Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Đào tạo chuyên đề  “Bài  học thực tế về rủi ro và vi phạm hành chính trong cấp tín dụng”

Ngày 26/7/2018 ti TP.H Chí minh, Hip hi Ngân hàng Vit Nam và Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) tiếp tc phi hp t chc đào to chuyên đ “Bài hc thc tế v ri ro và vi phm hành chính trong cp tín dng”cho cán b cp Phòng giao dch tr lên.

Đây là ln th 2, HHNH và Kienlong bank phi hp t chc đào to nghip v cho cán b trong h thng.

Phát biu khai mc, bà Trn Tun Anh, thành viên HĐQT, Tng giám đc KienLong Bank đánh giá cao ch đ, ni dung chuyên đ và đ ngh các phòng ban, đơn v kinh doanh trong h thng cn nm bt, trao đi nhng vướng mc trong thc tin cp tín dng đ rút kinh nghim nhm đm bo an toàn hot đng tín dng, góp phn nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca ngân hàng.

Bà Nguyn Th Thai, Thanh tra viên chính -  Ngân hàng Nhà nước đã tham gia trao đi v các trường hp thc tế ri ro và vi phm hành chính xy ra trong cp tín dng ti các NHTM trong thi gian qua. Ngoài phn cơ s pháp lý, bà Thai tp trung gii thiu hai ni dung ch yếu sau:

(i)Các yếu t cn thiết khi lp hp đng tín dng (HĐTD) đm bo không vi phm các quy đnh: Yêu cu phi đm bo có đy đ các yếu t, gm: Điu kin vay; Mc đích s dng vn vay; Phương thc cho vay; S vn vay; Lãi Vay; Thi hn cho vay; Hình thc bo đm, giá tr tài sn bo đm; Phương tr n và nhng cam kết khác được các bên tha thun.

Các trường hp lp HĐTD, như: Khi son HĐTD cho vay thông thường thì điu kin cn thiết nht v ni dung trong HĐTD phi có các ni dung gì? Đ đm bo đúng quy đnh (nht là quy đnh ca NHNN) không b vi phm, không b x pht VPHC và không b ri ro? Khi thay đi các yêu cu ch yếu theo quy đnh v lp HĐTD, thì ngân hàng có phi thc hin ngay vic lp ph lc HĐTD đ tránh ri ro hay không?...

(ii) Các tình hung thc tế đã xy ra v ri ro và các vi phm hành chính trong hot đng tín dng, thường gp như: Ri ro v điu kin vay vn xy ra ph biến vi các ni dung vi phm liên quan đến nhn tài sn thế chp không đúng các quy đnh ca pháp lut. V cho vay theo bo lãnh hoc cm c tài sn thế chp.Nhiu ngân hàng cho vay TSTC hình thành trong tương lai b ri ro cao.

Ví d các trường hp thc tế đã xy ra: Sau 03 năm khi khách hàng xây dng xong nhà xưởng, khách hàng làm giy đ ngh ngân hàng cho mượn li tài sn thế chp là QSDĐ đ làm giy công nhn tài sn gn lin vi QSDĐ? Vic ngân hàng xem xét, quyết đnh cho vay mt phn d án đu tư, xây dng không đúng quy hoch s dng đt, không đúng quy hoch chi tiết xây dng t l 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thm quyn phê duyt, nên không đ cơ s pháp lý đ tính toán ngun tr n? Vic ngân hàng thm đnh, tính toán ngun thu n đi vi d án được khách hàng đưa vào phương án vay vn nhưng chưa được cp thm quyn phê duyt? Trường hp khách hàng chưa có kh năng tr n đúng theo thi hn đã ký trong HĐTD, do các yếu t khách quan nên khách hàng đã làm đơn xin gia hn?Vic ngân hàng thm đnh và nhn tài sn thế chp (TSTC) hình thành trong tương lai chưa đăng ký GDBĐ; hay thiếu “Bn v quy hoch chi tiết xây dng t l 1/500 được phê duyt và Quyết đnh phê duyt hoc văn bn chp thun đu tư d án ca cơ quan nhà nước có thm quyn”...

Các hc viên đã tham gia trao đi, tho lun sôi ni, vi các kinh nghim thc tế v ri ro và vi phm hành chính trong cp tín dng được chia s t ging viên và các câu hi thc tế t nhng cán b qun lý, ph trách kinh doanh làm trc tiếp.

Xem 815 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng