Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Xay dung Co so du lieu can bo cong chuc vien chucVăn phòng Chính ph va có Thông báo kết lun ca Phó Th tướng Thường trc Trương Hòa Bình ti cuc hp v Đ án Cơ s d liu cán b, công chc, viên chc.

Phó Th tướng yêu cu B Ni v khn trương hoàn thin Đ án theo ch đo ca Phó Th tướng ti Thông báo s 437/TB-VPCP ngày 15/9/2017 ca Văn phòng Chính ph. Trong đó, v vic phân công đu mi xây dng cơ s d liu, B Ni v là đu mi ch trì xây dng cơ s d liu v cán b, công chc, viên chc ca toàn h thng cơ quan hành chính nhà nước các cp; thng nht vi Ban T chc Trung ương v vic phân công đu mi qun lý d liu v cán b, công chc, viên chc ca các cơ quan Quc hi, Văn phòng Ch tch nước và các cơ quan tư pháp.

Bên cnh đó, phi hp vi B Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cu hình thành cơ s pháp lý cho vic xây dng, trin khai Đ án và xác đnh phm vi ca Đ án, bo đm đúng quy đnh ca pháp lut v công tác cán b và tương thích khi tích hp vào Cơ s d liu ca Ban T chc Trung ương.

Trên cơ s kết qu kho sát thc trng v cơ s d liu cán b, công chc, viên chc ti các b, ngành, đa phương, đánh giá c th, đy đ v h tng k thut, ng dng,… đ có gii pháp phù hp. Lưu ý tn dng ti đa cơ s h tng công ngh thông tin và tài nguyên d liu hin có, bo đm tiết kim, tránh lãng phí. Quá trình trin khai kho sát, đánh giá thc trng và xây dng các nhóm gii pháp cn huy đng đi ngũ chuyên gia v công ngh thông tin đ có nhng đ xut kh thi và hiu qu.

Phi hp vi B Thông tin và Truyn thông xây dng các gii pháp k thut, các phương án kết ni, tích hp, chia s d liu, xác đnh rõ quyn truy cp đi vi tng loi d liu ca tng ch th, cơ quan qun lý d liu. Các gii pháp được xây dng theo hướng đng b, chun hóa, tích hp vi các h thng cơ s d liu hin có, không phi xây dng li h thng mi; bo đm kết ni theo chun chung vi d liu ca Ban T chc Trung ương. Hướng dn các b, ngành, đa phương cp nht thông tin d liu đ tích hp vào h thng cơ s d liu tp trung v cán b, công chc, viên chc.

Vic xây dng và trin khai Đ án cn thc hin theo đúng quy đnh v qun lý đu tư ng dng công ngh thông tin, có phương án kinh phí c th và trin khai theo hình thc thuê dch v. Không thành lp t chc mi trong xây dng và t chc thc hin Đ án. Hoàn thin Đ án, trình Th tướng Chính ph vào Quý III năm 2018.

Xem 1149 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.