Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng cán bộ cho các chi nhánh

Vietcombank tuyển dụng cán bộ cho các chi nhánh

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng cán b có kinh nghim và chưa có kinh nghim cho các chi nhánh.

S lượng tuyn dng: Chi tiết xem tại đây.

a. Cán b có kinh nghim: 177 cán b

- Là tuyn dng nhng cán b mà trong yêu cu tuyn dng bt buc phi có kinh nghim phù hp, c th:

+ V trí cán b Khách hàng:Yêu cu ti thiu 03 năm kinh nghim công tác trong các T chc tín dng, trong đó, ti thiu có 02 năm kinh nghim v công tác tín dng.

+ V trí cán b Kế toán/Giao dch viên/Qun lý n:Yêu cu ti thiu 02 năm kinh nghim làm vic ti các T chc tín dng, v trí Kế toán/Giao dch viên.

- Áp dng cho 02 v trí: cán b Khách hàng và cán b Kế toán/Giao dch viên.

b. Cán b chưa có kinh nghim: 400 cán b

- Là tuyn dng nhng cán b mà trong yêu cu tuyn dng không yêu cu có kinh nghim.

- Đi tượng tuyn dng: Sinh viên mi ra trường hoc ng viên có kinh nghim nhưng không đáp ng yêu cu ti mc (i).

- Áp dng cho các v trí:Cán b Khách hàng; Cán b Kế toán/Giao dch viên; Cán b ngân qu và cán b Tin hc.

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: ng viên tham kho và la chn v trí mong mun ti Trang tuyn dng ca Vietcombank tại đây đ thc hin đăng ký tài khon, to và np h sơ trc tuyến.

Thi gian, hình thc nhn h sơ:

- Thi gian:

+ Nhn h sơ tuyn dng cán b có kinh nghim: Nhn h sơ tuyn dng liên tc t ngày 09/07/2018 đến khi đ ch tiêu; ti đa đến 24h00 ngày 31/12/2018.

+ Nhn h sơ tuyn dng cán b chưa có kinh nghim: T ngày 09/07/2018 đến 24h00 ngày 22/07/2018 (Nhn h sơ trong 14 ngày, k c th By và Ch nht).

- Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

+ ng viên truy cp ti đây đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí.

+ Thc hin np h sơ trc tuyến ti đây.

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng *.pdf hoc *.doc/docx, nén vào 1 file *.zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Bn sao chng ch ngoi ng đi vi các v trí/nhóm có yêu cu (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ).

ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn.

Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy/liên kết (không bao gm h liên thông, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

- Mi ng viên thiết lp 01 b h sơ mi và ch np h sơ vào 01 v trí tuyn dng ti 01 Chi nhánh. Trường hp ng viên vi phm quy đnh này, Vietcombank được quyn loi h sơ ng viên khi đt tuyn dng;

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to và np h sơ trc tuyến trên h thng;

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến thi đi vi cán b không có kinh nghim: Cui tháng 07/2018 hoc đu tháng 08/2018;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

S đin thoi liên h h tr ti Vietcombank 0941924344/ 0941924346/ 0941924347.

Xem 1064 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.