Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra đột xuất các Tổ chức tín dụng

Ngan hang Nha nuoc se thanh tra dot xuat cac To chuc tin dungNgày 02/8/2018, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng đã ban hành Ch th s 04 /CT-NHNN v vic tiếp tc trin khai hiu qu các nhim v, gii pháp trng tâm ca ngành Ngân hàng trong 6 tháng cui năm 2018.

NHNN yêu cu các đơn v tiếp tc ch đng điu hành linh hot, đng b các công c chính sách tin t nhm n đnh th trường tin t, ngoi hi, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát theo mc tiêu, đng thi to điu kin đ t chc tín dng cung ng vn hiu qu cho nn kinh tế, góp phn h tr tăng trưởng kinh tế hp lý.

Kim soát cht ch tc đ tăng trưởng và cht lượng tín dng ca toàn h thng cũng như tng TCTD theo đúng mc tiêu, đnh hướng đ ra; Không xem xét, điu chnh tăng ch tiêu tăng trưởng tín dng (tr trường hp đc bit, như mt s NHTM tham gia tái cơ cu trong năm 2018 đi vi các TCTD yếu kém). Tp trung tín dng vào các lĩnh vc sn xut kinh doanh, lĩnh vc ưu tiên; kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro như bt đng sn, chng khoán, BOT, BT giao thông;…

Tiếp tc điu hành linh hot t giá, phù hp vi din biến cung cu th trường, cân đi vĩ mô và kim soát lm phát. Trin khai đng b các gii pháp qun lý ngoi hi, n đnh th trường ngoi t, hn chế tình trng đô la hóa và vàng hóa trong lãnh th. Kim soát cht vic cho vay bng ngoi t, gim dn và có l trình chm dt cho vay bng ngoi t.

Phi hp vi các B, ngành, đa phương tháo g khó khăn trong trin khai các chương trình tín dng, to điu kin cho người dân, doanh nghip tiếp cn vn vay, đc bit là hp tác xã, doanh nghip nh và va. Ch đng trin khai ch đo ca Chính ph v thc hin chính sách khuyến khích doanh nghip đu tư vào lĩnh vc nông nghip.

Phi hp cht ch vi B, ngành, đa phương tháo g khó khăn, vướng mc trong trin khai Ngh quyết s 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các TCTD và Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph v vic phê duyt Đ án "Cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020" đm bo đt được hiu qu theo đúng mc tiêu, l trình và kế hoch đã đ ra. Phn đu hoàn thành vic thm đnh, phê duyt/chp thun ch trương đi vi phương án cơ cu li gn vi x lý n xu ca các TCTD. Theo dõi, giám sát cht ch tình hình, tiến đ thc hin phương án tái cơ cu ca TCTD.

Thc hin nghiêm túc kế hoch thanh tra, giám sát, trong đó tp trung vào các lĩnh vc tim n ri ro, d phát sinh sai phm đ kp thi phát hin, cnh báo sm ri ro, yếu kém, nguy cơ vi phm pháp lut trong lĩnh vc ngân hàng. Tiến hành thanh tra đt xut các TCTD có tc đ tăng trưởng tín dng cao vào lĩnh vc bt đng sn, chng khoán, tiêu dùng, chiếm t trng ln trong tng dư n,...; X lý nghiêm các trường hp vi phm pháp lut trong hot đng ngân hàng, nht là nhng hành vi vi phm đã được cnh báo; Kiên quyết x lý nhng TCTD không chp hành ch tiêu tăng trưởng tín dng và không thc hin phân loi n và trích lp d phòng ri ro đy đ theo quy đnh ca pháp lut.

Tiếp tc trin khai có hiu qu Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam giai đon 2016-2020; Trin khai Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi vic thu phí các dch v công: thuế, đin, nước, hc phí, vin phí và chi tr các chương trình an sinh xã hi. Khn trương hoàn thin khuôn kh pháp lý liên quan đến lĩnh vc thanh toán đáp ng yêu cu thc tin. Đy mnh hơn na vic áp dụng công nghệ mới vào lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam. Tăng cường giám sát các h thng thanh toán đm bo hot đng n đnh, an toàn và hiu qu; Tăng cường thanh tra, kim tra và x lý nghiêm các hành vi vi phm vi phm pháp lut trong hot đng thanh toán, trung gian thanh toán. Ch đo các đơn v thc hin có hiu qu các gii pháp nêu ti Ch th s 02/CT-NHNN ngày 13/4/2018 v các bin pháp tăng cường kim soát các giao dch, hot đng liên quan đến tin o.

Xem 421 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.