Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Doanh nghiệp - Doanh nhân - Agribank đồng hành phát triển cùng đất nước

Doanh nghiep Doanh nhan Agribank dong hanh phat trien cung dat nuocCũng là Doanh nghip, hot đng kinh doanh trên th trường tin t, trong sut 30 năm phát trin,  Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) luôn coi trng và tích cc đng hành cùng cng đng doanh nghip trên c nước.

Sau 30 năm đi mi, Vit Nam đt được nhng thành tu quan trng. T mt nn kinh tế nông nghip lc hu vi 90% dân s làm nông nghip, Vit Nam đã xây dng được cơ s vt cht - k thut, h tng kinh tế - xã hi tng bước đáp ng s nghip CNH, HĐH, to ra môi trường thu hút ngun lc xã hi cho phát trin. Din mo đt nước nhiu đi thay, kinh tế duy trì tc đ tăng trưởng khá, tim lc và quy mô nn kinh tế tăng lên; đi sng nhân dân tng bước được ci thin; đng thi to ra nhu cu và đng lc phát trin cho tt c các lĩnh vc ca đi sng xã hi. Cng đng doanh nghip, doanh nhân thc s tr thành lc lượng quan trng đ tiến hành CNH, HĐH đt nước. Cũng là Doanh nghip, hot đng kinh doanh trên th trường tin t, trong sut 30 năm phát trin,  Agribank luôn coi trng và tích cc đng hành cùng cng đng doanh nghip trên c nước.

Thc hin đường li Đi mi do Đi hi Đng VI khi xướng năm 1986 trong đó xác đnh đi mi h thng ngân hàng là khâu then cht, được thành lp ngày 26/3/1988, Agribank là Ngân hàng chuyên doanh đi đu trong đu tư nông nghip, nông thôn, lĩnh vc được xác đnh là mt trn hàng đu. Vi xut phát đim mi thành lp có tng tài sn chưa ti 1.500 t đng; tng ngun vn 1.056 t đng, trong đó vn huy đng ch chiếm 42%, còn li 58% phi vay t Ngân hàng Nhà nước; Tng dư n 1.126 t đng, trong đó 93% là ngn hn; t l n xu trên 10%; khách hàng là nhng doanh nghip quc doanh và các hp tác xã phn ln làm ăn thua l, thiếu vic làm và luôn đng trước nguy cơ phá sn; đến nay, sau 30 năm phát trin, Agribank là NHTM Nhà nước hàng đu Vit Nam trên mi phương din, vi tng tài sn đt gn 1 triu 200 ngàn t đng; ngun vn huy đng đt 1 triu 100 ngàn t đng; quy mô tín dng và đu tư đt 1 triu 120 ngàn t đng, dư n trong lĩnh vc nông nghip, nông thôn đt t trng 73,6% và chiếm 51% th phn tín dng toàn ngành ngân hàng đu tư lĩnh vc này (hin nay, dư n tín dng toàn ngành ngân hàng đi vi nông nghip, nông thôn chiếm t trng 21% tng dư n tín dng nn kinh tế).

Agribank đang có 4 triu khách hàng vay vn, 12 triu khách hàng gi tin và 16 triu khách hàng la chn s dng dch v, tiếp tc duy trì v trí ngân hàng thương mi ln nht Vit Nam trên nhiu phương din; mng lưới rng ln nht vi 2.300 chi nhánh và phòng giao dch có mt khp mi vùng min, thôn bn, huyn đo trên c nước (là NH duy nht có mt ti 9/13 huyn đo c nước). Agribank được The Banker bình chn đng th 446 trong Top 1.000 ngân hàng ln nht thế gii; được T chc tín nhim Fitch Ratings nâng xếp hng Nhà phát hành n dài hn ca Agribank lên mc BB- vi Trin vng n đnh. Các hot đng nâng xếp hng cho Agribank được thc hin sau khi Fitch Ratings nâng xếp hng quc gia ca Vit Nam t mc ‘BB-’ lên mc ‘BB’ vào ngày 14/5/2018…

S phát trin ln mnh ca Agribank ngày hôm nay gn lin vi quá trình ln mnh không ngng ca cng đng doanh nghip, doanh nhân trên c nước qua mi thi kỳ. Cng đng doanh nghip, doanh nhân luôn năng đng, sáng to, đoàn kết, gn bó và h tr nhau trong sn xut, kinh doanh, đóng góp quan trng trong mc tiêu phát trin công nghip hóa và hin đi hóa đt nước; tham gia gii quyết vic làm, to ngun thu ln cho ngân sách, trc tiếp to nên đng lc nâng cao sc cnh tranh và tính t ch ca nn kinh tế đt nước.

Agribank cùng ngành Ngân hàng luôn luôn xem trng li ích ca doanh nghip vì doanh nghip phát trin thì ngân hàng mi phát trin. Trên cơ s đnh hướng, ch đo điu hành ca Chính ph, Ngân hàng Nhà nước, góp phn tăng cường n đnh kinh tế vĩ mô, to môi trường thun li cho doanh nghip phc hi trong giai đon khó khăn và yên tâm đu tư m rng sn xut kinh doanh, Agribank trin khai đng b các gii pháp nhm m rng tín dng có hiu qu, tiên phong trin khai mnh m các chương trình tín dng ưu đãi đi vi các đi tượng khách hàng doanh nghip, doanh nhân, h sn xut và cá nhân... Tuy là Ngân hàng thương mi phi cnh tranh huy đng vn theo cơ chế th trường, mi năm bng tài chính ca Ngân hàng, Agribank vn dành hàng ngàn t đng đ h tr cho vay lãi sut thp đi vi các đi tượng khách hàng, cùng khách hàng tháo g khó khăn, phc hi và phát trin sn xut, kinh doanh. Agribank ban hành đng b chính sách ưu đãi v lãi sut tin gi, tin vay, phí thanh toán, phí dch v và các chính sách khác đ khách hàng có th s dng nhiu gói sn phm, dch v có tính liên kết. Tiếp tc thc hin các chính sách ưu đãi khách hàng truyn thng, thu hút khách hàng mi, khách hàng tim năng. Mi s thay đi ca Agribank đu nhm mc đích hướng đến và phc v tt hơn khách hàng, nhng người đã đt nim tin và cùng đng hành vi Agribank trong sut chng đường 30 năm qua.

S đng hành, hp tác, gn kết gia Agribank và cng đng doanh nghip, doanh nhân làm nên sc mnh tng hp, hình thành nên các thương hiu quc gia, khng đnh sc mnh và giá tr Vit trên trường quc tế, có đóng góp tích cc, quan trng đi vi quá trình phát trin kinh tế - xã hi đt nước trong bi cnh hi nhp ngày càng sâu rng.

Vi chiến lược kinh doanh giai đon 2016 - 2020, tm nhìn đến 2030, thc hin thành công tái cơ cu giai đon 2 gn vi đy nhanh tiến trình thc hin kế hoch c phn hóa Agribank theo Quyết đnh ca Th tướng Chính ph, Agribank đt mc tiêu gi vng v trí ngân hàng thương mi hàng đu Vit Nam, có nn tng công ngh, mô hình qun tr hin đi, tiên tiến và năng lc tài chính cao, hot đng kinh doanh an toàn, hiu qu, phát trin n đnh, bn vng, gi vng vai trò ch lc trong đu tư, h tr phát trin và cung cp các dch v tài chính, tín dng cho nn kinh tế, nht là khu vc nông nghip, nông thôn. Đ đt được mc tiêu đ ra, Agribank quán trit phương châm ly khách hàng làm trng tâm trong mc tiêu hướng ti phát trin bn vng. Agribank xác đnh không ngng nâng cao cht lượng ngun nhân lc, ci tiến quy trình nghip v, cung ng sn phm, dch v ngân hàng hin đi đ đáp ng tt nht các nhu cu ca khách hàng; N lc đi mi toàn din hot đng nhm hướng ti phc v khách hàng vi phương châm ly s hài lòng ca khách hàng là thước đo hiu qu, cht lượng và thành công ca khách hàng chính là thành công ca Agribank.

S gn bó đng hành thy chung gia Agribank và cng đng doanh nghip, doanh nhân tiếp tc góp phn hin thc hóa quyết tâm xây dng Chính ph kiến to, hành đng, h tr cng đng doanh nghip, doanh nhân phát trin và tr thành đng lc phát trin đt nước, cùng nhau xây dng h sinh thái lành mnh, mà đó tt c các thành phn kinh tế đu phát trin bình đng, kết ni và h tr nhau, đem li s thnh vượng và phát trin kinh tế chung cho Vit Nam trong nhng giai đon phát trin mi.

Dư n cho vay doanh nghip chiếm t trng 30,9%/dư n cho vay nn kinh tế ca Agribank, trong đó, dư n cho vay doanh nghip nh và va chiếm t trng 90,4%/dư n cho vay doanh nghip, chiếm t trng 27,9%/tng dư n cho vay nn kinh tế. Kiên đnh mc tiêu tiếp tc tích cc đng hành cùng cng đng doanh nghip c nước, thi gian ti, Agribank phn đu tăng dn t trng dư n doanh nghip, tp trung ưu tiên vn cho các đi tượng ưu tiên theo ch trương ca Chính ph, Ngân hàng Nhà nước, trong đó có các Doanh nghip va và nh, Doanh nghip ng dng công ngh cao, hot đng kinh doanh ngành công nghip h tr, thc hin phương án, d án sn xut kinh doanh hàng xut khu và đc bit là hot đng sn xut kinh doanh phát trin nông nghip, nông thôn theo Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP ca Chính ph v Chính sách tín dng phát trin nông nghip, nông thôn…

 

Xem 11163 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.