Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Phát triển hệ thống tài chính vi mô

Hinh anh quy tin dung hoat dongPhó Th tướng Vương Đình Hu đã yêu cu các B, cơ quan, đa phương liên quan tích cc thc hin các nhim v được giao ti Quyết đnh s 2195/QĐ-TTg v Đ án xây dng và phát trin h thng tài chính vi mô ti Vit Nam đến năm 2020.

C th, Phó Th tướng yêu cu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam nghiên cu, tiếp thu ý kiến ca các cơ quan liên quan; tích cc trin khai thc hin, đ ngh các cơ quan liên quan trin khai thc hin các nhim v được giao ti Quyết đnh s 2195/QĐ-TTg, ban hành quy đnh v mc vn pháp đnh đi vi t chc tái chính vi mô; gi báo cáo kết qu trin khai đến các B, ngành, đa phương, đơn v liên quan đ phi hp thc hin.

Các B, cơ quan, đa phương liên quan tích cc thc hin các nhim v được giao ti Quyết đnh s 2195/QĐ-TTg, gi báo cáo v Ngân hàng Nhà nước Vit Nam theo quy đnh.

B Tài chính sm trình cp thm quyn ban hành quy đnh v vic trin khai bo him vi mô ca các t chc chính tr - xã hi.

B Kế hoch và Đu tư xem xét có bin pháp h tr hot đng tài chính vi mô trong vic tiếp cn các ngun vn vay ưu đãi.

UBND các tnh, thành ph rà soát và nm thông tin v hot đng tài chính vi mô trên đa bàn; cung cp đy đ thông tin, báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Vit Nam theo quy đnh.

Trước đó, Th tướng Chính ph đã phê duyt Đ án xây dng và phát trin h thng tài chính vi mô ti Vit Nam đến năm 2020 ti Quyết đnh s 2195/QĐ-TTg vi mc tiêu xây dng và phát trin h thng t chc tài chính vi mô an toàn, bn vng, hướng ti phc v người nghèo, người có thu nhp thp, các doanh nghip siêu nh, doanh nghip nh, góp phn thc hin ch trương ca Đng và Nhà nước v đm bo an sinh xã hi và gim nghèo bn vng.

Xem 1088 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.