Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế

Hinh anh trai phieu chinh phuChính ph va ban hành Ngh đnh quy đnh v phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dch công c n ca Chính ph trên th trường chng khoán. Trong đó, Ngh đnh quy đnh rõ vic phát hành trái phiếu Chính ph trên th trường vn quc tế.

Ngh đnh nêu rõ, căn c kế hoch vay, tr n công 5 năm, chương trình qun lý n công 3 năm, d toán ngân sách hàng năm, kế hoch vay, tr n công hàng năm, tình hình th trường tài chính quc tế, B Tài chính xây dng Đ án phát hành trái phiếu quc tế trình Chính ph phê duyt ch trương phát hành.

Chính ph ban hành Ngh quyết phê duyt ch trương phát hành trái phiếu quc tế trên cơ s đ án phát hành trái phiếu quc tế.

Căn c ch trương phát hành trái phiếu quc tế được Chính ph phê duyt, Th tướng Chính ph ban hành quyết đnh v vic phát hành trái phiếu quc tế cho tng ln phát hành.

B Tài chính ch trì, phi hp vi các b, ngành và các t chc liên quan t chc phát hành trái phiếu theo ch trương được Chính ph phê duyt và quyết đnh ca Th tướng Chính ph đi vi tng ln phát hành.

Căn c tình hình thc tế và các quy đnh pháp lut có liên quan, B Tài chính t chc phát hành trái phiếu theo mt s bước cơ bn sau:

1- La chn các t chc hoc t hp qun lý phát hành là mt hoc mt s t chc tài chính, ngân hàng đu tư quc tế, có kinh nghim đ qun lý cho đt phát hành;

2- La chn các tư vn pháp lý có kinh nghim trong và ngoài nước làm tư vn pháp lý trong nước, tư v pháp lý quc tế cho B Tài chính và t chc hoc t hp qun lý phát hành;

3- Chun b h sơ phát hành: B Tài chính ch trì, phi hp vi tư vn pháp lý trong nước, tư vn pháp lý quc tế và các cơ quan liên quan chun b các h sơ phát hành phù hp vi lut pháp ca Vit Nam và lut pháp quc tế, thông l quc tế ti th trường phát hành;

4- Đánh giá xếp hng tín nhim quc gia: B Tài chính ch trì, phi hp vi các b, ngành có liên quan làm vic vi các t chc xếp hng tín nghim đ xác nhn h s tín nhim quc gia và mc xếp hng tín nhim đi vi trái phiếu d kiến phát hành;

5- T chc qung bá: Vic t chc qung bá chào bán trái phiếu quc tế được thc hin theo yêu cu ca tng phương thc phát hành. B Tài chính phi hp vi t chc hoc t hp qun lý phát hành t chc qung bá trái phiếu quc tế đ tiếp xúc vi các nhà đu tư quc tế trước khi công b rng rãi, chính thc v vic phát hành trái phiếu quc tế;

6- T chc phát hành: B Tài chính quyết đnh các điu kin, điu khon phát hành trái phiếu quc tế trên cơ s tham kho ý kiến tư vn ca t chc hoc t hp qun lý phát hành, phù hp vi điu kin th trường và các nguyên tc nêu ti đ án phát hành trái phiếu quc tế đã được Chính ph, Th tướng Chính ph phê duyt. Lãi sut đi vi tng đt phát hành trái phiếu quc tế do B Tài chính quyết đnh trong khung do Th tướng Chính ph quy đnh ti đim b khon 2 Điu 31 ca Ngh đnh này;

7- Tiếp nhn vn: B Tài chính t chc tiếp nhn ngun vn trái phiếu quc tế đã phát hành theo đúng các tha thun đã ký;

8- Hoàn tt giao dch phát hành: Sau khi nhn tin bán trái phiếu quc tế, B Tài chính hoàn tt và ký kết các văn bn pháp lý kết thúc giao dch phù hp vi lut pháp ti th trường phát hành; báo cáo Th tướng Chính ph kết qu phát hành.

Xem 560 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.