Thứ ba, 29 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Hội thảo “Nhân lực ngành Tài chính - Ngân hàng trước cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”

Hoi thao nhan luc tai chinh nganh Ngan hangNgày 20/7/2018 ti TP.H Chí Minh, Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi Trung tâm Nghiên cu và Đào to Kinh tế ng dng (CAER) kết hp vi Khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Đi hc Tôn Đc Thng t chc Hi tho vi ch đ “Nhân lc ngành Tài chính - Ngân hàng trước cuc Cách mng Công nghip 4.0”.

Xut phát t thc tế cn chun b cho vic đào to ngun nhân lc đáp ng xu thế phát trin hot đng tài chính s, mô hình ngân hàng s và các kênh phân phi, phương thc giao dch da trên nn tng internet, Hi tho vi ch đ “Nhân lc ngành Tài chính - Ngân hàng trước cuc Cách mng Công nghip 4.0” đã mang li ý nghĩa thiết thc. Hi tho thu hút trên 100 đi biu tham d đến t Vin Nghiên cu Khoa hc Lãnh đo và Qun tr Doanh nghip, Hip hi Internet VN, Hip hi Phn mm và Dch v CNTT VN, lãnh đo và cán b qun lý, chuyên viên các b phn Công ngh thông tin, T chc nhân s, Qun lý nhân lc, Ngân hàng đin t, Trung tâm Th, Qun lý ni b… ca các NHTM là hi viên ca VNBA, ging viên khoa TCNH các Trường Đi hc, các Công ty v đào to nhân lc, cùng các cơ quan báo chí, truyn thông. 

Phát biu khai mc, TS. Lê Th Kim Xuân - Trưởng Văn phòng Đi din VNBA ti TP.H Chí Minh, đi din Ban t chc nhn mnh:Bên cnh nhng cơ hi ln do cuc CMCN 4.0 mang li, các NHTM Vit Nam cũng phi đi mt vi nhng thách thc không nh v vn, v ngun nhân lc, v tiếp cn, trin khai và ng dng công ngh hin đi, v bo mt, an ninh mng… Do đó, đ đáp ng yêu cu cuc CMCN 4.0 nói chung cn thiết phi có ngun nhân lc CNTT, tri thc s, k năng s... đc bit là trong lĩnh vc TCNH. Ban t chc mong mun các quý v đi biu là các chuyên gia, nhà khoa hc trong lĩnh vc tài chính, ngân hàng, chng khoán, các công ty Fintech, h tng vin thông…tham d hi tho này cùng trao đi, tho lun v nhng tác đng, cơ hi và thách thc ca xu thế s hóa, t đó chia s các gii pháp phi hp, h tr đào to nhm chun b ngun nhân lc cho ngành Tài chính - Ngân hàng, đm bo đáp ng được yêu cu phát trin hot đng tài chính s, mô hình ngân hàng s, cũng như các kênh phân phi và phương thc giao dch… da trên nn tng internet.

Hi tho được m đu vi tham lun “Phát trin ngun nhân lc ngành tài chính - ngân hàng đáp ng yêu cu cuc CMCN 4.0 ti Vit Nam”ca TS. Cn Văn Lc, Chuyên gia Kinh tế Trưởng BIDV, thành viên Hi đng Tư vn Chính sách Tài chính - Tin t Quc gia và y viên y Ban Quc gia v Hp tác Kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC), vi các ni dung chính như: Đôi điu v cách mng công nghip 4.0; Tác đng ca CMCN 4.0 đi vi ngành tài chính - ngân hàng; Yêu cu v ngun nhân lc ngành TCNH trong bi cnh CMCN 4.0; Thc trng ngun nhân lc ngành TCNH; Gii pháp phát trin ngun nhân lc ngành TCNH đáp ng yêu cu CMCN 4.0.

Ông Vũ Hoàng Liên - Ch tch Hip hi Internet Vit Nam trình bày tham lun vi ch đ “Nn tng internet và các ng dng phát trin nn kinh tế s” vi các ni dung v: Công nghip 4.0; Internet; Tài nguyên Internet Ipv6; Di đng; Giao din tương tác internet; Internet vn vt; Đin toán đám mây; Blockchian - Bưu chính nhân dân; o hóa giá tr; Tương lai tin o; H sinh thái Fintech; Đu vào và xác thc. 

Tham lun “Xu hương tt yếu ca ngân hàng s trong cuc cách mng 4.0” ca ông Nguyn Đình Thng - Ch tch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu Đin Liên Vit  xoay quanh các ni dung chính như: Quan đim v ngân hàng s và tác đng ca ngân hàng s; Khó khăn, thách thc đi vi h thng ngân hàng s (v môi trường pháp lý, đu tư vn và ngun lc trin khai, thách thc vi công tác qun tr ri ro); Thc trng trin khai ngân hàng s ti Vit Nam; Gii pháp thúc đy khin khai ngân hàng s ti VN; Cơ hi, thách thc đi vi thế h tr Vit Nam trong cuc CM 4.0 và khuyến ngh đi vi nhân lc ngành tài chính - ngân hàng.       

Ông Dư Xuân Vũ - Giám đc Khi Công ngh, OCB tham lun v “Dch v ngân hàng hp kênh Omni-Channel”, phân tích s phát trin ca giao dch ngân hàng thi gian qua và gii thiu dch v ngân hàng hp kênh Omni-Channel là dch v ngân hàng lin mch và đng nht trên tt c kênh giao dch theo tiêu chun bo mt hàng đu Châu Âu.

Ông Nguyn Hu Phúc - Giám đc Trung tâm Th Sacombank có phn trình bày vng dng công ngh mi vào thanh toán đin t” vi các ni dung chính như: Tng quan th trường th, Sn phm truyn thng, Sn phm ng dng công ngh mi, S dng th an toàn.

Ông H Thin Bo Lc, Ph trách IT ca VCB Chi nhánh TP.HCM đã chia s v “Thách thc khi cung cp Dch v ngân s”. Ông Nguyn Hưng Nguyên - Phó TGĐ ph trách K thut - NAPAS, đã chia s v vn đ “Đm bo an ninh mng, an toàn và bo mt các giao dch tài chính”.

Phiên tho lun din ra sôi ni khi các din gi và đi biu tham gia thêm nhiu ý kiến v Lut An ninh mng; công ngh đin toán đám mây; vn đ thông tin khách hàng; s nh hưởng khi có s hin din ca các đơn v cung cp dch v; phát hành sách v “Nhân lc ngành TCNH trước cuc CMCN 4.0” trên c s hoàn thin ni dung hi tho; Qun tr ri ro trong thi đi công ngh s; Hành lang pháp lý cho CMCN 4.0; Các ngân hàng đang rt cn ngun nhân lc đ xây dưng, trin khai và phát trin ngân hàng s …    

Các đi biu tham d hi tho đánh giá cao ch đ hi tho cũng như ni dung các bài tham lun được trình bày ti hi tho và đăng trong K yếu hi tho. Ni dung hi tho đã nêu ra các góc nhìn, các vn đ cn quan tâm đi vi các bên là Cơ quan qun lý, T chc đào to, các NHTM và Doanh nghip.. đ t đó có s phi hp và điu chnh thích ng, giúp các NHTM có chiến lược, chính sách và l trình v đu tư công ngh, đào to ngun nhân lc…

Xem 897 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng