Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

CDIC công bố kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019-2023

CDICTng công ty Bo him tin gi Canada (CDIC) va đ trình lên Quc hi nước này bn tóm tt kế hoch hot đng trong giai đon 2019-2023. Theo đó, CDIC tiếp tc phát huy vai trò là t chc bo v quyn li cho người gi tin và x lý đ v.

Trong giai đon 2019-2023, CDIC xác đnh 04 nhóm mc tiêu chiến lược: ng phó đ v ngân hàng (chun b sn sàng các phương án x lý trong trường hp xy ra đ v); Hin đi hóa cơ chế BHTG; Tăng cường nim tin ca các bên liên quan; Thúc đy s đi mi và kh năng thích nghi trong ni b t chc.

CDIC s giám sát tiến đ thc hin nhng mc tiêu chiến lược nêu trên và liên tc đánh giá các yếu t nh hưởng ti vic xác đnh, cnh báo sm và gim thiu ri ro cho h thng tài chính Canada. Nhim v giám sát này do Ban qun lý sáng kiến chiến lược ca CDIC đm trách, bao gm các sáng kiến: hin đi hóa quy trình chi tr BHTG, đnh hướng nâng cao mc tiêu x lý đ v cho các t chc tài chính quy mô ln trong nước (D-SIBs); thúc đy vic trin khai chương trình đánh giá toàn din khuôn kh chính sách theo lut, thúc đy mi quan h vi các bên liên quan và nâng cao nhn thc v chính sách BHTG và hot đng ca CDIC.

Kế hoch tài chính ca CDIC đm bo rng t chc này có đy đ kh năng, k năng và ngun lc đ thc hin hiu qu kế hoch đã đ ra. CDIC cũng ước tính tc đ tăng trưởng giá tr tin gi được bo him trong thi gian ti, theo đó, giai đon 2018-2019 s có tc đ là 3,1% và sau đó, trung bình mi năm tăng thêm 3,4%. T sut li nhun trung bình v tin mt và đu tư d kiến là 1,29% giai đon 2018-2019, tăng dn lên 1,45% vào năm 2022-2023).

Các ch s này nh hưởng trc tiếp lên khon đu tư chng khoán, d phòng tn tht và ngun thu phí BHTG. Giai đon 2018-2019, CDIC d kiến thu nhp ròng sau thuế là khong 546 triu đôla Canada trên tng doanh thu 697 triu đôla Canada (bao gm 636 triu đôla Canada phí BHTG và 61 triu đôla Canada tin lãi), chi phí hot đng ròng là 48 triu đôla Canada và tăng khon qu d phòng tn tht bo him 100 triu đôla Canada.

Lãnh đo CDIC cho biết, cơ quan này không ngng tiến b đ bt kp vi nhng biến đng liên tc ca th trường tài chính - ngân hàng. Vic hin đi hóa cơ chế BHTG, nâng cao hot đng nghip v cũng như tăng cường mi quan h vi các bên liên quan s giúp CDIC sn sàng ng phó, cũng như x lý các t chc tham gia BHTG có vn đ.

Xem 3098 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.