TCTD) quy mô trung bình…

Trong thi gian qua, BHTGVN cũng đã thc hin Chương trình h tr k thut t đánh giá (SATAP). Đây là cơ hi giúp BHTGVN t đánh giá chính sách, hot đng ca t chc BHTG theo B nguyên tc cơ bn được cp nht mi nht hi tháng 11/2014, t đó đưa ra nhng khuyến ngh và đ xut vi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Chính ph nhm cng c chính sách cũng như hot đng ca t chc bo BHTG, qua đó thúc đy vic đáp ng B nguyên tc cơ bn.

Hin nay, trong bi cnh quá trình tái cơ cu các TCTD đang din ra mt cách toàn din, Lut sa đi, b sung mt s điu Lut các TCTD đã to cơ s pháp lý đ BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cu. Theo đó, BHTGVN thc hin cho vay đc bit đi vi TCTD được kim soát đc bit đ h tr thanh khon, h tr phc hi theo phương án phc hi, phương án chuyn giao bt buc đã được phê duyt.

Đng thi, trong nhng trường hp c th, da trên quyết đnh ca NHNN, BHTGVN có th mua trái phiếu dài hn ca TCTD h tr nhm h tr tài chính cho TCTD lành mnh tham gia qun tr, kim soát, điu hành h tr tài chính và hot đng ca TCTD yếu kém được kim soát đc bit. Đây là nn tng thun li đ BHTGVN tiến ti đáp ng tt hơn B nguyên tc cơ bn.

Tuy nhiên, yêu cu đt ra là ngoài Lut sa đi, b sung mt s điu Lut các TCTD, cn có mt h thng cơ s pháp lý vng chc, đng b bao gm các văn bn liên quan như Lut BHTG, Lut NHNN, Lut Phá sn và h thng các văn bn hướng dn thi hành, các văn bn qun tr điu hành ca BHTGVN.

Trong thi gian ti, BHTGVN cn nghiên cu, đ xut chnh sa Lut BHTG nhm xác đnh rõ chc năng, nhim v ca BHTGVN. Trong đó cn có các quy đnh rõ ràng cho phép BHTGVN tham gia các hot đng mi được quy đnh; có cơ chế đ BHTGVN thc hin nhim v trong quá trình h tr tài chính bao gm vic áp dng các chế tài, đ xut các hình thc x lý, thanh lý khon tin h tr, yêu cu b sung vn thông qua phát hành trái phiếu hoc vay có bo lãnh ca Chính ph trong nhng trường hp cn thiết.

Ngoài ra, BHTGVN cn nâng cao năng lc tài chính và th chế đ tham gia x lý, cơ cu li các TCTD yếu kém gn vi x lý n xu và gim thiu ri ro cho h thng các TCTD. BHTGVN cn có l trình, kế hoch nhm đm bo kh năng gii quyết nhanh chóng các TCTD gp vn đ, đng thi có cơ chế phù hp cho vic x lý tn tht trong hot đng BHTG.

B nguyên tc cơ bn được y ban Basel v Giám sát ngân hàng (BCBS) và Hip hi BHTG quc tế (IADI) ban hành ln đu tháng 3/2009 và cp nht mi nht vào tháng 11/2014, bao gm 16 nguyên tc được thiết kế đ thích ng vi các điu kin, bi cnh khác nhau ca tng quc gia.

B nguyên tc đưa ra mt tiêu chun toàn din cho vic thiết lp hoc hoàn thin h thng BHTG hiu qu bao gm: (1) Mc tiêu chính sách công; (2) Nhim v và quyn hn; (3) Qun tr; (4) Mi quan h vi các thành viên khác trong mng an toàn tài chính; (5) Các vn đ xuyên quc gia; (6) Qun lý khng hong; (7) Cơ chế thành viên; (8) Hn mc bo him; (9) Ngun và s dng ngun vn; (10) Nhn thc công chúng; (11) Bo v pháp lý; (12) X lý các bên có li trong đ v ngân hàng; (13) Phát hin sm và can thip kp thi; (14) X lý đ v; (15) Chi tr cho người gi tin; (16) Thu hi tài sn.

Vic tăng cường áp dng B nguyên tc cơ bn là mt trong nhng mc tiêu hàng đu ca IADI. Đ thc hin mc tiêu này, IADI t chc Chương trình h tr k thut t đánh giá (SATAP) nhm thúc đy các thành viên ca IADI t đánh giá đáp ng so vi B nguyên tc cơ bn, qua đó giúp tăng cường năng lc ca t chc BHTG. Đng thi, IADI thiết lp mt tha thun hp tác vi Qu tin t quc tế (IMF) và Ngân hàng thế gii (WB) trong vic cung cp các chuyên gia đ điu kin đánh giá đáp ng ca các quc gia đi vi B nguyên tc cơ bn đ tham gia vào Chương trình đánh giá khu vc tài chính (FSAP).

Theo DIV

Tài liu tham kho: Lut Ngăn nga và x lý khng hong ca Indonesia, 2016; B nguyên tc cơ bn phát trin h thng bo him tin gi hiu qu, IADI, 2014; Bài trình bày Áp dng B nguyên tc cơ bn ca IADI ti Tng công ty bo him tin gi Indonesia (IDIC), Ronald Rulindo, APRC 2018; Lut sa đi, b sung mt s điu Lut các TCTD, 2017.

Xem 10179 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.