Thứ năm, 01 Tháng 10 2020
TIN MỚI

Tự động hóa quy trình bằng Robot: Giải pháp đột phá

Tu dong hoa quy trinh bang Robot Giai phap dot phaCuc cách mng công nghip 4.0 (CMCN 4.0) đang là xu thế tác đng mnh m ti hu hết các lĩnh vc liên quan đến con người như: Tài chính, ngân hàng (NH), xây dng, nông nghip, giao thông, giáo dc, gii trí... T đng hóa quy trình bng Robot (Robotic Process Automation - RPA) là mt trong nhng gii pháp đt phá.

RPA - mt hướng đi mi…

CMCN 4.0 được d báo s mang li nhiu cơ hi và thách thc cho con người, làm thay đi căn bn nn sn xut thế gii thông qua các xu hướng công ngh như: T đng hóa, trí tu nhân to (AI), Internet kết ni vn vt (IoT), d liu ln (Big Data), thc tế o (VR)... nhm chuyn hóa thế gii thc thành thế gii s.

Mt trong nhng cơ hi ln mà CMCN 4.0 mang li trong lĩnh vc tài chính - NH, đó là: ng dng t đng hóa quy trình bng Robot nhm ti ưu năng sut lao đng; tiết kim thi gian, chi phí; gim thiu ri ro và nâng cao s hài lòng ca khách hàng.

Vi vai trò qun lý và h tr các h thng nghip v, Phòng Qun lý H thng và H tr kinh doanh (QLHT&HTKD) đã nghiên cu, tìm hiu v RPA trong công tác t đng hóa, ti ưu hóa hot đng trên các h thng nghip v nhm h tr hiu qu hot đng kinh doanh ca VietinBank. Theo đó, RPA là hình thc t đng hóa quy trình kinh doanh bng phn mm Robotic. T đó ghi nhn và mô phng t đng thc hin các tác v trên các ng dng đ thao tác x lý, d liu, kích hot phn hi… và giao tiếp vi các h thng s hóa khác.

Robot được thiết kế đ t đng hóa, ti ưu hóa gii quyết chính xác các công vic lp đi lp li. Vi công ngh “bt chước” con người, Robot được trang b kh năng tìm kiếm thông tin, x lý d liu, giao tiếp vi các h thng và thc hin các thao tác chính xác, nhanh chóng, hiu qu và thng nht. Robot được kết ni đa h thng, đa nn tng đã được s hóa và thc hin nhp nhàng gia các h thng theo quy tc do con người quy đnh. Tóm li, Robot làm vic ging con người mà không cn có s can thip ca h.

Vi tính năng đó, RPA được ng dng phm vi rng, quy mô ln trong hu hết hot đng NH như: Tài tr thương mi, cho vay, giao dch tin mt, qun lý nhân s, phát hin gian ln... Nhng tác v có khi lượng x lý công vic ln, mang tính th công chuyên sâu, tim n nhiu ri ro và li tác nghip là nhng “ng viên” tim năng cho RPA.

... thay đi din mo ngân hàng

Trin khai RPA được kỳ vng s rút ngn thi gian tác nghip, gim thi gian phc v khách hàng, t đó ci thin s hài lòng ca khách hàng. ng dng RPA không đòi hi thay đi kiến trúc CNTT - hơn thế, RPA còn linh hot trong vic xây dng t đng các quy trình nghip v; có kh năng m rng mi lúc, mi nơi; d dàng điu chnh khi có yêu cu thay đi quy trình, qui mô, phm vi hot đng. Như vy, RPA có kh năng h tr NH đưa sn phm, dch v ra th trường nhanh hơn, t đó nâng cao kh năng cnh tranh.

Đc bit, Robot có th đm nhim công vic 24/7 giúp ngân hàng tiết kim thi gian, ngun lc; t đó gim chi phí, tăng s hài lòng cho nhân viên và gii phóng nhân viên khi các công vic th công, tp trung gii quyết các công vic hàm lượng giá tr cao. Mt khác, Robot có tính tuân th hơn và thc hin chính xác hơn các quy trình tác nghip. Nh vy NH có th gim thiu và hn chế ri ro tác nghip, nâng cao năng sut lao đng và hiu qu hot đng.

Thc tế trin khai ti các t chc cho thy, có nhng “bng chng” thuyết phc ca RPA mang li nhiu li ích c v phm vi ln hiu qu hot đng. Ti NH  ANZ  đã  ng  dng  RPA  trong quy trình x lý chi tr lương theo lô, x    lý các khon phi tr, qun lý nhân  s (HR); NH Barclays ng dng RPA trong mt lot các quy trình như phát hin gian ln, giám sát ri ro, x lý các khon phi thu và x lý h sơ tín dng. Hay Sumitomo Mitsui Banking đã trin khai t đng hóa 250 quy trình và tiết kim 650.000 gi làm vic. Danske Banking (Đan Mch) trin khai RPA tăng 45% cơ hi bán hàng cho cán  b quan h khách hàng tp trung bán hàng, gim 40% thi gian trung bình thc thi tác nghip...

Hin nay Phòng QLHT&HTKD đã có nhng tri nghim ban đu vi các gii pháp RPA trong nhng quy trình tác nghip trên h thng CoreBanking, LOS, OGL... vi nhng kết qu kh quan và có th ng dng hiu qu cho VietinBank trong tương lai không xa. Trin khai RPA ha hn m ra mt cánh ca mi giúp VietinBank bt nhp và đón đu xu thế công ngh trong k nguyên s 4.0

Nhóm nghiên cu RPA - Phòng QLHT&HTKD

Xem 9673 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 09-08-2018 6:09 am
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng