Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Tiếp tục triển khai chủ động, an toàn, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Hinh anh hoat dong ngan hangNgày 02/8/2018, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng ban hành Ch th s 04 /CT-NHNN v vic tiếp tc trin khai hiu qu các nhim v, gii pháp trng tâm ca ngành Ngân hàng trong 6 tháng cui năm 2018.

Trong 6 tháng đu năm 2018, công tác ch đo, điu hành ca NHNN đã bám sát các mc tiêu phát trin kinh tế - xã hi ti các Ngh quyết ca Đng, Quc hi, Chính ph và ch đo ca Th tướng Chính ph, đc bit là Ngh quyết 01/NQ-CP và các Ngh quyết phiên hp thường kỳ ca Chính ph. Đu năm, Thng đc NHNN đã ban hành Ch th 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 ch đo các đơn v trong toàn Ngành t chc thc hin các nhim v, gii pháp trng tâm trong năm 2018, đm bo hot đng ngân hàng an toàn, hiu qu.

Vi phương châm “ch đng, an toàn, linh hot, hiu qu”, nhìn chung các đơn v trong toàn Ngành đã trin khai đng b, quyết lit các gii pháp điu hành chính sách tin t và hot đng ngân hàng. Các ch tiêu tin t, tín dng din biến phù hp vi đnh hướng đ ra t đu năm; Lm phát cơ bn tiếp tc được kim soát; Lãi sut, t giá và th trường ngoi hi nhìn chung n đnh, d tr ngoi hi nhà nước tiếp tc tăng; Tín dng tăng ngay t đu năm, tp trung ch yếu vào lĩnh vc sn xut, kinh doanh, lĩnh vc ưu tiên theo ch trương ca Chính ph. Công tác cơ cu li h thng các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) gn vi x lý n xu được trin khai mnh m, theo đúng l trình, kế hoch; Công tác thanh tra, giám sát được tăng cường, chn chnh, tiếp tc đm bo an toàn h thng, h tr tái cơ cu và x lý n xu. Các gii pháp ci thin môi trường kinh doanh và ci cách hành chính được trin khai tích cc. Kết qu nêu trên đã góp phn giúp Vit Nam được Hãng xếp hng tín nhim Fitch Ratings nâng bc xếp hng tín nhim quc gia t “BB-” lên mc “BB”.

Trong điu kin vn còn nhiu yếu t khó khăn, không thun li ca c khách quan và ch quan, nhm tiếp tc đy mnh, nâng cao hiu qu thc hin các nhim v nêu ti Ch th 01/CT-NHNN, đm bo hoàn thành các mc tiêu, nhim v ca Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2018, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam yêu cu các đơn v trong toàn Ngành trin khai nghiêm túc, quyết lit các công vic trng tâm sau đây:

1. Quán trit công chc, viên chc, người lao đng trong đơn v tiếp tc bám sát phương châm “ch đng, an toàn, linh hot, hiu qu”, trin khai đng b, hiu qu các gii pháp, nhim v nêu ti Ch th s 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018, ý kiến ch đo ca Th tướng Chính ph ti Hi ngh trin khai nhim v ngành Ngân hàng năm 2018 (Thông báo s 89/TB-VPCP ngày 07/3/2018); các Chương trình hành đng s 02-CTHĐ/BCS, 03-CTHĐ/BCS ca Ban Cán s Đng NHNN, ca Ngành thc hin các Ngh quyết Trung ương 5, 6 khóa XII; Chương trình hành đng s 1178/QĐ-NHNN thc hin các Ngh quyết s 19-2018/NQ-CP, s 35/NQ-CP ca Chính ph

2. Tiếp tc t chc trin khai có hiu qu trong đơn v, h thng ca mình nhng nhim v, ni dung, chương trình hành đng đã được xác đnh t đu năm, c th:

a) Các đơn v ti tr s chính Ngân hàng Nhà nước:

- Ch đng điu hành linh hot, đng b các công c chính sách tin t nhm n đnh th trường tin t, ngoi hi, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát theo mc tiêu, đng thi to điu kin đ t chc tín dng cung ng vn hiu qu cho nn kinh tế, góp phn h tr tăng trưởng kinh tế hp lý.

- Kim soát cht ch tc đ tăng trưởng và cht lượng tín dng ca toàn h thng cũng như tng TCTD theo đúng mc tiêu, đnh hướng đ ra; Không xem xét, điu chnh tăng ch tiêu tăng trưởng tín dng (tr trường hp đc bit, như mt s NHTM tham gia tái cơ cu trong năm 2018 đi vi các TCTD yếu kém). Tp trung tín dng vào các lĩnh vc sn xut kinh doanh, lĩnh vc ưu tiên; kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro như bt đng sn, chng khoán, BOT, BT giao thông;…

- Tiếp tc điu hành linh hot t giá, phù hp vi din biến cung cu th trường, cân đi vĩ mô và kim soát lm phát. Trin khai đng b các gii pháp qun lý ngoi hi, n đnh th trường ngoi t, hn chế tình trng đô la hóa và vàng hóa trong lãnh th. Kim soát cht vic cho vay bng ngoi t, gim dn và có l trình chm dt cho vay bng ngoi t.

- Phi hp vi các B, ngành, đa phương tháo g khó khăn trong trin khai các chương trình tín dng, to điu kin cho người dân, doanh nghip tiếp cn vn vay, đc bit là hp tác xã, doanh nghip nh và va. Ch đng trin khai ch đo ca Chính ph v thc hin chính sách khuyến khích doanh nghip đu tư vào lĩnh vc nông nghip.

- Phi hp cht ch vi B, ngành, đa phương tháo g khó khăn, vướng mc trong trin khai Ngh quyết s 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các TCTD và Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph v vic phê duyt Đ án “Cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020” đm bo đt được hiu qu theo đúng mc tiêu, l trình và kế hoch đã đ ra. Phn đu hoàn thành vic thm đnh, phê duyt/chp thun ch trương đi vi phương án cơ cu li gn vi x lý n xu ca các TCTD. Theo dõi, giám sát cht ch tình hình, tiến đ thc hin phương án tái cơ cu ca TCTD.

- Thc hin nghiêm túc kế hoch thanh tra, giám sát, trong đó tp trung vào các lĩnh vc tim n ri ro, d phát sinh sai phm đ kp thi phát hin, cnh báo sm ri ro, yếu kém, nguy cơ vi phm pháp lut trong lĩnh vc ngân hàng. Tiến hành thanh tra đt xut các TCTD có tc đ tăng trưởng tín dng cao vào lĩnh vc bt đng sn, chng khoán, tiêu dùng, chiếm t trng ln trong tng dư n,...; X lý nghiêm các trường hp vi phm pháp lut trong hot đng ngân hàng, nht là nhng hành vi vi phm đã được cnh báo; Kiên quyết x lý nhng TCTD không chp hành ch tiêu tăng trưởng tín dng và không thc hin phân loi n và trích lp d phòng ri ro đy đ theo quy đnh ca pháp lut.

- Tiếp tc trin khai có hiu qu Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam giai đon 2016-2020; Trin khai Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi vic thu phí các dch v công: thuế, đin, nước, hc phí, vin phí và chi tr các chương trình an sinh xã hi.Khn trương hoàn thin khuôn kh pháp lý liên quan đến lĩnh vc thanh toán đáp ng yêu cu thc tin. Đy mnh hơn na vic áp dụng công nghệ mới vào lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam. Tăng cường giám sát các h thng thanh toán đm bo hot đng n đnh, an toàn và hiu qu; Tăng cường thanh tra, kim tra và x lý nghiêm các hành vi vi phm pháp lut trong hot đng thanh toán, trung gian thanh toán. Ch đo các đơn v thc hin có hiu qu các gii pháp nêu ti Ch th s 02/CT-NHNN ngày 13/4/2018 v các bin pháp tăng cường kim soát các giao dch, hot đng liên quan đến tin o.

-T chc trin khai mnh m, toàn din nhim v ci cách hành chính theo Kế hoch hành đng ca ngành Ngân hàng góp phn ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia, h tr và phát trin doanh nghip. Tăng cường trách nhim ca th trưởng các đơn v trong công tác ch đo, kim tra vic thc hin k lut, k cương hành chính.

- Làm tt công tác thông tin, truyn thông đ h tr tích cc công tác ch đo, điu hành ca Ngân hàng Nhà nước. Tăng cường s phi hp gia NHNN vi các cơ quan qun lý báo chí và các cơ quan truyn thông trong và ngoài Ngành nhm nâng cao hiu qu truyn thông v các ch trương, chính sách ca Chính ph và ca ngành Ngân hàng.

b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tnh, thành ph:

- Tiếp tc phát huy vai trò qun lý Nhà nước ti đa phương ca NHNN chi nhánh đi vi các t chc tín dng trên đa bàn; Thanh tra, kim tra, giám sát cht ch hot đng ca TCTD trên đa bàn, đc bit là hot đng ca h thng Qu tín dng nhân dân; Phi hp cht ch vi các cơ quan chc năng ti đa phương h tr TCTD tháo g khó khăn, vướng mc trong trin khai Ngh quyết 42/2017/QH14, Quyết đnh 1058/QĐ-TTg góp phn đy nhanh tiến đ x lý n xu, cơ cu li h thng các TCTD.

- Tăng cường thanh tra, kim tra và x lý nghiêm các hành vi vi phm pháp lut trong hot đng thanh toán, trung gian thanh toán trên đa bàn theo thm quyn; ch đng theo dõi, cp nht thông tin đ cnh báo kp thi nhng phương thc, th đon mi ca ti phm trong thanh toán đin t, thanh toán th; phi hp vi các đơn v liên quan t chc thc hin thông tin, tuyên truyn, ph biến kiến thc v hot đng thanh toán, đc bit là vn đ an ninh, an toàn trong thanh toán đin t, thanh toán th.

- Thc hin nghiêm túc ch đo, văn bn cnh báo ca NHNN Trung ương v đm bo an ninh, an toàn hot đng ngân hàng, góp phn n đnh tin t, tài chính; T chc quán trit và theo dõi cht ch vic chp hành ca các TCTD trên đa bàn, báo cáo và x lý kp thi nhng vn đ phát sinh trong hot đng TCTD trên đa bàn.

- Tiếp tc trin khai các nhim v ci cách hành chính và ci cách th tc hành chính theo chương trình hành đng đã được xác đnh trong năm 2018 và đnh hướng đến năm 2020. Ch đo các Ngân hàng Thương mi, các chi nhánh TCTD trên đa bn đy mnh ci cách th tc hành chính nâng cao tính minh bch, đơn gin hóa th tc, tiết gim các loi phí không cn thiết đ h tr doanh nghip theo ch trương Ngh quyết 19 và Ngh quyết 35 ca Chính ph.

c) Các t chc tín dng:

- Kim soát tc đ tăng trưởng tín dng theo ch tiêu tăng trưởng tín dng năm 2018 đã được thông báo, đm bo tp trung cho lĩnh vc sn xut kinh doanh, các lĩnh vc ưu tiên theo ch trương ca Chính ph; ch đng phân tích đánh giá tình hình đ kim soát cht lượng, bo đm an toàn hot đng cho vay, x lý n xu cũ, kim soát n xu mi phát sinh. Kim soát cht ch tc đ tăng trưởng và cht lượng tín dng đi vi các lĩnh vc tim n ri ro như tín dng đi vi lĩnh vc đu tư, kinh doanh bt đng sn, lĩnh vc chng khoán, tín dng đi vi nhóm khách hàng/ nhóm khách hàng ln, tín dng đi vi các d án BOT, BT giao thông,... Kim soát cht ch tín dng tiêu dùng, nht là tín dng tiêu dùng liên quan đến bt đng sn; Tuân th nghiêm các quy đnh ca pháp lut v cho vay phc v đi sng, tín dng tiêu dùng, các quy đnh pháp lut v s dng phương tin thanh toán không dùng tin mt đ gii ngân. Kim soát cht ch mc đích s dng vn vay.

- T chc trin khai quyết lit, có hiu qu các ni dung, gii pháp ti phương án cơ cu li gn vi x lý n xu đến năm 2020 đã được phê duyt, đm bo theo đúng l trình đ ra. T chc trin khai áp dng toàn din các bin pháp quy đnh ti Ngh quyết s 42/2017/QH14 đ đy nhanh tiến đ x lý n xu, tài sn bo đm ca các khon n xu, bo đm thc hin mc tiêu x lý n xu theo phương án đã được phê duyt; rà soát vic phân loi n, đm bo phn ánh đúng cht lượng khon vay, trích lp d phòng ri ro đy đ theo quy đnh.

- Trin khai nghiêm túc, quyết lit Ch th s 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 v tăng cường phòng, chng, ngăn nga vi phm pháp lut trong lĩnh vc tin t và ngân hàng, góp phn n đnh tin t, ngân hàng, trong đó tp trung đm bo an toàn trong giao dch tin gi, hot đng thanh toán, hot đng tín dng tiêu dùng, phc v nhu cu đi sng ca t chc tín dng. Siết cht k cương, k lut, ý thc tuân th pháp lut trong h thng nhm đm bo cán b, nhân viên thc hin đúng quy đnh, quy trình ni b, quy đnh ca pháp lut, gim thiu ri ro đo đc và x lý nghiêm các trường hp vi phm trong hot đng ngân hàng.

- Phi hp cht ch vi các đơn v thuc NHNN x lý kp thi và trin khai tt công tác truyn thông v tin t và hot đng ngân hàng, đm bo n đnh h thng và nâng cao nim tin công chúng vi h thng ngân hàng. Đy mnh công tác tuyên truyn, cnh báo, hướng dn đ khách hàng nm rõ quy trình, th tc giao dch, các loi ri ro, th đon gian ln trong thanh toán đin t, thanh toán th.

Chi tiết Ch th s 04/CT-NHNN xem tại đây.

Xem 805 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.